Dovolenkový manuál: Plán dovoleniek je na dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom!

0
3052

Podľa Zákonníka práce vzniká každému zamestnancovi, po odpracovaní aspoň 60 dní v kalendárnom roku, nárok na základnú výmeru dovolenky, prípadne na jej pomernú časť. Základná výmera dovolenky sú štyri týždne.

Bonus pre 33-ročných zamestnancov

Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného roka dovŕši 33 rokov veku, je päť týždňov. Prvýkrát sa táto byrokracia odbúrala pri dovolenke za rok 2012. Pred novelou zákonníka práce (september 2011) musel zamestnanec predložiť potvrdenia o tom, že po dovŕšení 18-teho roku veku odpracoval aspoň 15 rokov.

„Zamestnanci už nemusia predkladať zápočtové listy a iné potvrdenia, ak chcú vyšší nárok na dovolenku. Každý zamestnanec, ktorý v príslušnom roku dovŕši 33 rokov, má automaticky nárok na
5 týždňov dovolenky,“
uviedla Monika Kubincová, Špecialista a metodik miezd Accace.

Kedy máte nárok na dodatkovú dovolenku?

Okrem základnej výmery dovolenky za kalendárny rok je zamestnávateľ povinný poskytnúť pri určitých prácach aj dodatkovú dovolenku. Nárok na dodatkovú dovolenku je v dĺžke jedného týždňa a má na ňu nárok zamestnanec, ktorý pracuje počas celého kalendárneho roka pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, a zamestnanec, ktorý vykonáva zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé práce (napríklad: trvale pracuje v zariadeniach, kde sa ošetrujú chorí s nákazlivou formou tuberkulózy). Nárok na dodatkovú dovolenku má aj zamestnanec, ktorý pracuje len časť kalendárneho roka. Patrí mu za každých 21 takto odpracovaných dní jedna dvanástina dodatkovej dovolenky.

„Za nevyčerpanú dodatkovú dovolenku nie je možné poskytnú náhradu mzdy. Táto dovolenka sa musí vyčerpať, a to prednostne,“ uviedla Monika Kubincová.

Koľko zarobíte pri čerpaní dovolenky

Výpočet mzdy pri čerpaní dovolenky je náročnejší a nie je univerzálny, preto neuvádzame konkrétne sumy. Platí však, že za vyčerpanú dovolenku patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Príklad 1: Termín dovolenky konzultujte so zamestnávateľom čo najskôr

Chceme využiť last minute ponuku a ísť na dovolenku k moru. Ako dlho vopred musím informovať zamestnávateľa o čerpaní dovolenky?

Dobu čerpania dovolenky určuje zamestnávateľ podľa plánu dovoleniek. Vo všeobecnosti platí, že úprava v pláne dovoleniek je na dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Pravidlo je, čím skôr, tým lepšie. Určite neplaťte za dovolenku skôr, ako si nie ste istí, že vás zamestnávateľ uvoľní z práce.

Príklad 2: Ak vám zamestnávateľ zruší dovolenku, dohodnite si výšku náhrad

Som na dovolenke a zamestnávateľ ma z nej odvolal. Moja rodina má pokazenú dovolenku. Aké odškodné či preplatenie nákladov môžem požadovať?

Zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi všetky náklady, ktoré mu vznikli z dôvodu zmeny čerpania dovolenky. Ak v praxi vznikne situácia, kedy zamestnanec musí zmeniť termín čerpania dovolenky, zvykne sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť na výške náhrady.

Príklad 3: Zamestnávateľ má právo zamietnuť váš termín dovolenky

Môj zamestnávateľ mi odmietol dať dovolenku, lebo moji kolegovia už majú sľúbenú dovolenku v tom istom období ako potrebujem aj ja. Má na to nárok? Ako mám postupovať?

Dobu čerpania dovolenky určuje zamestnávateľ podľa plánu dovoleniek. Ak viete termín, kedy by ste chceli mať dovolenku, neodkladajte jej nahlásenie. Zamestnávateľ má právo zamietnuť vám dovolenku.

Príklad 4: S prenesením dovolenky do ďalšieho roka nie je problém

Koľko dní dovolenky si môžem preniesť do druhého roka, keď som ju nestihol vyčerpať. Mám to so zamestnávateľom nejako špeciálne konzultovať?

Ak si zamestnanec nevyčerpal vzniknutý nárok tohoročnej dovolenky, má možnosť si ju vyčerpať v nasledujúcom roku. Nemusíte o tom zamestnávateľa informovať, automaticky vám ju prenesie. Skontrolovať si to môžete na výplatnej páske.

Príklad 5: Dovolenka v skúšobnej dobe

Som zamestnaná len 1 mesiac, ale chcela by som ísť na dovolenku. Som v skúšobnej dobe. Ako to mám vyriešiť? 

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi dovolenku, aj keď zamestnancovi na ňu ešte nevznikol nárok. Poskytuje sa vtedy, ak je predpoklad, že do konca kalendárneho roka mu nárok vznikne. Ak zamestnanec nastúpil ku koncu roka, nevznikne mu dostatočný nárok na dovolenku.

Aj pre takýchto zamestnancov je tu možnosť. Môžu požiadať o neplatené voľno. Za obdobie neplateného voľna zamestnanec nedostane mzdu. Napriek tomu to veľa zamestnancov využíva. Nevýhodou je, že zamestnanec je povinný uhradiť za tieto dni poistné zdravotnej poisťovni.

Príklad 6: Preplatenie dovolenky

V akých prípadoch si môžem dať vyplatiť nevyčerpanú dovolenku?

Zákonník práce umožňuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky v dvoch prípadoch:

  1. V prípade, že sa zamestnancovi skončil pracovný pomer a  nestihol si vyčerpať dovolenku, na ktorú mu vznikol nárok. Nevyčerpaná dovolenka sa mu vyplatí spolu s poslednou mzdou.
  2. Sú prípady, keď má zamestnanec nevyčerpanú minuloročnú dovolenku nad 4 týždne, ak si ju do konca decembra nevyčerpá, dni dovolenky nad 4 týždne sa mu preplatia.

Napríklad: Zamestnanec má minuloročnú dovolenku 23 dní, do konca tohto roka si ju nevyčerpal. Zamestnávateľ mu preplatí dovolenku nad 20 dní, čiže 3 dni dovolenky spolu s decembrovou výplatou.

foto: shutterstock.com