Podmienky používania zoŽivota.sk

Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah (ďalej len „obsah“) poskytovaný na doméne www.zozivota.sk (ďalej len „zoŽivota.sk“), je chránený autorskými právami .

Používatelia využívajú obsah na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za priame ani nepriame škody, ktoré by používateľovi mohli vzniknúť v súvislosti s využívaním informačného obsahu poskytovaného na portáli zoŽivota.sk.

Používatelia sami znášajú náklady na internetové pripojenie a akékoľvek iné náklady spojené so zobrazovaním obsahu a využívaním služieb portálu zoŽivota.sk. Súčasťou obsahu portálu zoŽivota.sk je aj reklama obchodných partnerov prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ umožňuje v rámci niektorých svojich služieb zaregistrovaným používateľom nezávislé publikovanie vlastného obsahu, najmä názorov na iný obsah. Za tento obsah je zodpovedný používateľ – autor obsahu – a je v jeho vlastnom záujme, aby sa vyvaroval právne postihnuteľného konania. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov čitateľov v diskusiách ku článkom.

Prevádzkovateľ zhromažďuje, spracúva a uchováva osobné údaje o používateľoch výlučne na účel zabezpečenia prevádzky portálu zoŽivota.sk a na poskytovanie služieb vyžiadaných používateľom.

 

Podmienky prispievania článkov na zoŽivota.sk

zoŽivota.sk je internetový portál v ktorom  môže Bloger (ďalej len „autor“) publikovať textový a/alebo obrazový a multimediálny obsah vo forme článkov nezávisle od redakcie portálu.

O zaradení medzi expertov na zoŽivota.sk rozhoduje prevádzkovateľ portálu na základe žiadosti autora. Odoslaním žiadosti autor vyjadruje súhlas s Podmienkami prispievania článkov.

Prevádzkovateľ poskytuje službu figurovať ako autor bezodplatne, rovnako autori  nemôžu od prevádzkovateľa požadovať odmenu za publikovanie obsahu.

Na zaradenie do skupiny Blogerov nie je právny nárok. Prevádzkovateľ má záujem sprístupniť službu rôznym expertom na dané oblasti, vyhradzuje si však právo odmietnuť záujemcu o zaradenie do skupiny Blogerov aj bez uvedenia dôvodu.

Autor nemôže byť anonymný. Osoba alebo osoby, ktoré článok tvoria, sú jednoznačne identifikované svojimi občianskymi menami. V záujme transparentnosti – aby čitateľ mohol sám posúdiť prípadný konflikt záujmov autora – vyžadujeme, aby autor  vo svojom profile uviedol aj svoje zamestnanie, podnikateľské či iné aktivity relevantné k publikovanému obsahu.

Redakcia portálu si vo výnimočných prípadoch vyhradzuje právo stiahnuť autorom  publikovaný článok z verejne dostupných stránok zoŽivota.sk, o čom autora ihneď upovedomí na jeho e-mailovej adrese a svoj krok odôvodní.

Obsah vytvorený a zverejnený autorom na zoŽivota.sk je vlastníctvom autora, ktorému prevádzkovateľ poskytuje mediálny priestor a technické prostriedky na zverejňovanie obsahu. Prevádzkovateľ k obsahu autora nemá autorské práva a smie ho bez samostatnej dohody s autorom  využívať iba takým spôsobom, ktorý je týmito podmienkami výslovne povolený. Používateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prostredníctvom zoŽivota.sk zverejní. Ak autor poskytne právo uverejňovať články na svojmu blogu iným osobám, preberá zodpovednosť aj za nimi uverejnený obsah.

Autor  nesmie vo svojom článku pod vlastným menom zverejňovať cudzie texty alebo ich časti. Môže citovať iné zdroje, avšak v súlade s autorským zákonom. Musí však uviesť zdroj textu a jeho autora, v prípade, ak cituje iné internetové médium, je vhodné uviesť aj odkaz (link) na citovaný zdroj. Link však nesmie byť v perexe (krátkom úvode k článku).

Autor nesmie používať vo svojich textoch obrázky z iných internetových stránok, ak mu držiteľ autorských práv nedal súhlas na ich použitie. Ak súhlas má, je povinný uviesť zdroj, odkiaľ fotografia pochádza. Autor môže do svojich článkov vkladať fotografie zo stránky zoŽivota.sk.

Dohoda o figurovaní ako Bloger na zoŽivota.sk sa uzatvára na dobu neurčitú a je kedykoľvek vypovedateľná obomi stranami. V prípade, že sa autor rozhodne ukončiť spoluprácu s zoŽivota.sk, môže prevádzkovateľa požiadať o odstránenie ním vytvoreného obsahu z verejne dostupných stránok servera. Prevádzkovateľ je povinný takej žiadosti v primeranej lehote vyhovieť.

 

Čitateľské diskusie

Autor v čitateľských diskusiách pod článkami na zoŽivota.sk vystupuje pod vlastným menom. Čitateľ má právo vedieť, že prípadnú polemiku s ním vedie autor a nie anonymný návštevník.

Autor nemá možnosť zakázať celú diskusiu ku konkrétnemu článku. Výnimočne tak môže urobiť administrátor na základe žiadosti autora (experta).

V písomnej komunikácii na zoŽivota.sk je zakázané:

Uverejňovať diskusné príspevky a články, ktoré obsahujú vyhrážky, obťažovanie, osobné útoky a vulgárne slová. Zakázané sú príspevky, ktoré obsahujú alebo podnecujú obťažovanie, nactiutŕhanie, násilie, nenávisť, fanatizmus, rasizmus, vulgarizmus a iné protizákonné texty.

Je zakázané sa vystupovať pod menom konkrétnej inej osoby, ktorá by mohla byť týmto konaním poškodená (nevzťahuje sa to na vystupovanie pod prezývkou, ktorá nie je menom konkrétnej inej osoby).

Je zakázané vkladať na stránku opakovane ten istý príspevok, vkladať na stránku opakovane odkazy, výrazné textové alebo grafické prvky na konkrétnu webovú stránku s cieľom jej propagácie. Je zakázané svojvoľne propagovať v diskusiách a článkoch komerčné služby a produkty alebo zverejňovať odkazy na iné webové stránky.

Je zakázané uverejňovať na stránke údaje o identite iných diskutujúcich, ich adresy a telefónne čísla. V záujme ochrany vlastných osobných údajov neposkytujte v diskusných príspevkoch a článkoch osobné a kontaktné údaje, ktoré by mohli ľahko zneužité.

zoŽivota.sk nezodpovedá za obsah vložený používateľmi stránky. V prípade podozrenia, že iní používatelia porušujú tieto podmienky, informujte nás prosím na adrese redakcia@zozivota.sk.

 

Podmienky súťaží na zoŽivota.sk

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže realizované v rámci internetového portálu zoŽivota.sk, pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak.

Súťaže sú určené všetkým návštevníkom portálu.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky osobitné podmienky súťaže zverejnené na portáli zoŽivota.sk. Formu prihlásenia sa do súťaže určujú osobitné podmienky súťaže.

Výhercom sa stáva osoba, ktorá správne odpovedala na súťažné otázky a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu a bola za výhercu vyhlásená.

Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky. Ak bude mailom vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 5 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech prevádzkovateľa portálu.

V prípade súťaže prevádzkovanej na portáli facebook.com, prevádzkovateľ označí výhercu v komentári pod súťažou a výherca je povinný zaslať kontaktné údaje potrebné pre doručenie ceny do 5 dní od zverejnenia na mailovú adresu sutaz@zozivota.sk. Po uplynutí lehoty na kontaktovanie cena prepadá v prospech prevádzkovateľa portálu.

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými alebo osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

zoŽivota.sk nezodpovedajú za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postupujú zoŽivota.sk na výhercu.

Účasťou v súťaži účastník súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi portálu zoŽivota.sk súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail …), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.

Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže, odovzdania výhry, a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby zoŽivota.sk zaznamenali osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávali, zhromažďovali, usporadúvali, vyhľadávali, prehľadávali, kombinovali, preskupovali.

Účastník súťaže súhlasí a berie na vedomie, že jeho e-mailovú adresu môže prevádzkovateľ portálu zoŽivota.sk poskytnúť obchodným partnerom súťaží a sponzorom za účelom rozposielania reklamných ponúk.

Účastník súťaže súhlasí a berie na vedomie, že jeho e-mailovú adresu môže prevádzkovateľ portálu zoŽivota.sk zaregistrovať k odberu NEWSLETTRU „Recepty od foodblogerky Bianky“. Účastník súťaže po doručení prvého NEWSLETTRU môže rozhodnúť o upravení odberu tohto NEWSLETTRU a odhlásiť odber.

Prevádzkovateľ portálu zoŽivota.sk sa zároveň zaväzuje neposkytnúť osobné údaje s výnimkou e-mailovej adresy účastníka súťaže tretím osobám, s výnimkou osobných údajov výhercov, ktoré môže poskytnú partnerom za účelom dodania výhry.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný.

zoŽivota.sk zodpovedáza bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Výhra a výhody získané v súťažiach na zoŽivota.sk nie sú právne vymáhateľné.

zoŽivota.sk si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

zoŽivota.sk si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Za splnenie prípadných daňových povinnosti je zodpovedný výherca, ktorý je povinný pri zdanení výhry postupovať v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

dňa 01.01.2014