Manažéri 91 firiem zo Slovenska prezradili najčastejšie nedostatky kandidátov pri hľadaní práce

0
894

Aktuálne oživenie pracovného trhu so sebou prináša nielen možnosť výberu a pracovného zaradenia kandidátov v rozličných pracovných odvetviach, ale aj príležitosť získania budúcej pracovnej pozície u atraktívneho zamestnávateľa. Ako však uchádzačov o prácu hodnotia samotní zamestnávatelia? Aké sú najväčšie nedostatky žiadateľov o prácu?
Februárový veľtrh práce Profesia Days priniesol okrem účasti študentov, vystavovateľov a prezentácie pracovných pozícií zaujímavé zistenia. Personálna agentúra Grafton Slovakia počas prítomnosti atraktívnych zamestnávateľov domáceho trhu realizovala krátky profesijný prieskum. Anketa zameraná na nedostatky, ktoré uchádzači o pracovné zaradenie neraz prezentujú, a s ktorými sa zamestnávatelia počas výberových procesov opakovane stretávajú, poukázala na kľúčové nedostatky, ktoré kandidátom počas procesu aktívneho hľadania práce chýbajú.
Do realizovaného dotazníkového prieskumu sa zapojilo celkom 91 firiem z celého Slovenska, z ktorých takmer 53 % predstavovalo zamestnávateľov s viac ako 500 internými zamestnancami. Viac ako 23 % dopytovaných spoločností bolo zaznamenaných z výrobného odvetvia, 16 % predstavovalo IT spoločnosti a v úzkom závese bol taktiež sektor služieb. Najväčší počet dopytovaných spoločností sídli v Bratislavskom kraji a väčšia časť bola zastúpená aj spoločnosťami Žilinského kraja.

Bariéry práce a vzdialenosť
Zamestnávatelia veľtrhu ako jeden z najčastejšie sa opakujúcich a vnímaných nedostatkov zhodne označili neochotu žiadateľov dochádzať do práce a budúceho zamestnania. Identifikovaný nedostatok označilo celkom 15,38 % zamestnávateľov. Na druhej strane je zaujímavé, že práve zamestnávatelia sú, s cieľom nájdenia vhodného kandidáta, ochotní budúcemu zamestnancovi poskytnúť ako jeden z benefitov finančný príspevok v podobe úhrady transportu do zamestnania. Takmer polovica spoločností poskytuje bonus preplácania až 100 % hodnoty cestovného a viac ako 33 % zamestnávateľov svojim zamestnancom uhrádza polovicu vynaložených cestovných nákladov.
„Počas praxe a vyhodnocovania výberových konaní sa u kandidátov stretávame so záujmom pracovného zaradenia len v mieste svojho bydliska, prípadne jeho bezprostrednej blízkosti. Uchádzači o prácu sa neraz nazdávajú, že dochádzanie do práce by ich ukracovalo o čas a priestor na voľný čas. V prípade, ak sa však budúci zamestnávateľ nachádza vo vzdialenosti do približne 80 km, kandidát sa neraz ukracuje o možnosť nájdenia preferovaného pracovného zaradenia, ktoré by mal v prípade záujmu zvážiť, “ uviedol Miroslav Garaj, Country Manager, Grafton Slovakia.

Medzi najvyužívanejšie benefity zamestnania patrí u takmer tri štvrtiny spoločností možnosť absolvovania vybraných školení a vzdelávacích programov. Obľúbené jazykové kurzy ponúka 56,04 % dopytovaných spoločností a viac ako polovica zamestnávateľov informuje kandidátov o možnosti kariérneho rastu v spoločnosti.

Čo chýba kandidátom pri uchádzaní sa o prácu?
V rámci hodnotenia a rebríčka najčastejších nedostatkov preukázaných uchádzačmi o prácu je medzi najfrekventovanejšími zaznamenaná absencia nasledujúcich ukazovateľov, potvrdených HR manažérmi domáceho trhu:
• kandidáti majú málo skúseností (40,66 %);
• kandidáti majú nereálne platové očakávania (39,56 %);
• kandidáti neovládajú znalosť cudzieho jazyka (37,16 %);
• kandidáti „nevedia, čo chcú“ – nevedia reagovať a zodpovedať na otázku, prečo chcú pracovať v danej spoločnosti (27,47 %).

„Jedným zo zaujímavých zistení prieskumu je ešte stále veľmi vysoké číslo a fakt potvrdzujúci na nepripravenosť kandidátov na pracovný pohovor. Hovoríme až o 18,68 % žiadateľoch o prácu. Výsledok je prekvapivý v tom, že fáza prípravy na pracovný pohovor, či výberové konanie patrí k zásadným bodom úspešného absolvovania výberového procesu. Kandidáti by preto mali viac dbať na prípravnú fázu pred pracovnými pohovormi a svoj čas venovať aj spoznávaniu a aktivitám budúceho zamestnávateľa,“ hovorí Miroslav Garaj.
V súvislosti so zodpovedajúcou ponukou a dopytom pracovného trhu je veľmi dôležité, aby si kandidáti reálne zhodnotili nielen svoje očakávania, ktoré od budúceho zamestnania a zamestnávateľa majú, ale rovnako tak objektívne posúdili aj svoje dosiahnuté skúsenosti a nadobudnutú prax, ktorú môžu budúcemu zamestnávateľovi poskytnúť. Personalisti Grafton Slovakia rovnako odporúčajú prispôsobiť predstavy očakávaného mesačného platu a ohodnotenia a vyvarovať sa nepripravenosti na pracovnom pohovore.