Začiatkom komfortného bývania je projekt

0
3987

Každý z nás jedného dňa dospeje k riešeniu otázky vlastného bývania. Moderná doba poskytuje viacero možnosti, ako si bývanie zabezpečiť. Formou novostavby, rekonštrukcie rodinného domu alebo kúpou či prenájom bytu. Nech sa už rozhodneme pre ktorúkoľvek formu, je dobre sa predtým poradiť s odborníkom – architektom. Ten okrem všetkým hodnôt, ktoré vidí laik na danej forme bývania, vám vie správne poradiť aj v rôznych iných oblastiach. Jedná sa o funkčné využitie priestoru – dispozície, technických či technologických parametrov, ako aj pomôcť pri správnom výbere z hľadiska sociálnych aspektov či psychohygieny. Ak vezmeme do úvahy, že do nehnuteľnosti investujeme nemalé finančné prostriedky a rozhodujeme sa pre jej využívanie počas niekoľkých rokov, potom odborná rada od architekta vám vie pomôcť rozhodnúť sa správne investovať a v mnohých prípadoch aj ušetriť peniaze.

Ako začať?

Na začiatku je podstatné premyslieť si, o ktorú formu bývania mám záujem. Čo presne očakávam od budúceho bývania a akú mam predstavu o spôsobe využívania priestoru v rodinnom dome či byte.

Práve tieto parametre vám vytvoria jasnejší obraz o budúcom bývaní a sú základnými informáciami pre architekta, aby vedel správne vyhovieť požiadavkám klienta.

Čo môžete očakávať od architekta?

 • Správny architekt stojí za záujmami klienta a zastupuje ho v jeho predstavách. Okrem toho dodáva jeho predstavám správny funkčný, sociálny,  psychologický a umelecký rozmer. Preto sú poradenské služby pred kúpou nehnuteľnosti súčasťou základnej služby. Pri výbere bytu sa jedná o poradenské služby pri výbere, samozrejme podľa zadaných parametrov zákazníka (správne dispozičné usporiadanie, presvetlenosť bytu či výber lokality). V prípade rodinného domu začína poradenstvo už pri výbere pozemku pred jeho kúpou. Architekt vie upriamiť pozornosť na možné problémy súvisiace s vaším výberom parcely (príliš úzky pozemok , úzka parcela na objekt rodinného domu podľa vašich predstáv, strmý svah, vysoká prašnosť, veternosť alebo hlučnosť prostredia). Invenčný odborník vás podľa okolnosti môže upozorniť aj na inú lokalitu o ktorej ste, kvôli nedostatku informácii, možno pred tým ani len neuvažovali.
 • Od projektu po realizáciu
 • V oboch prípadoch, pri rodinnom dome aj pri byte, je najdôležitejšou časťou vypracovanie architektonickej štúdie. V prípade interiéru bytu ide o funkčné rozmiestnenie nábytku v kuchyni, jedálni, obývacej izbe a spálni, vytvorenie netradičného  dizajnového riešenia alebo, pokiaľ je to požiadavkou klienta, aj navrhnutie zariadenia interiéru bytu s obmedzeným rozpočtom. Architekt vďaka skúsenostiam a odbornosti v obore vie navrhnúť útulný ale pritom funkčný interiér pre spokojnosť zákazníka. Interiér bytuPri rodinnom dome je architektonická štúdia najdôležitejšou časťou projektu, kde sa spracováva správne umiestnenie objektu na parcele s prihliadnutím na rôzne aspekty prostredia (terén, orientácia na svetové strany, počet slnečných dní, insolácia objektov a rôzne iné parametre, s ktorými je potrebné uvažovať od prvej chvíle návrhu). Ďalej je to samotný tvar objektu a jeho vzhľad, správne rozmiestnenie miestností – dispozícia, ktorá je prispôsobená požiadavkám klienta. V tomto štádiu je potrebná obojstranná komunikácia architekt-klient, kde sa dospeje ku konsenzu názorov a vypracuje sa správny návrh objektu na daný pozemok.
 • Ďalším krokom je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, kde sa spracujú stanoviská od dotknutých inštitúcii a zapracujú sa do projektu vyššieho stupňa a teda do projektu pre stavebné povolenie. Vo väčšine prípadov je možné zlúčiť územné rozhodnutie s projektom pre stavebné povolenie. Deje sa tak pri malých stavbách resp. v obciach kde je stanovených menej regulatívov k daným pozemkom a stavebný úrad to povoľuje. V konečnom dôsledku, ak je to možné, vie tento krok ušetriť klientovi nemalé finančné prostriedky.
 • Projekt pre stavebné povolenie je dokumentáciou, na základe ktorej dosiahne klient povolenie k výstavbe. Projekt je spracovaný architektom s kolektívom odborne vzdelaných spolupracovníkoch, ktorí mu podliehajú a v prípade väčších stavieb autorizovaným architektom. Architekt tu plní aj funkciu koordinátora celého projektu.
 • Pred prechodom k vypracovaniu projektu pre realizačnú činnosť, je architekt nápomocný pri vypracovaní všetkých žiadostí potrebných k vydaniu stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia (po ukončení stavebných prác) a pri komunikácii s s dotknutými orgánmi resp. príslušnými úradmi, ktoré vydávajú stanoviská k dokumentácii. Jedná sa o tzv. inžiniersku činnosť.
 • Realizačný projekt  je potrebný pre správnu realizáciu stavby. Hlavne, ak sa jedná o stavbu realizovanú svojpomocne, obsahuje vypracované detaily potrebné k výstavbe.
 • Poradenské služby pri výbere materiálov (zohľadňuje prostredie, v ktorom sa má objekt stavať, klimatické podmienky a iné faktory vplývajúce na stavbu).
 • Poradenské služby pri výbere dodávateľov na stavbu resp. firiem, ktoré budú vykonávať realizáciu (realizácia základov, hrubej stavby, krovu alebo strechy).
 • Autorský dozor a technický dozor pri realizácii.
 • Projekt skutočného vyhotovenia stavby. Tento projekt je potrebný pre vydanie kolaudačného rozhodnutia. V projekte sú zdokumentované prípadne zmeny a všetky úpravy, ktoré nastali počas výstavby objektu.
 • Pomoc pri zabezpečení certifikátu s energetickou bilanciou objektu, ktorý je potrebný ku kolaudačnému rozhodnutiu a platí pre novostavby ako aj pre rekonštrukcie objektov.


V konečnom dôsledku je investícia do spolupráce s architektom len prospešná. Perspektívny architekt vám pomôže okrem odbornej znalosti uskutočniť realizáciu objektu bez možných chýb, ktoré by mohli zbytočne predražiť náklady spojené s výstavbou. Pri riešení interiéru bytu vám vie optimalizovať náklady a správne rozložiť financie určené na jednotlivé časti spojené s realizáciou hrubých prác a zariadenia interiéru. Dobrý architekt vie navyše operatívne riešiť problémy, ak nastanú už v priebehu vypracovávania projektovej dokumentácie či samotnej výstavby. Nejedná sa len o technické či technologické problémy ale aj nepredvídane situácie v inžinierskej činnosti (dodatočné požiadavky úradov). Architekt je aj zodpovedným projektantom projektu, ktorý koordinuje tím spolupracovníkov účastných na projekte.

Výsledkom dobrej spolupráce medzi klientom a architektom je potom, často okrem ušetrených finančných prostriedkov, najmä splnený sen o komfortnom a peknom bývaní.

fotos: shutterstock.com

vizualizácia:  Michal Paulišin