Pomer základnej a spotrebnej zložky pri rozúčtovaní nákladov za spotrebované teplo na Slovensku a v Českej republike

0
991

Vyhláška z dielne Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z., ktorá zadefinovala prvé pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla na vykurovanie, má už desať rokov! Od tej doby prebehlo mnoho diskusií a zmien s cieľom čo najspravodlivejšieho rozdelenia základnej a spotrebnej zložky pri rozpočítavaní nákladov za spotrebované energie nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Aká je situácia dnes?

Blíži sa ročné vyúčtovanie nákladov za užívanie bytov a nehnuteľností, ktoré rozvíri diskusie o úsporách a optimalizáciách. Ako zabezpečiť čo najspravodlivejšie rozdelenie nákladov za odobraté energie na základe nameranej spotreby?

Pravidlá pri rozpočítaní nákladov na dodané teplo na vykurovanie

Na základe skúseností odborníkov zo spoločnosti ista Slovakia, ktorá pôsobí na Slovensku už od roku 1993 a poskytuje služby rozpočítania nákladov spojených s užívaním nehnuteľností pre viac ako 110 000 slovenských domácností, boli definované najčastejšie pomery základnej zložky (ZZ) a spotrebnej zložky (SZ) pri rozpočítavaní nákladov za dodané teplo, ktoré si schválili vlastníci bytov na domovej schôdzi. Najčastejší pomer základnej a spotrebnej zložky je 30 % ZZ a 70% SZ. Potom 40 ku 60, 60 ku 40 a najmenej častý je model 50 ku 50

Tabuľka 1: Najčastejšie určený pomer základnej a spotrebnej zložky pre slovenské a české domácnosti:

Slovensko Česká republika
·         30 % ZZ + 70% SZ

·         40 % ZZ + 60 % SZ

·         60 % ZZ + 40 % SZ

·         menej často aj 50 % ZZ + 50 % SZ

·         60 % ZZ + 40 % SZ

·         50 % ZZ + 50 % SZ

 

Najčastejší pomer využívaný v Českej republike pre rozpočítavanie nákladov za teplo je 40 % ZZ a 60 % SZ. Menej využívaný je pomer 50 ku 50.

V susednej Českej republike však majú zadefinované a určené mantinely pri rozpočítavaní nákladov za teplo na vykurovanie. Od 1. januára 2016 nastala v zákone, ktorým sa riadi rozúčtovanie tepla zmena a bola pridaná možnosť rozpočítavania v pomere 30 % základná zložka a 70 % spotrebná zložka.

Tabuľka 2: Definícia spotrebnej a základnej zložky v slovenskej a českej legislatíve

 

pojem v slovenskej legislatíve v českej legislatíve
Základná (fixná) zložka Nie je legislatívou limitovaná. 30 – 50 %
Spotrebná zložka Nie je legislatívou limitovaná. 50 – 70 %
Spodná hranica vyúčtovania Spodná hranica vyúčtovania sa na Slovensku neuplatňuje -20 %
Horná hranica vyúčtovania Horná hranica vyúčtovania sa na Slovensku neuplatňuje +100 %
Minimálny počet odpočtov ročne Jedenkrát Jedenkrát
Sankcia za neumožnenie inštalácie alebo odpočtu prístrojov 1,5-násobok priemeru spotrebnej zložky na m2 v dome. 3-násobok priemeru spotrebnej zložky na m2 v bytovom dome.

 

zdroje: Vyhláška MMR č. 269/2015 Sb. – prováděcí předpis k zákonu č. 67/2013 Sb. v úplném znění a spoločnosť ista

Ideálny pomer rozpočítania nákladov na základe spotrebovanej energie a podlahovej plochy bytu

Pomer základnej zložky na metre štvorcové a spotrebnej zložky v bytových domoch, kde sú inštalované meradlá  je v súčasnej dobe odporúčaný vyhláškou v pomere 60 % na plochu bytu a 40 % podľa údajov z pomerových rozdeľovačov tepla. Vlastníci bytov sa však môžu dohodnúť aj na inom pomere, pretože slovenská legislatíva zatiaľ limity nemá, pričom v praxi je táto možnosť aj často využívaná.

„Treba si uvedomiť, že ideálny pomer nie je možné stanoviť pre všetky objekty rovnako, nakoľko v rôznych objektoch nie sú zabezpečené rovnaké podmienky. Jedná sa napríklad o polohu, veľkosť, tvar domu, stavebnú konštrukciu, technické vybavenie a podobne,“ uviedla Irena Pernecká, manažérka oddelenia rozúčtovania ista Slovakia.

V čom je prísnejšia legislatíva v Českej republike?

Zákon myslí aj na to, ako rozpočítavať spotrebnú zložku, ak sú v bytovom dom inštalované pomerové rozdeľovače tepla a konečný spotrebiteľ si ich odmietol nainštalovať alebo neumožní ich odpočet, poprípade do nich neoprávnene zasahoval. Hrozí mu sankcia. Takýto postup definuje legislatívna nielen v Českej republike, ale aj na Slovensku.

Ak sa takýto prípad vyskytne na Slovensku, spotrebná zložka ceny tepla na m2 podlahovej plochy bytu je určená ako 1,5-násobok priemeru spotrebnej zložky na m2 v bytovom dome. Môže sa to zdať veľa, no neumožnenie inštalácie, odpočtu alebo úmyselné ovplyvnenie odpočtu je v susednej Českej republike hodnotené prísnejšie a spotrebná zložka je určená ako 3-násobok priemernej hodnoty na m2 plochy.

Ako ušetriť čo najviac na vykurovaní

Povinná inštalácia určených meradiel alebo pomerových rozdeľovačov tepla do konca roka 2016, pre umožnenie spravodlivejšieho rozdelenia nákladov za spotrebované teplo, je len jedným z krokov, ktoré vedú k tomu, aby spotrebitelia k využívaniu energií pristupovali zodpovedne. Odmenou za to sú transparentne vyúčtované položky a fakt, že platia len za tie energie, ktoré naozaj spotrebujú. Výsledný efekt sa pozitívne odrazí na celkovej spotrebe bytového domu, ktorá sa rozpočítava medzi užívateľov bytov.

Najnovšie analýzy spoločnosti ista Slovakia ukazujú, že užívatelia bytov, ktorí sú častejšie informovaní o svojich spotrebách, sú úspornejší než ich susedia, ktorí tieto informácie nemajú V priemere spotrebujú o 11 % menej energie na vykurovanie. Aké možnosti sú vytvorené pre tých, ktorí chcú monitorovať a priebežne sledovať stav svojich spotrieb?

„Ideálnym riešením pre bytové domy je diaľkový odpočet dát, založený na rádiovej technológii, s integráciou údajov na internetový portál. Údaje z pomerových rozdeľovačov tepla, meračov tepla či vodomerov sú odčítané automaticky bez potreby vstupu do bytov a cez rádiovú sieť prenesené do systému rozpočítavania a na internetový portál. Vlastníci bytov, ako aj správcovia, tak môžu monitorovať svoju dennú spotrebu energií, kedykoľvek z pohodlia domova. V prípade potreby môžu okamžite regulovať svoje spotrebiteľské správanie, a tým znížiť výdaje na domácnosť,“ uviedla Jana Machková, konateľka a riaditeľka ista Slovakia.

Z týchto dôvodov je inštalácia elektronických rádiových pomerových rozdeľovačov tepla a rádiových vodomerov v bytových domoch ďalším krokom, ktorý prinesie ešte väčšie úspory na energiách.