Originálna publikácia Detská chirurgia je už k dispozícii odborníkom

0
1665

Včera v hoteli NH Gate One v Bratislave bola uvedená do života za prítomnosti „krstných otcov“ štátneho tajomníka MZ SR Mária Miklošiho, prof. Jána Danka, CSc., dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a Tomislava Jurika, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárenská akciová spoločnosť, po prvýkrát v histórii SR ucelená originálna publikácia Detská chirurgia o chirurgicky riešiteľných ochoreniach detí, ktorú pripravil mim. prof. Milan Dragula s kolektívom autorov. Dielo je venované pamiatke profesora Jaroslava Simana, kapacity slovenskej chirurgie a vynikajúceho detského lekára, známeho najmä oddelením siamských dvojčiat.

Uvedenie do života tohto významného diela svojou návštevou poctili aj mnohí významní hostia: prof. Peter Kothaj, prezident Chirurgickej spoločnosti, Ján Trnka, prezident Detskej chirurgickej spoločnosti,  recenzenti knihy prof. Július Vajó a prof. Ján Buchanec a ďalší významní hostia, osobnosti akademickej, lekárskej a lekárnickej obce a zdravotníckych inštitúcií.

Vyše tisícstranová publikácia Detská chirurgia zaplnila prázdne miesto v slovenskom odbornom písomníctve o chirurgicky korigovateľných vrodených aj získaných ochoreniach detského veku. Je písaná v modernom štýle anglosaskej literatúry a tvorcami sú odborníci zo Slovenska i Českej republiky. Zameraná je na praktické zvládnutie a prehľad najdôležitejších ochorení v detskom veku a určená pre široké spektrum praktických lekárov pre deti a dorast, neonatológov, pediatrov, detských anesteziológov, detských chirurgov, intenzivistov pre deti a dorast a zároveň pre študentov vyšších ročníkov medicíny.

Profesor Milan Dragula, autor a spoluautor 207 odborných publikácií, naposledy stojaci pri zrode kníh Vademekum pediatra a Repetitórium pediatra, k novej publikácii uviedol: „Niekoľko rokov sme snívali s prof. Jaroslavom Simanom, priateľom, ľudsky dobrým človekom a vynikajúcim odborníkom a učiteľom, o vydaní publikácie Detská chirurgia. Pôvodné plány s vydavateľstvom Grada sa neuskutočnili a medzitým prof. Siman zomrel. A tak som sa rozhodol požiadať najlepších slovenských a moravských detských chirurgov o príspevky do plánovanej publikácie. Kapitolami prispeli aj najlepší detskí urológovia, plastickí chirurgovia, ortopédi, anestéziológovia a onkológovia. Vznikla publikácia, ktorá sa vyjadruje k chirurgicky korigovateľným ochoreniam detského veku.“ 

Autor prof. Dragula na margo vzniku knihy dodal: „ Dielo je na svete aj vďaka Tomislavovi Jurikovi, predsedovi predstavenstva spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárenská 

akciová spoločnosť a moje ďakujem patrí aj prof. Júliusovi Vajó a prof. Jánovi Buchancovi, že si našli vzácny čas na recenziu knihy. Zároveň ďakujem všetkým autorom, ktorí nezištne prijali úlohu napísať odborné kapitoly do Detskej chirurgie.“

V súčasnosti mim. prof. Milan Dragula pôsobí ako prednosta Kliniky detskej chirurgie JLF UK a UNM Martin, člen grémia riaditeľa UNM a člen zboru poradcov predsedu vlády SR, predtým dve funkčné obdobia viedol Slovenskú lekársku komoru. V prípade, že sa pustí do prípravy novej knihy, mala by sa venovať opäť problematike detskej chirurgie a prípadne systémovým zmenám v slovenskom zdravotníctve.