Zmeny v agentúrnom zamestnávaní od 1.3.2015

0
1152

Od začiatku roka 2015 mala vstúpiť do platnosti novela Zákonníka práce, avšak prezident SR ju v decembri 2014 vrátil do parlamentu. 28. januára 2015 parlament prelomil veto a schválil novelu viac-menej v pôvodnom znení. Advokátska kancelária Accace Legal, ktorá sa špecializuje na pracovnoprávne poradenstvo a korporátne služby, prináša prehľad najvýznamnejších zmien, ktoré predstavila novela.

Novelizovaný Zákonník práce vstúpi do platnosti od 1. marca 2015 a zmeny sa dotknú najmä ustanovenia o dočasnom pridelení zamestnanca.

Pod dočasným pridelením zamestnanca sa po novom rozumie výkon práce zamestnanca, prostredníctvom ktorého zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania vykonáva činnosť pre právnickú alebo fyzickú osobu ak:
právnická alebo fyzická osoba ukladá zamestnancovi pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu a dáva mu na tento účel pokyny
táto činnosť sa vykonáva prevažne v priestoroch právnickej alebo fyzickej osoby a prevažne jej pracovnými prostriedkami alebo sa táto činnosť prevažne vykonáva na jej zariadeniach
ide o činnosť, ktorú má právnická alebo fyzická osoba ako predmet svojej činnosti

Zamestnanca nebude možné dočasne prideliť v prípade vykonávania rizikových prác, ktoré príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 4. kategórie alebo ak by ho chcel užívateľský zamestnávateľ prideliť k inému užívateľskému zamestnávateľovi. Za užívateľského zamestnávateľa sa v tejto súvislosti bude považovať právnická alebo fyzická osoba, ku ktorej zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania podľa osobitného predpisu dočasne pridelí na výkon práce zamestnanca v pracovnom pomere.

Pracovné cesty dočasne prideleného zamestnanca
Po novom bude môcť vyslať zamestnanca na pracovnú cestu iba užívateľský zamestnávateľ. Za pravidelné pracovisko zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu počas dočasného pridelenia bude považované miesto jeho výkonu práce počas dočasného pridelenia.

Ako uvádza Erika Bodáková, advokátka Accace Legal, „týmto ustanovením sa novela snaží obmedziť obchádzanie zákona, kedy sa veľká časť mzdy zamestnanca vyplácala cez cestovné náhrady.“

Podmienky dočasného pridelenia
Dočasné pridelenie sa bude môcť dohodnúť len na dobu určitú. Výnimkou bude, ak je dočasné pridelenie dohodnuté na obdobie zastupovania zamestnanca počas materskej alebo rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej PN alebo dlhodobého uvoľnenia na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie.

Dočasné pridelenie, ktoré bolo dohodnuté pred 1. marcom 2015 sa skončí najneskôr 28. februára 2017.

Dĺžka dočasného pridelenia
Po novom sa môže dočasné pridelenie dohodnúť najdlhšie na 24 mesiacov. V rámci tohto obdobia sa môže dočasné pridelenie predĺžiť maximálne 4-krát.

Ako upozorňuje Bodáková, „toto platí aj v prípade, ak je zamestnanec dočasne pridelený rôznymi zamestnávateľmi k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi alebo ak medzi jednotlivými predĺženiami nie je obdobie aspoň 6 mesiacov.“ V prípade sezónnych prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, opakujú sa každý rok a nepresahujú 8 mesiacov v kalendárnom roku, stačí ak sú medzi jednotlivými predĺženiami 4 mesiace.

Automatický vznik pracovného pomeru
Ak dočasné pridelenie poruší podmienky o dobe určitej alebo možnosť maximálne 4-krát predĺžiť pracovný pomer, zamestnanec sa automaticky stane zamestnancom užívateľského zamestnávateľa. Nový zamestnávateľ má povinnosť informovať zamestnanca o tejto zmene najneskôr do 5 pracovných dní.

Ako dopĺňa Bodáková, „podmienky, ktoré sa štandardne stanovujú v pracovnej zmluve, by sa mali určiť na základe dohody o dočasnom pridelení, alebo pracovnou zmluvou uzatvorenou s pôvodným zamestnávateľom a zamestnancom“. Takýto pracovný pomer bude uzatvorený na dobu neurčitú. Táto zmena sa netýka dočasného pridelenia z dôvodu zastupovania zamestnanca.

Rovnosť mzdy
Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania sú povinní poskytnúť zamestnancovi rovnako priaznivú mzdu ako má porovnateľný zamestnanec užívateľského zamestnávateľa. Ak táto povinnosť nie je splnená, užívateľský zamestnávateľ je povinný najneskôr do 15 kalendárnych dní od výplatného termínu rozdiel v mzde zamestnancovi vyplatiť.

Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania sú zároveň povinní poskytnúť užívateľskému zamestnávateľovi údaje, ktoré sú potrebné na to, aby mohol skontrolovať, či zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania dodržiava tieto povinnosti.

Evidencia dočasne pridelených zamestnancov
Užívateľský zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu dočasne pridelených zamestnancov, ktorá obsahuje identifikačné údaje zamestnanca, zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania, ktorí mu zamestnanca dočasne pridelili, a dátum vzniku a skončenia dočasného pridelenia.