Na montáž meračov spotrebovaného tepla ostáva už len 1/2 roka

0
1022

Na základe legislatívnych požiadaviek Európskej únie a Slovenskej republiky je definovaná povinnosť inštalovať pomerové rozdeľovače tepla alebo iné určené meradlá do konca roka 2016 vo všetkých bytových domoch, ktoré sú zásobované centrálnym zdrojom tepla a majú celkovú podlahovú plochu väčšiu ako 500 m². Aká je situácia pol roka pred touto povinnosťou? Koľko bytov ešte nemá nainštalované merače? Aké mali skúsenosti s implementáciou európskej smernice v Českej republike?

Povinnosť inštalovať pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlá do konca roka 2016 majú vlastníci bytových domov, ktoré sú zásobované centrálnym zdrojom tepla a majú celkovú podlahovú plochu väčšiu ako 500 m². Vyplýva to z novely zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike na základe transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, ďalej ako „EED“.

„Vlastníci a správcovia majú už iba pol roka na to, aby zabezpečili obstaranie a zapojenie určených meradiel alebo pomerových rozdeľovačov tepla. Legislatíva pripúšťa aj alternatívny nákladovo efektívny spôsob merania spotreby tepla, ak obstaranie určených meradiel alebo pomerových rozdeľovačov tepla nie je nákladovo efektívne,“ uviedla Jana Machková, konateľka a riaditeľka spoločnosti ista Slovakia.

Väčšina vlastníkov, bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov si merače namontovala v ostatných rokoch dobrovoľne, bez ohľadu na túto povinnosť, v snahe docieliť väčšie úspory a spravodlivejšie rozdelenie nákladov za odobraté teplo.

„Odhadujeme, že povinnosť, vyplývajúcu z EED, si ešte nesplnilo 10 % dotknutých bytov. Zo skúsenosti našich zákazníkov bolo preukázané, že po inštalovaní meračov sa môže priemerná spotreba tepla na celý bytový dom znížiť v prvom roku až o 20 %. Doba návratnosti investície pre pomerové rozdeľovače tepla je približne dva roky,“ uviedla Jana Machková.

Aké mali skúsenosti v susednej Českej republike

V Českej republike sa zavedenie smernice realizovalo už o dva roky skôr ako u nás. Od 1. januára 2015 sú u našich susedov merače povinné.

„Približne 95 % dotknutých bytov malo určené merače tepla alebo pomerové rozdeľovače tepla namontované do konca roka 2014. Zvyšných 5 % bytov vyčkávalo kvôli technickým komplikáciám alebo iným dôvodom. Podobnú situáciu očakávame aj na Slovensku. Správcom, ako aj spoločenstvám vlastníkov bytov odporúčame, aby si obstaranie a inštaláciu nenechávali na posledné mesiace v roku, mohlo by sa stať, že realizácia by sa nemusela stihnúť včas,“ uviedla Jana Machková, ktorá je zároveň aj konateľkou a riaditeľkou ista Česká republika s. r. o.

O ktoré produkty a služby je najväčší záujem zo strany slovenských správcov

Nové technológie merania, nové meracie a odpočtové prístroje, to všetko sa v ostatných rokoch výrazne posúva smerom k rádiovým odpočtom a monitoringu spotrieb. Správcovia, ako aj spoločenstvá vlastníkov bytových domov, preferujú rádiové technológie, ktoré umožňujú diaľkový odpočet dát bez vstupu do bytov. Odpočty s využitím rádiových vĺn sú presnejšie a zvyšujú komfort užívateľom bytov. Vďaka inovatívnej technológii je možné jednoducho a spoľahlivo odčítať 100 % prístrojov. Proces spracovania dát prebieha elektronicky a chyby spôsobené ľudským faktorom alebo prípadná manipulácia s údajmi sú minulosťou. Proces integrácie údajov do systému rozpočítavania sa významne urýchlil a zjednodušil, čo garantuje včasné a správne vyúčtovanie. V ostatných rokoch sa významne zvýšil aj dopyt po monitoringu spotrieb tepla a vody cez online služby. Dôležitým benefitom pre vlastníkov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov či správcov je  jednoduchý a rýchly prístup k denným dátam meracích prístrojov. Získajú tak prehľad o energetickom hospodárení domácností i celého objektu a možnosť lepšie regulovať spotrebu, prípadne rýchlejšie odhaliť poruchy ako je napr. únik vody.