Slovenské národné múzeum sprístupnilo unikátnu zbierku mortuárií mapujúcich naše dejiny

0
912

Jedinečná zbierka historických smútočných oznámení (po lat. mortuárií), ktorá patrí medzi najväčšie v strednej Európe, predstavuje ilustrované erby príslušníkov šľachtických rodov od 18. až do zač. 20. storočia. Nádheru dvojrozmernej histórie Rakúsko-Uhorska môže verejnosť zhliadnuť od 8. júna v Harmitzovej sieni Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží 2 v Bratislave.

Malé umelecké diela

Na rozdiel od čiernobielych smutných parte, ako ich poznáme dnes, boli starobylé smútočné oznámenia krásne farebné kaligrafické a maliarske diela, ktoré boli oslavou života na jeho konci. Historické smútočné oznámenia sú ilustrované erbami príslušníkov šľachtických rodov od 18. až do začiatku 20. storočia. Sú zaujímavé nielen svojim spracovaním, no zároveň aj ako jedinečný prameň pre genealogické a heraldické bádanie, aj výskum stredoeurópskej funerálnej kultúry. Okrem informácií o úmrtí človeka poskytujú totiž vždy aj zmienku, čo daný človek vo svojom živote dosiahol. Ide tak o pozoruhodné pramene rodovej heraldiky a artefakty zároveň, ktoré doposiaľ neboli publikované ani zverejnené formou expozície.

Dvojrozmerná história Rakúsko-Uhorska

Hlavné jadro zbierkového fondu mortuárií v počte 165 kusov zozbierali a uchovávali členovia šľachtického rodu Radvanských. Zbierku celkovo tvorí 203 kusov. Do Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici sa dostala v roku 1957 s časťou obrazovej galérie a iného inventáru rodiny Radvanských. Ďalší nepočetný súbor pohrebných erbov pochádza z evanjelických kostolov v Banskej Bystrici a v Hronseku, kde boli po úmrtí toho-ktorého šľachtica erby vystavené. Len celkom malá časť z týchto „dvojrozmerných“ skvostov má neznámu provenienciu.

Výnimočná autentickosť 

Zbierka pohrebných erbov Stredoslovenského múzea je vskutku jedinečná. Nielen počtom, no tiež časovým rozsahom patrí medzi najväčšie v strednej a východnej Európe – existuje len 1 podobná zbierka a to v maďarskom Ostrihome, ktorú tvorí 80 kusov. „Záchrana historického a kultúrneho dedičstva Slovenska je jednou z priorít Nadácie VÚB. Našou snahou je umožniť verejnosti, ale aj budúcim generáciám, spoznať cez zachované umelecké skvosty naše dejiny. Rozsiahlosť a komplexnosť tejto unikátnej zbierky je skutočným dedičstvom, ktoré si zaslúži našu pozornosť,“ hovorí Elena Kohútiková, členka Správnej rady Nadácie VÚB.

Na záchranu tohto výnimočného kultúrneho dedičstva poskytlo Ministerstvo kultúry SR 5 000 eur a Nadácia VÚB grant vo výške 45 000 eur, ktorý umožnil jeho komplexné zreštaurovanie. „Odborné reštaurovanie a konzervácia mortuárií, ktoré prebiehali počas troch rokov, zabezpečili ucelené zachovanie jej autenticity, pôvodnosti a špecifickosti aj pre ďalšie generácie,“ dodáva PhDr. Hradecký, riaditeľ Stredoslovenského múzea.

Návštevnícky atraktívna zbierka bude verejnosti predstavená na výstave v Harmitzovej sieni Sídelnej budovy Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží 2 v Bratislave od 8.júna do 11.septembra 2016, následne aj v zahraničí – na Pražskom hrade ako reprezentačná výstava v rámci predsedníctva Slovenska, no tiež v krajinách bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie, v Maďarsku a Rakúsku.