Prebytok rozpočtového hospodárenia samospráv sa za prvý štvrťrok 2014 znížil

0
989

Z aktuálnej analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau vyplýva, že súhrnné výsledky hospodárenia samospráv sa za prvý štvrťrok 2014 zhoršili.Prebytok celkového rozpočtového hospodárenia municipalít (bez uplatnenia metodiky ESO 95) sa medziročne znížil o 13,13 % ako dôsledok rýchlejšieho tempa rastu celkových výdavkov (o 3,31 %) v porovnaní s pomalším tempom rastu celkových príjmov (o 0,31 %). Po vylúčení finančných operácií prebytok rozpočtového hospodárenia klesol oproti prvému štvrťroku 2013 o 19,24 %.

Situácia v jednotlivých samosprávach nebola rovnaká. Na rozdiel od celkového vývoja za municipality v SR sa účtovný prebytok rozpočtového hospodárenia medziročne zvýšil v Meste Košice a v súhrne za samosprávy Bratislavského kraja. Schodok rozpočtového hospodárenia nebol v prvom štvrťroku 2013 a 2014 zaznamenaný ani v jednom kraji.

Z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau ďalej vyplýva, že medziročne sa znížil prebytok v bežnej časti rozpočtu (o 23,45 %) ako dôsledok poklesu bežných príjmov
(o 2,42 %) na jednej strane a rastu bežných výdavkov (o 2,97 %) na druhej strane. Naopak pozitívne sa vyvíjal schodok kapitálového rozpočtu, ktorý sa medziročne znížil o 64,68 % z dôvodu rýchlejšieho tempa rastu kapitálových príjmov (o 33,77 %) v porovnaní s pomalším rastom kapitálových výdavkov (o 10,20 %). Po 2 rokoch útlmu a znižovania kapitálových výdavkov samosprávy zvýšili svoje investičné aktivity aj financovanie z cudzích zdrojov. Prebytok vo finančných operáciách vzrástol o 43,99 %.

Negatívnym javom v oblasti bežných príjmov bolo medziročné zníženie objemu výnosov dane z príjmov fyzických osôb poukázaného samosprávam (tzv. podielových daní) o
1,17 %. Ich objem bol nižší aj napriek tomu, že príjem z podielových daní, ktorý bol v rokoch 2012 a 2013 vo výške 65,4 %, sa v roku 2014 zvýšil na 67 %. Za jednu zo základných podmienok rozvoja obcí a stabilizácie príjmov považujú samosprávy vrátenie podielových daní na úroveň spred roka 2012, t. j. na 70,3 %.

Podkladom pre analýzu boli údaje o príjmoch a výdavkoch k 31. 3. 2014 za 2 920 municipalít a
2 203 nimi zriadených rozpočtových organizácií a k 31. 3. 2013 za 2 912 municipalít a 2 075 rozpočtových organizácií. Výsledkom analýzy sú súhrnné údaje za municipality v SR celkom, resp. za municipality podľa krajov a osobitne za Bratislavu hlavné mesto a Mesto Košice, ktoré majú z hľadiska ich financovania štatút kraja.

Údaje za municipality v SR celkom – príjmy.

Celkové príjmy (vrátane príjmových finančných operácií) municipalít (vrátane ich rozpočtových organizácií) dosiahli za prvý štvrťrok 2014 hodnotu 931 413 961,23 € a oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa zvýšili iba veľmi mierne, o 0,31 %. Príjmy bežných rozpočtov municipalít sa vyvíjali negatívne – medziročne poklesli o 2,42 %, príjmy kapitálových rozpočtov po 2 rokoch, kedy sme zaznamenávali ich znižovanie, vzrástli o 33,77 % a príjmové finančné operácie sa tiež po obdobiach poklesu zvýšili o 11,95 %.

Vývoj celkových príjmov a jednotlivých druhov príjmov (daňové príjmy a v rámci nich podielové dane z príjmov fyzických osôb, nedaňové príjmy, granty a transfery, finančné príjmy) obsahuje tabuľka č. 1. Najväčší podiel na celkových príjmoch majú dlhodobo daňové príjmy, nasledujú granty a transfery, nedaňové príjmy a finančné príjmy.

Objem daňových príjmov (sú primárne určené na financovanie originálnych kompetencií municipalít a tvoria ich podiely na daniach v správe štátu a miestne dane) sa v prvom štvrťroku 2014 zvýšil oproti prvému štvrťroku 2013 o 2,90 % a zároveň veľmi mierne, o 1,23 percentuálnych bodov, vzrástol aj ich podiel na celkových príjmoch.

Tabuľka č. 1: Vývoj výšky a štruktúry celkových príjmov municipalít (vrátane ich rozpočtových organizácií)

Objem a štruktúra celkových príjmov municipalít v SR 1. Q 2013 1. Q 2014 1. Q 2014/ 1. Q 2013 v %
v € v % v € v %
Daňové 440 876 870 47,48 453 650 274 48,71 2,90
– výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 371 505 570 40,01 367 165 565 39,42 -1,17
Nedaňové 140 570 625 15,14 144 224 384 15,48 2,60
Granty a transfery 295 656 303 31,84 275 990 848 29,63 -6,65
Finančné 51 404 653 5,54 57 548 454 6,18 11,95
Príjmy spolu 928 508 450 100,00 931 413 961 100,00 0,31

zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

Vývoj objemu daňových príjmov v rozhodujúcej miere ovplyvňuje vývoj objemu tzv. podielových daní, t. j. výnosu dane z príjmov fyzických osôb poukázaného územnej samospráve. Ich podiel na daňových príjmoch (80,94 %) poklesol oproti prvému štvrťroku 2013 (84,27 %) o 3,33 percentuálnych bodov. Medziročne sa o 1,17 %znížil aj objem podielových daní poukázaných samosprávam aj napriek tomu, že príjem z podielových daní, ktorý bol v rokoch 2012 a 2013 vo výške 65,4 %, sa v roku 2014 podľa aktuálneho znenia zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu danej z príjmov územnej samospráve zvýšil na 67 %.

Objem grantov a transferov (tvoria ich najmä príjmy zo štátneho rozpočtu určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy a prostriedky z Európskej únie) medziročne poklesol o 6,65 %, čo bolo sprevádzané aj znížením ich podielu na celkových príjmoch o 2,21 percentuálnych bodov.

Okrem daňových príjmov medziročne, ale pomalším tempom o 2,60 %, vzrástli nedaňové príjmy (tvoria ich najmä príjmy z podnikania, vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky a platby, kapitálové príjmy – najmä príjmy z predaja majetku a úroky z vkladov), čo sa prejavilo vo veľmi miernom zvýšení ich podielu na celkových príjmoch o 0,34 percentuálneho bodu.

Oproti prvému štvrťroku 2013 najviac, o 11,95 %, vzrástli finančné príjmy (tvoria ich predovšetkým prostriedky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí). Zvýšenie financovania aktivít samospráv z cudzích zdrojov bolo sprevádzané nárastom podielu finančných príjmov na celkových príjmoch o 0,64 percentuálneho bodu.

Údaje za municipality podľa krajov – príjmy.

Napriek veľmi miernemu nárastu celkových príjmov municipalít v SR poklesli oproti prvému štvrťroku 2013 celkové príjmy v súhrne za samosprávy v šiestich krajoch – najviac v Trnavskom kraji (o 8,75 %), v Trenčianskom kraji (o 7,66 %) a v Bratislave hlavnom meste (o 7,38 %), v menšej miere v Žilinskom kraji (o 3,20 %) a v Košickom kraji (o 1,27 %), najmenej v Banskobystrickom kraji (o 0,38 %). V ostatných krajoch celkové príjmy medziročne vzrástli, avšak s rozdielnou intenzitou (tabuľka č. 2). Výrazne najväčší nárast sme zaznamenali v Meste Košice (o 33,53 %), menší v Bratislavskom kraji (o 15,31 %) a v Prešovskom kraji (o 4,93 %) a naopak najmenší nárast bol v Nitrianskom kraji (o 0,82 %).

S rozdielnou tendenciou sa medziročne zmenil pre samosprávy objem výnosu dane z príjmov fyzických osôb (tabuľka č. 2). Medzi jednotlivými municipalitami existujú rozdiely v objeme dane, ktorá im je následne prerozdeľovaná, podľa toho ako spĺňajú stanovené kritériá.

Napriek poklesu objemu podielových daní v SR celkom sme zaznamenali ich medziročný nárast v súhrne za samosprávy v Bratislavskom kraji (o 5,20 %), v Banskobystrickom kraji (o 0,33 %) a v Meste Košice (o 0,06 %). Oproti prvému štvrťroku 2013 najvyšším tempom poklesli podielové dane v Bratislave hlavnom meste (o 5,03 %) a naopak najmenší pokles bol v Košickom kraji
(o 0,73 %) a v Prešovskom kraji (o 0,97 %). Najväčší podiel výnosu dane z príjmov fyzických osôb na celkových príjmoch mala v prvom štvrťroku 2014 Bratislava hlavné mesto (47,23 %) a v prvom štvrťroku 2013 Mesto Košice (47,87 %), naopak najmenší podiel mali v prvom štvrťroku 2014 samosprávy Bratislavského kraja (34,64 %) a v predchádzajúcom roku Trnavského kraja
(34,63 %).

Tabuľka č. 2: Vývoj celkových príjmov municipalít (vrátane ich rozpočtových organizácií) a vývoj objemu a podielu výnosu dane z príjmov fyzických osôb na celkových príjmoch za jednotlivé kraje

Výnosy dane z príjmov poukázaných územnej samospráve a celkové príjmy municipalít za jednotlivé kraje 1. Q 2013 1. Q 2014 1. Q 2014/ 1. Q 2013 v %
v € v % v € v %
Bratislavský kraj Výnos dane z príjmov FO 24 604 476 37,97 25 883 716 34,64 5,20
Príjmy spolu 64 800 879 100,00 74 720 303 100,00 15,31
Trnavský kraj Výnos dane z príjmov FO 35 758 164 34,63 34 926 826 37,06 -2,32
Príjmy spolu 103 271 644 100,00 94 235 320 100,00 -8,75
Trenčiansky kraj Výnos dane z príjmov FO 38 686 964 40,75 38 053 280 43,41 -1,64
Príjmy spolu 94 944 104 100,00 87 668 149 100,00 -7,66
Nitriansky kraj Výnos dane z príjmov FO 42 863 653 40,25 42 034 251 39,15 -1,93
Príjmy spolu 106 503 720 100,00 107 379 407 100,00 0,82
Žilinský kraj Výnos dane z príjmov FO 49 881 712 44,00 48 626 834 44,32 -2,52
Príjmy spolu 113 356 226 100,00 109 723 857 100,00 -3,20
Banskobystrický kraj Výnos dane z príjmov FO 41 987 867 39,00 42 127 260 39,27 0,33
Príjmy spolu 107 673 799 100,00 107 267 365 100,00 -0,38
Prešovský kraj Výnos dane z príjmov FO 57 163 686 40,19 56 609 393 37,93 -0,97
Príjmy spolu 142 217 766 100,00 149 230 377 100,00 4,93
Košický kraj Výnos dane z príjmov FO 36 809 578 36,06 36 540 859 36,26 -0,73
Príjmy spolu 102 068 318 100,00 100 774 472 100,00 -1,27
Bratislava hlavné mesto Výnos dane z príjmov FO 27 768 878 46,06 26 373 158 47,23 -5,03
Príjmy spolu 60 291 108 100,00 55 841 808 100,00 -7,38
Mesto Košice Výnos dane z príjmov FO 15 980 592 47,87 15 989 988 35,87 0,06
Príjmy spolu 33 380 886 100,00 44 572 904 100,00 33,53

zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

Údaje za municipality v SR celkom – výdavky.

Celkové výdavky (vrátane finančných operácií) municipalít (vrátane ich rozpočtových organizácií) dosiahli za prvý štvrťrok 2014 hodnotu 784 166 566,29 € a v porovnaní s prvým štvrťrokom 2013, kedy boli vo výške 759 008 683,05 €, vzrástli o 3,31 % (tabuľka č. 3). Dlhodobo výrazne najväčší podiel na celkových výdavkoch majú bežné výdavky, s veľkým odstupom nasledujú kapitálové výdavky a najmenší podiel majú finančné výdavky.

Bežné výdavky (zahŕňajú najmä platby za mzdy, platy, tovary a služby, poistné a bežné transfery – najmä príspevky a dotácie jednotlivcom, neziskovým právnickým osobám, príspevkovým organizáciám, rozpočtovým organizáciám, splátky úrokov a ostatné platby (nie istinu) súvisiace s úvermi) sa síce medziročne zvýšili o 2,97 %, ale ich podiel na celkových výdavkoch veľmi mierne poklesol o 0,29 percentuálneho bodu.

Tabuľka č. 3: Vývoj výšky a štruktúry celkových výdavkov municipalít (vrátane ich rozpočtových organizácií) v SR celkom

Objem a štruktúra celkových výdavkov municipalít v SR 1. Q 2013 1. Q 2014 1. Q 2014/ 1. Q 2013 v %
v € v % v € v %
Bežné 658 678 041 86,78 678 239 087 86,49 2,97
Kapitálové 65 319 550 8,61 71 984 195 9,18 10,20
Finančné 35 011 092 4,61 33 943 285 4,33 -3,05
Výdavky spolu 759 008 683 100,00 784 166 566 100,00 3,31

zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

Najväčším tempom rastu, o 10,20 %, sa zvýšili kapitálové výdavky (zahŕňajú napr. výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku a kapitálové transfery jednotlivcom, neziskovým právnickým osobám, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám na nadobudnutie kapitálových aktív alebo kompenzáciu ich poškodenia) a ich podiel na celkových výdavkoch sa zvýšil o 0,57 percentuálneho bodu. Po 2 rokoch útlmu a znižovania kapitálových výdavkov samosprávy zvýšili svoje investičné aktivity.

Jediným druhom výdavkov, objem ktorých sa medziročne znížil, boli finančné výdavky. Pokles ich objemu o 3,05 % bol sprevádzaný aj znížením ich podielu na celkových výdavkoch o 0,28 percentuálneho bodu.

Údaje za municipality podľa krajov – výdavky.

Na rozdiel od tendencie k nárastu celkových výdavkov municipalít v SR sme v porovnaní s prvým štvrťrokom 2013 (tabuľka č. 4) zaznamenali v súhrne za samosprávy v štyroch krajoch ich pokles – najväčší bol v Trnavskom kraji (o 4,60 %), pomalší v Bratislave hlavnom meste (o 3,79 %) a najmenší v Žilinskom kraji (o 1,42 %) a v Trenčianskom kraji (o 1,63 %). Samosprávam v ostatných krajoch celkové výdavky v súhrne medziročne vzrástli, avšak s rozdielnou intenzitou. Výrazne najväčší nárast sme zaznamenali v Bratislavskom kraji (o 17,48 %) a v Meste Košice
(o 14,08 %) a naopak najmenší v Banskobystrickom kraji (o 2,78 %).

Tabuľka č. 4: Vývoj výšky celkových výdavkov municipalít (vrátane ich rozpočtových organizácií) podľa krajov

Výdavky municipalít v krajoch 1. Q 2013 1. Q 2014 1. Q 2014/ 1. Q 2013 v %
v € v €
Bratislavský kraj 54 900 164 64 496 254 17,48
Trnavský kraj 85 136 545 81 216 544 -4,60
Trenčiansky kraj 79 002 034 77 715 204 -1,63
Nitriansky kraj 84 066 071 88 424 504 5,18
Žilinský kraj 91 762 698 90 458 515 -1,42
Banskobystrický kraj 83 523 939 85 846 234 2,78
Prešovský kraj 115 280 760 124 695 760 8,17
Košický kraj 80 765 071 84 596 283 4,74
Bratislava hlavné mesto 54 642 965 52 573 777 -3,79
Mesto Košice 29 928 435 34 143 493 14,08

zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

Údaje za municipality v SR celkom – výsledok hospodárenia.

Rýchlejšie medziročné tempo rastu celkových výdavkov municipalít v SR (o 3,31 %) v porovnaní s pomalším tempom rastu celkových príjmov (o 0,31 %) sa prejavilo aj v znížení prebytku celkového rozpočtového hospodárenia (kladného rozdielu medzi celkovými príjmami a výdavkami) samospráv oproti prvému štvrťroku 2013 o 13,13 % (tabuľka č. 5). Pri vyčíslení výsledku hospodárenia nebola použitá metodika ESO 95 (úpravy schodku alebo prebytku rozpočtu o zmenu stavu vybraných položiek záväzkov a pohľadávok, časové rozlíšenie daní a úrokov).

Tabuľka č. 5: Vývoj salda celkového rozpočtu a jednotlivých častí rozpočtov za municipality v SR

saldo rozpočtov za municipality spolu v € 1. Q 2013 1. Q 2014 1. Q 2014/ 1. Q 2013 v %
v € v €
SR celkom 169 499 767 147 247 395 -13,13
bežný rozpočet 168 744 325 129 165 494 -23,45
kapitálový rozpočet -15 638 119 -5 523 269 -64,68
finančné operácie 16 393 561 23 605 170 43,99

zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

Prebytok bežného rozpočtového hospodárenia sa za prvý štvrťrok 2014 znížil o 23,45 % aj z dôvodu medziročného poklesu bežných príjmov 2,42 % a rastu bežných výdavkov o 2,97 %. Schodok (záporný rozdiel) kapitálového rozpočtového hospodárenia sa vyvíjal pozitívne, znížil sa oproti prvému štvrťroku 2013 až o 64,68 % z dôvodu rýchlejšieho medziročného tempa rastu kapitálových príjmov o 33,77 % v porovnaní s pomalším rastom kapitálových výdavkov
(o 10,20 %).Medziročný nárast finančných príjmov (o 11,95 %) a pokles finančných výdavkov
(o 3,05 %) prispeli k zvýšeniu prebytku vo finančných operáciách o 43,99 %. Po vylúčení finančných operácií sa prebytok rozpočtového hospodárenia municipalít znížil oproti prvému štvrťroku 2013 o 19,24 %.

Údaje za municipality podľa krajov – výsledok hospodárenia.

Vo všetkých krajoch sme v obidvoch porovnávaných štvrťrokoch zaznamenali prebytok rozpočtového hospodárenia vrátane finančných operácií (tabuľka č. 6).

Tabuľka č. 6: Vývoj salda rozpočtu municipalít podľa krajov

saldo rozpočtu 1. Q 2013 1. Q 2014 1. Q 2014/ 1. Q 2013 v %
v € v €
Bratislavský kraj 9 900 716 10 224 049 3,27
Trnavský kraj 18 135 099 13 018 776 -28,21
Trenčiansky kraj 15 942 070 9 952 945 -37,57
Nitriansky kraj 22 437 649 18 954 903 -15,52
Žilinský kraj 21 593 528 19 265 342 -10,78
Banskobystrický kraj 24 149 860 21 421 131 -11,30
Prešovský kraj 26 937 006 24 534 617 -8,92
Košický kraj 21 303 247 16 178 188 -24,06
Bratislava hlavné mesto 5 648 142 3 268 032 -42,14
Mesto Košice 3 452 451 10 429 412 202,09

zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.