Čo zahŕňa projektová dokumentácia I.

0
26223

Staviame dom

Skôr než začneme vybavovať povolenia k výstavbe rodinného domu je potrebný projekt. Čo takýto projekt obsahuje a čo je v ňom dôležité? Sú dnešné projekty drahé? Cena často súvisí od úžitkovej plochy domu, jeho zložitosti resp. v prípade interiéru bytu aj od komplikovanosti návrhu a použitých materiálov. 

Architekt vie byť nápomocný a spracovať viac dokumentov v podstatne kratšom čase ako vy sám.

Každý projekt je individuálny a vyžaduje si individuálny prístup k riešeniu. Vhodné je vybrať si architekta, ktorý je skúsený. Za skúsenosťou nestojí len porfólio prác ale o kvalite architekta vám veľa napovie aj verbálna komunikácia priamo s ním. Osvedčený architekt je komunikatívny a vie vám pohotovo reagovať na vaše otázky resp. hneď zo začiatku určiť hrubé klady či zápory pri pomýšľanom investovaní.

Komplexná projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia má svoje špecifiká. Môže sa jednať o projektovú dokumentáciu zariadenia interiéru a projektovú dokumentáciu stavby.  Každá z nich v sebe zahŕňa iné náležitosti a zaberá iný časový interval spracovávania.

Pod komplexnosťou projektovej dokumentácie sa chápe, že okrem projekčnej činnosti vykonáva architekt  aj inžiniersku činnosť. Projekčná činnosť je vypracovanie územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie, vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia a vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb. Inžinierska činnosť je súhrn činností, ktoré v mene klienta (stavebníka) vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba za účelom zabezpečenia prípravy a realizácie stavieb. Môžeme povedať, že architekt sa stáva pri projekte nielen projektantom ale aj autorom a manažérom projektu.

Postupnosť pri zaobstarávaní projektovej dokumentácie.

Pozemok

V prvom rade je potrebné správne vybrať pozemok, na ktorom chceme stavať a určiť jeho klady či zápory, a hlavne zhodnotiť vhodnosť pozemku pre zamýšľanú stavbu objektu podľa vašich predstáv.

Výber pozemku

 Architekt ponúka aj poradenskú činnosť a práve jeho rady by ste mali využívať hneď od začiatku, keď si pozemok ešte len vyberáte. Ponúkne vám relevantný pohlaď na vec a spresni či je možné a vhodné a v akom rozsahu postaviť vami predstavovaný objekt.

Po zakúpení pozemku sa stávate vlastníkom pozemku s listom vlastníctva. Dôležitý dokument pre začatie spracovávania architektonickej štúdie. Ďalším faktorom, ktorý je dobre vedieť je poznatok, či je pozemok napojený na existujúce inžinierske siete. Ak nie je, je potrebne zistiť, či je vôbec možne objekt pripojiť (zvýšené náklady na stavbu). Pred podpísaním kúpnej zmluvy je vhodné si overiť všetky právne náležitosti k danému pozemku. S prosbou o pomoc sa môže obrátiť na architekta. Môže sa stať, že na daný pozemok je plomba alebo parcely môžu byť nevysporiadané, čo je najprv potrebné dať do poriadku.

Typový rodinný dom alebo projekt domu na mieru?

Skôr než začnete vybavovať povolenia je potrebné mať vypracovaný projekt, podľa ktorého chcete stavať. Bez projektu vám stavebný úrad nevydá stavebne povolenie. Sú dve možnosti ako si zabezpečiť projekt. Jednou z možností je kúpa typizovaného rodinného domu (katalógový rodinný dom) alebo projekt rodinného domu šití na mieru od architekta.

Počiatočná suma typizovaného projektu je nižšia, no ak vezmeme do úvahy, že je potrebné tento rodinný dom osadiť na pozemok, zosúladiť svetové strany a s tým často krát prichádzajú zmeny v projekte bude potrebné si priplatiť k základnej cene. Cena sa po aplikovaných zmenách môže priblížiť k cene za individuálny projekt rodinného domu od architekta šití na mieru a podľa vašich predstav.

Kritériami pri výbere môžu byť aj financie a čas, za ktorý chcete resp. potrebujete mať projekt k dispozícii. Po zohľadnení všetkých kritérií si hlavne treba uvedomiť, že investícia do rodinného domu je investíciou do budúcnosti. A teda najbližších 50 -100 rokov opäť stavať rodinný dom asi nebudeme. Preto par stoviek navyše pri projekte na mieru od architekta môže pre vás v konečnom dôsledku znamenať komfort po akom ste túžili na celý život alebo nespokojnosť už po pár rokoch užívania typizovaného rodinného domu.

Architektonická štúdia

Je základným stupňom projektovej dokumentácie. Vypracováva sa ako prvá a v nej sa overuje vhodnosť dispozície vzhľadom k svetovým stranám, k pozemku, dostatočnej insolácie ako aj zapracovanie podmienok a predstáv klienta.

Projekt na mieru, ktorého základom je architektonická štúdia, vypracováva architekt spoločne s klientom – stavebníkom.

Architektonická štúdia obsahuje filozofiu riešenia, sprievodnú správu so základnými údajmi o stavbe, situáciu riešenej parcely s osadením rodinného domu a situáciu okolitých parciel, pôdorysy všetkých riešených podlaží, priečne a pozdĺžne rez objektom. Ďalej obsahuje výkresy pohľadov, ktoré môžu zahŕňať materiálové a farebné riešenie objektu, základnú plošnú výmeru objektu. Súčasťou štúdie je aj vizualizácia exteriéru objektu a farebné riešenie. Vizualizácia vám poskytne reálny náhľad na váš budúci dom a je nástrojom, kde sa dajú veľmi rýchlo editovať zmeny či už v materiálovom alebo farebnom riešení.

Projekt pre územné rozhodnutie

Po spracovaní architektonickej štúdie sa vypracováva projekt pre vydanie územného rozhodnutia, čo je prvým stupňom projektovej dokumentácie. Následne sa podá žiadosť o územné rozhodnutie príslušným organom štátnej správy a okrem toho je potrebné požiadať o vyjadrenie aj správcov sieti. Návrh na vydanie územného rozhodnutia by mal obsahovať meno, priezvisko a adresu navrhovateľa, zoznam účastníkov konania, stručnú charakteristiku riešeného územia, parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susediacich pozemkov a stavieb. Dokumentáciu je potrebné dodať na stavebný úrad v dvoch vyhotoveniach. Všetky tieto informácie vám poskytne aj architekt alebo sa dajú vyhľadať v stavenom Zákone č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku alebo v publikácii Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností od vydavateľstva Unika.

Projekt na stavebné povolenie

Po vydaní územného rozhodnutia nasleduje druhy stupeň projektovej dokumentácie – vypracovanie projektu pre stavebné povolenie. Projektová dokumentácia stavby sa predkladá k stavebnému konaniu.  Obsahuje sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe uvedené v žiadosti o stavebne povolenie. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj súhrnná technická správa. V nej musia byť dostatočne popísané a vysvetlene nasledovne veci: urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby a jej konštrukčných častí, použitie vhodných stavebných výrobkov, požiarno-bezpečnostné riešenie, zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, likvidácia odpadov a ich napojenie na jestvujúce siete, opatrenia na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri stavbe a iné.

Projektová dokumentácia

V projekte pre stavebné povolenie je zahrnutý aj zastavovací plán, kde sa jedná o zobrazenie celkovej situácie stavby s vyznačením hraníc pozemkov, ich parcelných čísel, podzemných sietí, prípojok či ochranných pásiem. Potrebné sú aj vytyčovacie výkresy, stavebné výkresy z ktorých je zrejmý navrhovaný stav, statické posúdenie stavby či návrh úprav okolia  – spevnené a nespevnené plochy. Všetky potrebné dokumenty k vydaniu staveného povolenia je možné získať na príslušnom stavebnom úrade, kde vás budú informovať o podrobnostiach potrebných dokumentov a rôznych vyjadrení od daných inštitúcii (vyjadrenia vodárni, elektrárni, plynárni, telekomunikácii, požiarnej ochrany a iné). Stavebný úrad si môže vyžiadať kópiu pozemkovej mapy či mená a adresy účastníkov konania. Povolenia od inštitúcii je možne začať vybavovať už počas vypracovávania projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu no v praxi sa väčšinou stretnete s faktom, že vyjadrenia je lepšie vybavovať s kompletnou projektovou dokumentáciou.

Stavebné povolenie

Po získaní všetkých vyjadrení, spracovanou projektovou dokumentáciou ešte nemáte právoplatné stavebne povolenie. Stavebné povolenie vydáva príslušný stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Stavebným úradom je od 1.januára 2003 obec. Stavebník podáva všetky žiadosti príslušnej obci v danom katastrálnom území. RD projektJe potrebné si dávať pozor na správne vyplnenie žiadosti, nakoľko nesprávne vyplnenie žiadosti oprávňuje stavebný úrad na pozdržanie stavebného konania a nechá vás žiadosti doplniť. Pre stavebníka to znamená len predlženie lehoty vydania rozhodnutia či je možne stavbu stavať alebo nie. Stavebník musí v takomto prípade odstrániť nedostatky  v stanovenom termíne inak stavebný úrad konanie zastaví. Pred úplným vydaním rozhodnutia je projekt prerokovávaní s účastníkmi konania, ktorými sú stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke práva alebo práva na pozemky a stavby na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke práva alebo iné práva na tieto pozemky a stavby  môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté. Účastníkom konania je aj osoba, ktorá bude vykonávať stavebný dozor a projektant. Stavebný úrad potom oznámi začiatok stavebného konania príslušným orgánom štátnej správy ako aj účastníkom a nariadi ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Upozorni ich, že námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliada. Po tomto ústnom konaní stavebný úrad určí v stavebnom povolení záväzné podmienky uskutočňovania a používania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov. Pozor na právoplatnosť stavebného povolenia, ktoré stráca platnosť ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.  Je možne aby stavebný úrad v špeciálnych prípadoch určil dlhšiu lehotu na začatie stavby.

Obchodné podmienky

Realizačný projekt

Po vydaní právoplatného stavebného povolenia je možne začať s výstavbou stavby. V mnohých prípadoch je potrebné vypracovať projekt pre realizáciu stavby. Projekt pre realizáciu stavby obsahuje sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, v ktorej je zahrnutá charakteristika daného riešeného územia stavby, popísané urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, údaje o technologickej časti stavby ak objekt túto časť obsahuje. Technologická časť stavby je zvyčajne pri pasívnych a nízkoenergetických domoch, kde sú použité novodobé technológie pre správne fungovanie objektu. Ďalej obsahuje popis zemných prác, podzemnej vody, kanalizácie, zásobovania vodou, tepla a palív, rozvodu elektrickej energie, ostatnej energetiky ako napr. solárna, fotovoltaická a pod.. Popis vonkajšieho a verejného osvetlenia, slaboprúdových rozvodov  a iných káblových rozvodov. Projekt pre realizáciu stavby ďalej obsahuje celkovú situáciu stavby – zastavovací plán, koordinačné výkresy stavby, dokumentáciu stavebných objektov – stavebnú časť, spracovanú dokumentáciu jednotlivých profesií. Ďalej má obsahovať projekt organizácie výstavby, dokumentáciu prevádzkových súborov – technologická časť, sumár celkových nákladov stavby a doklady k stavbe – záznamy z prerokovávania projektu počas vypracovávania s dotknutými orgánmi a organizáciami a s účastníkmi investičnej výstavby ako aj certifikáty o nezávadnosti použitých materiálov na stavbe.

Získali ste aspoň základný prehľad o projektovej dokumentácií? Už viete odhadnúť koľko je za tým vynaloženej práce. Nie je toho málo s čím sa architekti musia popasovať pri spracovávaní projektu ale aj počas jeho realizácie, kedy operatívne riešia aktuálnu situáciu na stavbe. Čo zahŕňa projektová dokumentácia zariadenia interiéru sa dozviete v nasledujúcom článku.

zdroj: Unika, Zákon č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

fotos: shutterstock.com, google.com