Jednoduché daňové optimalizácie pred koncom roka pomôžu maximalizovať zisk vašej spoločnosti

0
1745

Viete ako maximalizovať zisk z podnikania? Upozorňujeme na dôležitosť plánovania daňových povinností a prinášame pár tipov ako v medziach platnej legislatívy ušetriť spoločnosti náklady na dane.

Foriem daňových optimalizácií v medziach platnej daňovej legislatívy je mnoho, preto je vždy potrebné vychádzať z konkrétnych špecifík každého daňovníka. Z tohto dôvodu univerzálne riešenie pre všetkých neexistuje. V posledných mesiacoch roka je dobré zamerať sa najmä na pohľadávky, záväzky, zásoby a dlhodobý majetok.

Najdôležitejším faktorom je čas

Časový horizont je v daňovej optimalizácii veľmi dôležitý. Spoločnosti by nemali na svoju optimalizáciu hľadieť iba z krátkodobého hľadiska, ale ako na obdobie viacerých zdaňovacích období.

„Príkladom optimalizácie s dlhodobým aspektom môže byť napríklad prerušenie odpisovania dlhodobého hmotného majetku. Daňovníci by na túto možnosť nemali zabudnúť, ak majú daňové straty z minulosti, pri ktorých hrozí, že ich nestihnú umoriť. Prostredníctvom prerušenia odpisovania je možné straty preniesť do budúcich období. Ak sa daňovník rozhodne prerušiť odpisovanie, nemusí tak urobiť pri všetkom majetku, ale môže si zvoliť iba vybrané položky tak, aby dosiahol základ dane, aký potrebuje,“ vysvetľuje Peter Pašek, Head of Advisory spoločnosti Accace.

Inventúra záväzkov

Jedna z foriem optimalizácie daňových základov je inventúra záväzkov a identifikácia takých, u ktorých od ich splatnosti uplynulo aspoň 36 mesiacov. V súlade so súčasnou legislatívou by takéto záväzky mali byť zahrnuté do základu dane. Z tohto dôvodu by mali spoločnosti pokladať za prioritnú úhradu v porovnaní so záväzkami, ktoré takúto lehotu po splatnosti ešte nedosiahli v záujme zníženia svojho základu dane. Na strane druhej, v prípade pohľadávok by mali byť preverené všetky zákonné možnosti tvorby daňovo uznateľných opravných položiek.

„V prípade menších spoločností bývajú často opravné položky opomínané. V čase, keď veľké množstvo podnikateľov zápasí s platobnou neschopnosťou svojich odberateľov je to škoda,“ uvádza Peter Pašek. „Opravné položky k takýmto pohľadávkam môžu slúžiť ako dobrý nástroj na znižovanie základu dane podnikateľa.“

Odpisy dlhodobého hmotného majetku

Upozorňujeme na skutočnosť, že optimalizačný nástroj, ktorý bol v minulosti využívaný pri odpisovaní dlhodobého hmotného majetku, t.j. uplatnenie celoročnej výšky daňového odpisu bez ohľadu na skutočnosť, či sa majetok zaradil do užívania až na konci zdaňovacieho obdobie alebo niekde na jeho začiatku, už nie je možné využiť. Pri majetku obstaranom v r. 2012 je v prvom roku odpisovania možné uplatniť iba pomernú časť ročného odpisu v závislosti od dátumu jeho zaradenia. Naďalej však ostáva v platnosti zvýhodnené odpisovanie majetku obstarávaného formou finančného prenájmu.

Do konca roka si vyrovnajte účty

Bežne odporúčanou a ďalšou relatívne známou formou jednoduchej optimalizácie sú realizácie platieb niektorých nákladov, akými sú nájomné platené fyzickým osobám, zmluvných pokút, úrokov z omeškania ešte pred koncom roka. Dôvodom je podmienenosť týchto druhov daňových výdavkov ich úhradou. Už komplikovanejšou formou optimalizovania daňových základov je prehodnocovanie technologických noriem úbytkov zásob a posudzovanie likvidácie nepotrebných zásob.

Foto: shutterstock.com