Inštitút urbánneho rozvoja víta novú dopravnú normu a očakáva novú kvalitnú koncepciu dopravy v hlavnom meste

0
1477

1. februára 2015 bola zverejnená zmena normy o projektovaní miestnych komunikácií STN 73 6110/Z2. Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) víta prijatie tejto normy, na ktorej príprave sa taktiež aktívne podieľal. Aj vďaka analýzam, ktoré pri príprave predložili odborníci z IUR, norma v terajšej podobe zodpovedá trendom a reálnym požiadavkám  praxe.

Pohľad späť
Norma prijatá STN 73 6110 / Z1  v roku 2011 výrazne navýšila potrebu budovania parkovacích miest pri novej bytovej výstavbe. Požiadavky normy však výrazne presiahli záujem trhu. V bytových domoch ostali nepredané parkovacie miesta aj po predaji všetkých bytov. O takéto miesta nemali záujem ani obyvatelia bytov v okolí. Developeri museli reálne riešiť problém ako prefinancovať dlhodobo nepredajné parkovacie státia, čo sa odrážalo aj na cenách bytov v dotknutých nehnuteľnostiach.

Čo prináša nová norma o projektovaní miestnych komunikácií
Nová norma upravila výpočet počtu parkovacích miest v závislosti na výmere bytov, ako aj na počte izieb. Spojenie týchto dvoch parametrov by malo vylúčiť špekulácie z minulosti, keď o počte parkovacích miest rozhodoval len počet izieb. V praxi nová norma znamená zníženie potreby budovania nových parkovacích miest v novostavbách o 15 – 30 % (v závislosti na veľkosti bytov). Počet postavených parkovacích miest sa tak priblížil k reálnemu záujmu kupujúcich, aj s dostatočnou rezervou.

„Uvedená zmena normy je len čiastkovou úpravou najmarkantnejšieho problému normy ako takej. Na základe rozborovej úlohy z roku 2013 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, odbor technickej normalizácie, predpokladá prípravu úplne novej normy, ktorá by výrazne skvalitnila projektovanie miestnych komunikácii, ako aj parkovacích miest,“ uviedol Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ IUR.

Parkovacia norma rieši len časť problémov spojených s parkovaním v mestách, ktoré z roka na rok gradujú a vyžadujú si okamžité riešenia. Najväčšie problémy sú vo väčších mestách a v lokalitách so staršou výstavbou, ktorá nebola plánovaná na súčasný stav automobilizácie.

„Je dôležité, aby mestá čím skôr začali koncepčne riešiť tento problém a nielen o ňom diskutovali. Napríklad v Bratislave sa už v minulom volebnom období diskutovalo o parkovacej  politika mesta. Tá by ale bez celkovej kvalitnej koncepcie dopravy bola len čiastkovým riešením,“  uviedol Juraj Suchánek.