Osobný bankrot využil na oddlženie v roku 2014 rekordný počet občanov

0
1384

Z aktuálnej analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau vyplýva, že sa naplnila jej prognóza o trende medziročne sa zvyšujúceho počtu osobných bankrotov. Okrem rekordného počtu podnikateľských subjektov, ktorých úpadok sa v roku 2014 začal riešiť vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie, bol prekročený aj doposiaľ historicky najvyšší počet osobných bankrotov z roku 2013. Inštitút osobného bankrotu využilo na oddlženie 441 občanov, o 87 viac ako v roku 2013 (354 občanov).
Dôvod podania žiadosti o osobný bankrot je dlhodobo nemenný a je ním bezvýchodisková situácia, do ktorej sa niektorí občania dostali z dôvodu neschopnosti splácať svoje finančné záväzky. Spúšťačom problémov je najčastejšie strata zamestnania, zníženie pracovnej schopnosti pre chorobu, resp. nedostatočná výška príjmov v pomere k výške dlhov a ďalším životným nákladom.

V priemere pripadalo na jeden mesiac 37 osobných bankrotov, čo je o 7 viac ako v roku 2013 (30). Tri krát v priebehu roku 2014 bol prekonaný aj doposiaľ najvyšší mesačný počet osobných bankrotov z júla 2013 (34 bankrotov).

Regionálne rozdiely medzi krajmi pretrvávajú dlhodobo. Najviac osobných bankrotov sme v rokoch 2009 až 2013 zaznamenávali v Banskobystrickom kraji, v ktorom ako v jedinom z krajov ich počet medziročne poklesol. V roku 2014 bolo po prvý krát najviac osobných bankrotov vyhlásených v Bratislavskom kraji (69), ktorý sa na ich celkovom počte podieľal 15,65 %. Najväčší medziročný nárast počtu osobných bankrotov sme zaznamenali v Žilinskom kraji a najmenej osobných bankrotov bolo v rokoch 2013 a 2014 vyhlásených v Košickom kraji.

Proces osobného bankrotu v podmienkach SR bude bez avizovanej zmeny legislatívy stále náročnejší ako napr. v ČR, kde ho, ako vyplýva z dlhodobejšieho porovnania, využíva výrazne viac občanov. Zatiaľ čo v SR na 100 000 obyvateľov pripadalo v roku 2014 iba 8 osobných bankrotov, v ČR ich bolo 178. Počet osobných bankrotov v ČR 
(18 762) dokonca viac ako dvojnásobne (o 110,24 %) prevyšoval počet bankrotov právnických osôb a fyzických osôb – živnostníkov (8 924), zatiaľ čo v SR ich bolo iba o 34, t. j. o 8,35 % viac (407 vyhlásených konkurzov).

Tendencie vo vývoji celkového počtu osobných bankrotov.
V roku 2014 bolo vyhlásených 441 osobných bankrotov, čo je o 87, t. j. o 24,58 % viac ako v roku 2013, kedy ich bolo doposiaľ historicky najviac, 354. Prognóza  spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. o trende medziročne sa zvyšujúceho počtu osobných bankrotov sa opätovne naplnila.

Tri krát v priebehu roku bol prekonaný aj doposiaľ najvyšší mesačný počet osobných bankrotov z júla 2013 (34 bankrotov). Najskôr v januári (36 bankrotov), druhý krát v máji (45 bankrotov) a tretí krát v októbri (46 bankrotov). Rovnaký počet 46 bankrotov sme zaznamenali aj v decembri.

V priemere pripadalo na jeden mesiac 37 osobných bankrotov, čo je o 7, t. j. o 24,58 % viac ako v roku 2013, kedy ich bolo 30.
Dôvod vysokého počtu osobných bankrotov aj v roku 2014 zostal nezmenený a je ním bezvýchodisková situácia, do ktorej sa niektorí občania dostali z dôvodu neschopnosti splácať svoje finančné záväzky. Spúšťačom problémov je najčastejšie strata zamestnania, zníženie pracovnej schopnosti pre chorobu, resp. nedostatočná výška príjmov v pomere k výške dlhov a ďalším životným nákladom.

Graf č. 1: Vývoj počtu vyhlásených osobných bankrotov od roku 2006
Graf č. 1 - Vývoj počtu vyhlásených osobných bankrotov od roku 2006-1

Zdroj: Cribis Univerzálny register, CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

V počtoch vyhlásených osobných bankrotov stále pretrvávajú regionálne rozdiely.
Najviac osobných bankrotov bolo po prvý krát od roku 2008 vyhlásených v Bratislavskom kraji. Ich počet vzrástol zo 49 v roku 2013  na 69 v roku 2014, t. j. o 20 (o 40,82 %) a na celkovom počte bankrotov sa podieľal 15,65 % (graf č. 2). Medziročný nárast počtu osobných bankrotov v Bratislavskom kraji bol druhý najvyšší po treťom v poradí, Žilinskom kraji, kde ich počet vzrástol najviac, z 30 na  59, t. j. o 29 (o 96,67 %).
Graf č. 2: Vývoj počtu vyhlásených osobných bankrotov za roky 2013 a 2014 v krajoch

Graf č. 2 - Vývoj počtu vyhlásených osobných bankrotov za roky 2013 a 2014 v krajoch-1

Zdroj: Cribis Univerzálny register, CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.
Až do roku 2013 sme najviac vyhlásených osobných bankrotov zaznamenávali v Banskobystrickom kraji. V roku 2014 v ňom bolo vyhlásených 62 osobných bankrotov, o 17 (o 21,52 %) menej ako v roku 2013 (79). V tomto kraji ako v jedinom z krajov počet osobných bankrotov medziročne poklesol a jeho podiel na ich celkovom počte sa znížil z 22,32 % v roku 2013 na 14,06 % v roku 2014.
Najmenej osobných bankrotov bolo v rokoch 2013 (27) a 2014 (45) vyhlásených v Košickom kraji, ktorého podiel na celkovom počte osobných bankrotov sa medziročne zvýšil zo 7,63 % na 
10,20 %. Pozíciu v poradí počtu bankrotov medziročne okrem Košického kraja nezmenil už iba piaty, Trnavský kraj.

Osobný bankrot je mnohonásobne viac využívaný v ČR
Osobný bankrot ako inštitút oddlženia nie je vhodný v podmienkach SR pre každého občana – dlžníka. Postup oddlženia bude bez avizovanej legislatívnej zmeny stále finančne aj časovo „náročnejší“ ako napr. v ČR. Z porovnania počtu osobných bankrotov na 100 000 obyvateľov v SR a ČR (tabuľka č. 1) vyplýva mnohonásobne väčšie využitie tohto nástroja na oddlženie občanmi v Čechách, a to aj napriek poklesu ich počtu v porovnaní s rokom 2013. Zatiaľ čo v roku 2014 pripadalo v SR na 100 000 obyvateľov iba 8 osobných bankrotov, v ČR ich bolo 178. V priemere na mesiac pripadalo na 100 000 obyvateľov v SR necelých 0,7 osobného bankrotu, v ČR ich bolo takmer 15.
Tabuľka č.1: Porovnanie vývoja počtu osobných bankrotov v SR a ČR od roku 2008

Tabuľka č.1 - Porovnanie vývoja počtu osobných bankrotov v SR a ČR od roku 2008

Zdroj: Cribis Univerzálny register, CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. a vlastné výpočty, Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., Štatistický úrad Slovenskej republiky, Český statistický úřad
*Najaktuálnejší zverejnený počet obyvateľov v SR a v ČR k 30. 9. 2014

Osobné bankroty sú v ČR dokonca výrazne početnejšie ako bankroty podnikateľských subjektov. V roku 2014 viac ako dvojnásobne (o 110,24 %) prevyšovali počet bankrotov právnických osôb a fyzických osôb – živnostníkov (8 924), zatiaľ čo v SR ich bolo iba o 34, t. j. o 8,35 % viac (407 vyhlásených konkurzov).