Kľúčové zmeny pre podnikateľské prostredie v roku 2014

0
1723

Nový rok nám nadelil aj nové legislatívne opatrenia a normy, ktoré poväčšine vstúpili do účinnosti k 1. januáru 2014. Prezrite si prehľad kľúčových zmien pre rok 2014 spracované spoločnosťou Accace, ktoré ovplyvnia podnikateľské prostredie na Slovensku. Ide o tieto oblasti:

› Daň z pridanej hodnoty

 • Kontrolný výkaz
 • Rozšírenie tzv. „tuzemského samozdanenia“
 • Lehota na vyhotovenie dokladov o oprave základu dane
 • Rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku

› Daň z príjmov

 • Daňové licencie
 • Zmena zdanenia využívania služobného vozidla aj na osobné účely
 • Zjednotenie spodnej hranice preddavkov
 • Dodanenie záväzkov
 • Daňové straty
 • Zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb
 • Daňová evidecncia

› Novela Zákona o zdravotnom poistení

 • Príjmy z dividend

› Zavedenie inštitútu mikroúčtovných jednotiek

Podrobnejšie informácie k jednotlivým zmenám nájdete v priloženom dokumente Prehľad kľúčových zmien platných do roku 2014.  Alebo nižšie:

Daň z pridanej hodnoty

Medzi najdôležitejšie zmeny v oblasti DPH patrí rozhodne zavedenie tzv. kontrolných výkazov, rozšírenie režimu tuzemského samozdanenia o ďalšie vybrané druhy tovarov a nové paragrafové znenie ustanovení o oprave základu dane.

Kontrolný výkaz

Kontrolný výkaz by mal slúžiť najmä na spárovanie vzájomných operácii medzi platiteľmi dane, t.j.  slúžiť na zefektívnenie výberu daní, a obmedziť daňové podvody spôsobné nezahrnutím daňovej povinnosti u dodávateľov pri súčasnom uplatnení nároku na odpočet DPH u odberateľov. „Zavedenie kontrolného výkazu súčasne vnímame aj ako vhodný nástroj pri uplatňovaní inštitútu ručenia za daň zo strany finančnej správy,“ uviedol Peter Pašek, Managing Director, Accace k.s.

Dôvodom je skutočnosť, že na základe kontrolných výkazov finančná správa bude môcť rýchlo identifikovať odberateľov, ktorí si odpočítali DPH od platiteľov, ktorí sa nachádzajú na tzv. „čiernom“ zozname FR SR, a ktorí na druhej strane dané dodania vo svojom kontrolnom výkaze neuviedli, resp. priznali avšak svoju daňovú povinnosť si neuhradili.

Kontrolný výkaz sa bude podávať elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie obdobie a to v ten istý deň ako bude platiteľ podávať DPH priznanie. Lehota na jeho podanie je rovnaká ako v prípade DPH priznania, t.j. do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.

Kontrolný výkaz nebude potrebné podať len v prípade, ak platiteľ za dané zdaňovacie obdobie nemá povinnosť podať daňové priznanie alebo nemá v daňovom priznaní povinnosť uviesť žiadne údaje o plneniach resp. je povinný uviesť avšak len údaje o intrakomunitárnych dodaniach do iných členských štátov, o vývoze tovarov alebo o dodaní v rámci trojstranného obchodu a súčasne si vo svojom daňovom priznaní neuplatňuje právo na odpočet DPH s výnimkou uplatnenia nároku na odpočet DPH z dovozu zaplatenú colnému úradu pri dovoze.

Kontrolný výkaz sa bude podávať vo formáte xml., ktorého štruktúru zverejnilo FR SR na svojej webovej stránke.

Ak platiteľ nedoručí kontrolný výkaz daňovému úradu, doručí kontrolný výkaz oneskorene, uvedie v kontrolnom výkaze neúplné alebo nesprávne údaje alebo v lehote určenej vo výzve daňového úradu neodstráni nedostatky podaného kontrolného výkazu, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur. Ak platiteľ poruší spomínané povinnosti opakovane, daňový úrad uloží pokutu do výšky 100 000 eur. Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť a dĺžku trvania daného stavu.

„Osobne považujeme schválené znenie §78a ods. 10 a 11 Zákona o DPH za nie veľmi podarené, pretože na  jednej strane upravuje výzvy, ktoré bude daňový úrad zasielať platiteľom dane v prípade, ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného kontrolného výkazu alebo pravdivosti údajov v ňom uvedených, na strane druhej bude daňový úrad povinný vyrubovať pokutu do výšky 10 000 eur aj v prípade ak sa v kontrolnom výkaze neuvedenú správne údaje a to bez ohľadu na skutočnosť, či daňový úrad na ich opravu platiteľa dane vyzve alebo nie,“ uviedol Pašek.

Problém môže nastať najmä v prípade poradových čísiel faktúr ktoré môžu obsahovať aj rôzne iné ako číselné znaky, ktoré dodávateľ a tak i odberateľ vzhľadom na svoje softvérové vybavenie môžu zaznamenávať odlišne.  Keďže sa aj takéto pochybenie môže považovať za nesprávne uvedený údaj v kontrolnom výkaze môžu hroziť platiteľom dane od budúceho roku pokuty.

„Napriek vyššie uvedeným problémom zastávame názor, že samotné zavedenie kontrolného výkazu môže viesť k výraznému zníženiu daňových únikov na DPH v SR,“ dodal Pašek.

Rozšírenie tzv. „tuzemského samozdanenia“

Čo sa týka rozšírenia tzv. „tuzemského samozdanenia“ tak ten by sa mal rozšíriť o dodania konkrétnych druhov poľnohospodárskych plodín, železa a ocele, okrem kovového odpadu a šrotu (pozn. kovový šrot a odpad je osobitne riešený v §69 ods. 12  písm. a) Zákona o DPH) a vybraných výrobkov zo železa a ocele, mobilných telefónov a integrovaných obvodov v prípade ak základ dane na faktúre v prípade dodania týchto komodít medzi dvoma platiteľmi dosiahne sumu 5 000 eur a viac.

Cieľom tohto opatrenia je zabránenie „kolotočovým“ podvodov s týmito komoditami. „Osobne považujeme zavedenie režimu tzv. „tuzemského samozdanenia“ za najefektívnejší nástroj v boji proti daňovým podvodom na DPH v prípade transakcií medzi platiteľmi dane,“ uviedol Pašek.

Lehota na vyhotovenie dokladov o oprave základu dane

Vhodnou zmenou je aj nové ustanovenie, ktoré upravuje lehotu na vyhotovenie dokladov o oprave základu dane. Táto lehota bude stanovená na 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná na vykonanie predmetnej opravy základu dane.

„Rovnako vnímame pozitívne aj nové paragrafové znenie, ktoré umožní, aby príjemca plnenia nemusel opraviť odpočítanú daň iba na základe vyhotoveného dokladu o oprave základu dane zo strany dodávateľa, t.j. tak ako funguje v súčasnosti. S dokladmi o oprave základu dane v praxi vznikajú problémy najmä z toho dôvodu, že v súčasnosti neexistuje zákonná lehota, v ktorej je povinnosť takýto doklad vyhotoviť,“ uviedol Pašek.

Navrhovanou zmenou ustanovenia sa určuje zdaňovacie obdobie, v ktorom bude platiteľ dane povinný opraviť odpočítanú daň, pričom na rozdiel od v súčasnosti platnej právnej úpravy nebude táto oprava viazaná iba na existenciu došlého dokladu o oprave základu dane.

„Za pozitívnu zmenu vnímame aj posunutie lehoty na podávanie súhrnných výkazov a to do 25 dňa od skončenia obdobia, za ktoré sa povinne súhrnný výkaz podáva,“ dodal Pašek.

Rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku

V súvislosti s novelou Zákona o DPH je nutné poukázať i na rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň aj na prípady zdaniteľnej osoby, ktorá je právnickou osobou, ktorej spoločníkom je iná právnická osoba, ktorá má nedoplatky na DPH 1 000 eur a viac, ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu neboli zaplatené, alebo ktorej bola zrušená registrácia z dôvodu opakovaného porušenia povinnosti podávania daňových priznaní, opakovaného nezaplatenia vlastnej daňovej povinnosti, opakovaného nezastihnutia zo strany správcu dane a  opakovaného porušenia povinností pri daňovej kontrole v rámci kalendárneho roka. Do konca roku 2013 sa vyššie uvedené vzťahuje len na fyzické osoby, ktoré vystupujú v pozícii spoločníka resp. konateľa zdaniteľnej osoby – právnickej osoby, ktorá žiadala o registráciu na daň.

Po novom sa povinnosť skladať zábezpeku bude vzťahovať aj na tie zdaniteľné osoby, ktoré sa stanú platiteľmi z dôvodu nadobudnutia hmotného a nehmotného majetku v rámci nabodnutého podniku alebo jeho časti, ak by sa ako „bežní“ žiadatelia o registráciu považovali za „rizikový“ subjekt, u ktorého by správca dane pristupoval k vyrubeniu zábezpeky. V podstate sa na danú skupinu bude nazerať rovnako ako na zdaniteľné osoby, ktorá sa registrujú na DPH „bežným“ spôsobom.

„Predmetnú zmenu považujeme za významnú z hľadiska skutočnosti, že práve kúpa podnikov alebo ich časti sa často používala nie len na samotné získanie registrácie k DPH, ale aj k spôsobu obchádzania vyrubenia zábezpeky u rizikových zdaniteľných osôb. Dôvodom bola skutočnosť, že súčasné znenie Zákona o DPH podobné ustanovenie nepozná,“ uviedol Pašek.

Rovnako sa bude zábezpeka na daň vyrubovať od roku 2014 aj v prípadoch, ak sa bude jednať o zdaniteľné osoby registrované v SR ako zahraničné osoby podľa §5 Zákona o DPH alebo z titulu zásielkového predaja v prípade, že ich registrácia sa napr. z dôvodu zriadenia prevádzkarne na účely DPH v SR zmení na registráciu podľa §4 Zákona o DPH a tieto osoby sa budú považovať za rizikové v zmysle ustanovení Zákona o DPH.

Daň z príjmov

Daňové licencie

Pre oblasť dane z príjmov by sme chceli poukázať na plánované zavádzanie tzv. daňových licencií zo strany MF SR. Výška takejto „minimálnej dane“ bude závisieť pritom od výšky tržieb spoločnosti a od toho či sa bude spoločnosť považovať za platiteľa dane alebo nie. Neplatiteľ dane s tržbami do 500 000 eur by mal platiť 480 eur, platiteľ dane s tržbami do 500 000 eur bude platiť 960 eur a pre subjekty s tržbami nad 500 000 eur MF SR stanovilo výšku daňovej licencie na  úrovni 2 880 eur.

Úľavu na daňovej licencii vo výške jednej polovice budú mať tí daňovníci, ktorých priemerný evidenčný počet zamestnancov so zdravotným postihnutím za zdaňovacie obdobie je najmenej 20% z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov.

Daňová licencia sa nebude vzťahovať na daňovníka, ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie. t.j. v prípade napr. novovzniknutých spoločnosti. Oslobodenia od platenia minimálnej dane sa nebude vzťahovať na daňovníkov, ktorí vznikli ako právni nástupcovia daňovníka zrušeného bez likvidácie.

Daňové licencie nebudú platiť napríklad aj neziskové organizácie a daňovníci, ktorí prevádzkujú chránenú dielňu alebo chránené pracovisko. Daňové licencie nebudú platiť ani daňovníci od vstupu do likvidácie, respektíve od vyhlásenia konkurzu.

Daňová licencia bude splatná v lehote na podanie daňového priznania. V prípade, že za príslušné zdaňovacie obdobie bude výška zaplatenej daňovej licencie vyššia ako výška daňovej povinnosti vypočítaná v daňovom priznaní „bežným“ spôsobom, tak takýto rozdiel sa bude započítavať s daňovou povinnosťou pred uplatnením preddavkov na daň, najviac však v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach po zdaňovacom období, za ktoré tento rozdiel vznikol.

Vyššie uvedený rozdiel sa bude môcť započítať v nasledujúcich troch zdaňovacích obdobiach len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie za príslušné zdaňovacie obdobie. Na účely zápočtu nebude možné započítať sumu neuplatnenej daňovej licencie z predchádzajúcich rokov a aktuálnu sumu daňovej licencie posunúť do ďalších rokov.

V prípade, že zdaňovacie obdobie bude kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov, suma daňovej licencie sa bude pomerne krátiť podľa počtu kalendárnych mesiacov príslušného zdaňovacieho obdobia.

Daňová licencia sa bude vzťahovať až na zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 01. januára 2014, t.j. v prípade PO s hospodárskym rokom sa nebude týkať hospodárskeho roku, ktorý začal pred 01. januárom 2014.

Zároveň sa stanovuje, že prechod z kalendárneho roka na hospodársky rok uskutočnený v kalendárnom roku 2014 nemá vplyv na povinnosť platenia daňovej licencie. Daňová licencia za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu tejto zmeny sa uhradí spolu s daňovou licenciou za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína dňom zmeny, t.j. uhradí sa v roku 2015.

Zmena zdanenia využívania služobného vozidla aj na osobné účely

Od budúceho roka by sa malo zmeniť aj zdanenie využívania služobného vozidla aj na súkromné účely.  Zmena spočíva v tom, že firemné vozidlo, ktoré môže zamestnanec  využívať aj na súkromné účely mu zdaní jeho zamestnávateľ inak než doteraz.

Po novom sa navrhuje, aby sa počas ďalších rokoch nasledujúcich po  roku zaradenia vozidla do užívania vychádzalo pri výpočte nepeňažného príjmu  (pozn. 1% zo vstupnej ceny vozidla) zo vstupnej ceny ktorá by sa každoročne znižovala o 12,5 % z hodnoty. Zruší sa teda prax zdaňovania „starých“ vozidiel nespravodlivo vysokou daňou, pričom vozidlo sa bude môcť „dodaňovať“ zamestnancom maximálne po dobu 8 rokov.

Vyššie uvedený postup sa použije prvýkrát pri výpočte zdaniteľného príjmu zamestnanca za január 2014. „Chceli by sme upozorniť, že ak bolo zamestnancovi v predchádzajúcom zdaňovacom období poskytnuté to isté motorové vozidlo zamestnávateľa aj na použitie na súkromné účely, nepeňažný príjem sa vypočíta zo zníženej vstupnej ceny,“ uviedol Pašek.

Zjednotenie spodnej hranice preddavkov

Od roku 2014 by sa mala zjednotiť spodná hranica pre povinnosť platenia štvrťročných preddavkov medzi  PO a FO na úrovni  2 500 eur.  V súčasnosti je táto hranica v prípade PO na úrovní 1 659,80 eur, zatiaľ čo u FO na úrovni 2 500 eur.  „V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že bude potrebné vykonať prepočet preddavkov na daň z príjmov PO splatných po novom roku,“ uviedol Pašek.

Dodanenie záväzkov

Od roku 2014 by malo nadobudnúť účinnosť nové ustanovenia o „dodanení záväzkov“. Zámerom úpravy je zjednotenie časového testu na zvýšenie základu dane o neuhradený záväzok alebo jeho časť s časovým testom na daňovú uznateľnosť tvorby opravných položiek u pohľadávok. Daňovník bude povinný zvýšiť základ dane v nadväznosti na dobu (počet dní), ktorá uplynula od lehoty splatnosti neuhradeného záväzku a síce vo výške:

– 20% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak uplynulo viac ako 360 dní po dátume splatnosti,
– 50% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak uplynulo viac ako 720 dní po dátume splatnosti,
– 100% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak uplynulo viac ako 1080 dní po dátume splatnosti.

Daňové straty

Od roku 2014 bude možné  umoriť daňové straty už len po dobu 4 zdaňovacích období a to rovnomerne. Podľa aktuálneho znenia ZDP je možnosť umorovania nastavená na dobu 7 zdaňovacích období, pričom umorovaná výška nie je limitovaná. Neumorené daňové straty za roky 2010 až 2013 alebo súčet týchto neumorených daňových strát bude možné od roku 2014 odpočítať už len rovnomerne po dobu 4 rokov.

V prípade, ak daňovník mohol straty vykázané v rokoch 2010 až 2012 odpočítavať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach od ich vykázania, ale ich neodpočítal, musí už postupovať spôsobom podľa § 30 ods. 1 ZDP účinného od 1. januára 2014, t.j. nemôže ich douplatňovať podaním dodatočného daňového priznania spôsobom platným do konca roka 2013.

FO už nebude môcť odpočítať daňové straty vykázané v rokoch 2010 a 2011 od úhrnu čiastkových základov dane podľa § 6 až 8 ZDP, ale už iba od čiastkového základu dane podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.  Len neumorená výška daňových straty napríklad za rok 2009, na ktorú sa podľa pôvodného znenia ZDP účinného do konca roku 2009 vzťahovala možnosť umorovania iba počas 5 nasledujúcich zdaňovacích období, môže umoriť v doposiaľ neumorenej výške v zdaňovacom období 2014.  V prípade uplatňovania daňovej straty u FO z obdobia pred 01. januárom 2010 ostáva aj možnosť ich odpočítania od úhrnu čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 až 8 ZDP.

Zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb

Od roku 2014 je plánované zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb z 23% na 22%. Schválené znenie §52w ZDP, ktoré ustanovuje, že znížená sadzba dane z príjmov PO sa prvý krát použije na zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2014, t.j. nebude sa týkať hospodárskeho roku PO, ktorý začal pred 01. januárom 2014. Je potrebné upozorniť, že predmetná zmena bude to mať rovnako vplyv na výpočet preddavkov PO od januára 2014.

Daňová evidencia

S účinnosťou od 1. januára 2014 sa navrhuje, aby pri uplatňovaní preukázateľne vynaložených výdavkov formou daňovej evidencie mohli daňovú evidenciu využiť všetci daňovníci s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti  a z použitia diela a umeleckého výkonu. Zároveň sa ruší druhá forma vedenia evidencie preukázateľných výdavkov pre príjmy z prenájmu, ktorá je nahradená práve daňovou evidenciou a zjednocuje sa aj evidencia pre paušálne výdavky s daňovou evidenciou, pričom však v tomto prípade vedú daňovníci takúto evidenciu len v rozsahu preukázateľných príjmov, zásob a pohľadávok.

S účinnosťou od 1.januára 2014 si preto daňovníci s príjmami podľa § 6 ZDP, ktorí uplatňujú preukázateľné výdavky budú môcť vybrať, či budú viesť

– jednoduché účtovníctvo,
– podvojné účtovníctvo alebo
– daňovú evidenciu.

Novela Zákona o zdravotnom poistení

Ruší sa osobitný vymeriavací základ len na príjmy z dividend, ktorý bol zavedený do Zákona o zdravotnom poistení od roku 2013. Príjmy z dividend sa budú sčítavať s ostatnými príjmami, ktoré sa považujú za zárobkovú činnosť na účely Zákona o zdravotnom poistení, pričom maximálny vymeriavací základ sa na účely zdravotného poistenia stanoví len vo výške  60x priemernej mesačnej mzdy hospodárstva Slovenskej republiky z pred dvoch rokov.

Účtovníctvo: zavedenie MUJ

Pre oblasť účtovníctva by sme chceli poukázať na zavedenie inštitútu mikroúčtovných jednotiek (ďalej len „MUJ“), ktorých výhodou bude povinnosť podávania zjednodušenej formy poznámok v porovnaní s bežnými účtovnými jednotkami. Za MUJ sa pritom bude rozumieť obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba podľa účtujúca v sústave podvojného účtovníctva a pozemkové spoločenstvo, ak

a) za účtovné obdobie, v ktorom vznikla,  rozhodla sa postupovať ako MUJ, alebo
b) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie neprekročila dve z týchto podmienok:

– 1. celková „brutto“ hodnota majetku nepresiahla 350 000 eur,
– 2. čistý obrat nepresiahol 700 000 eur,
– 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať, alebo

c) dve z  podmienok podľa písmena b) prekročila len v jednom z dvoch po sebe nasledujúcich účtovných období, pričom v prvom z týchto dvoch účtovných období podľa písmen a) a b) sa považovala za MUJ.

Účtovná jednotka, ktorá spĺňa podmienky hore uvedené  sa stáva MUJ, ak sa tak rozhodne; táto účtovná jednotka je povinná postupovať pri účtovaní a vykazovaní ako MUJ v období, kým spĺňa podmienky hore uvedené podmienky.

foto: shutterstock.com