Domov Komerčné články Manažéri 91 firiem zo Slovenska prezradili najčastejšie nedostatky kandidátov pri hľadaní práce

Manažéri 91 firiem zo Slovenska prezradili najčastejšie nedostatky kandidátov pri hľadaní práce

Aktuálne oživenie pracovného trhu so sebou prináša nielen možnosť výberu a pracovného zaradenia kandidátov v rozličných pracovných odvetviach, ale aj príležitosť získania budúcej pracovnej pozície u atraktívneho zamestnávateľa. Ako však uchádzačov o prácu hodnotia samotní zamestnávatelia? Aké sú najväčšie nedostatky žiadateľov o prácu?
Februárový veľtrh práce Profesia Days priniesol okrem účasti študentov, vystavovateľov a prezentácie pracovných pozícií zaujímavé zistenia. Personálna agentúra Grafton Slovakia počas prítomnosti atraktívnych zamestnávateľov domáceho trhu realizovala krátky profesijný prieskum. Anketa zameraná na nedostatky, ktoré uchádzači o pracovné zaradenie neraz prezentujú, a s ktorými sa zamestnávatelia počas výberových procesov opakovane stretávajú, poukázala na kľúčové nedostatky, ktoré kandidátom počas procesu aktívneho hľadania práce chýbajú.
Do realizovaného dotazníkového prieskumu sa zapojilo celkom 91 firiem z celého Slovenska, z ktorých takmer 53 % predstavovalo zamestnávateľov s viac ako 500 internými zamestnancami. Viac ako 23 % dopytovaných spoločností bolo zaznamenaných z výrobného odvetvia, 16 % predstavovalo IT spoločnosti a v úzkom závese bol taktiež sektor služieb. Najväčší počet dopytovaných spoločností sídli v Bratislavskom kraji a väčšia časť bola zastúpená aj spoločnosťami Žilinského kraja.

Bariéry práce a vzdialenosť
Zamestnávatelia veľtrhu ako jeden z najčastejšie sa opakujúcich a vnímaných nedostatkov zhodne označili neochotu žiadateľov dochádzať do práce a budúceho zamestnania. Identifikovaný nedostatok označilo celkom 15,38 % zamestnávateľov. Na druhej strane je zaujímavé, že práve zamestnávatelia sú, s cieľom nájdenia vhodného kandidáta, ochotní budúcemu zamestnancovi poskytnúť ako jeden z benefitov finančný príspevok v podobe úhrady transportu do zamestnania. Takmer polovica spoločností poskytuje bonus preplácania až 100 % hodnoty cestovného a viac ako 33 % zamestnávateľov svojim zamestnancom uhrádza polovicu vynaložených cestovných nákladov.
„Počas praxe a vyhodnocovania výberových konaní sa u kandidátov stretávame so záujmom pracovného zaradenia len v mieste svojho bydliska, prípadne jeho bezprostrednej blízkosti. Uchádzači o prácu sa neraz nazdávajú, že dochádzanie do práce by ich ukracovalo o čas a priestor na voľný čas. V prípade, ak sa však budúci zamestnávateľ nachádza vo vzdialenosti do približne 80 km, kandidát sa neraz ukracuje o možnosť nájdenia preferovaného pracovného zaradenia, ktoré by mal v prípade záujmu zvážiť, “ uviedol Miroslav Garaj, Country Manager, Grafton Slovakia.

Medzi najvyužívanejšie benefity zamestnania patrí u takmer tri štvrtiny spoločností možnosť absolvovania vybraných školení a vzdelávacích programov. Obľúbené jazykové kurzy ponúka 56,04 % dopytovaných spoločností a viac ako polovica zamestnávateľov informuje kandidátov o možnosti kariérneho rastu v spoločnosti.

Čo chýba kandidátom pri uchádzaní sa o prácu?
V rámci hodnotenia a rebríčka najčastejších nedostatkov preukázaných uchádzačmi o prácu je medzi najfrekventovanejšími zaznamenaná absencia nasledujúcich ukazovateľov, potvrdených HR manažérmi domáceho trhu:
• kandidáti majú málo skúseností (40,66 %);
• kandidáti majú nereálne platové očakávania (39,56 %);
• kandidáti neovládajú znalosť cudzieho jazyka (37,16 %);
• kandidáti „nevedia, čo chcú“ – nevedia reagovať a zodpovedať na otázku, prečo chcú pracovať v danej spoločnosti (27,47 %).

„Jedným zo zaujímavých zistení prieskumu je ešte stále veľmi vysoké číslo a fakt potvrdzujúci na nepripravenosť kandidátov na pracovný pohovor. Hovoríme až o 18,68 % žiadateľoch o prácu. Výsledok je prekvapivý v tom, že fáza prípravy na pracovný pohovor, či výberové konanie patrí k zásadným bodom úspešného absolvovania výberového procesu. Kandidáti by preto mali viac dbať na prípravnú fázu pred pracovnými pohovormi a svoj čas venovať aj spoznávaniu a aktivitám budúceho zamestnávateľa,“ hovorí Miroslav Garaj.
V súvislosti so zodpovedajúcou ponukou a dopytom pracovného trhu je veľmi dôležité, aby si kandidáti reálne zhodnotili nielen svoje očakávania, ktoré od budúceho zamestnania a zamestnávateľa majú, ale rovnako tak objektívne posúdili aj svoje dosiahnuté skúsenosti a nadobudnutú prax, ktorú môžu budúcemu zamestnávateľovi poskytnúť. Personalisti Grafton Slovakia rovnako odporúčajú prispôsobiť predstavy očakávaného mesačného platu a ohodnotenia a vyvarovať sa nepripravenosti na pracovnom pohovore.