Mzdári pozor: od januára vstúpilo do platnosti viacero zmien

0
1424

V októbri roku 2013 bola schválená Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorej väčšina zmien a opatrení vstúpila do platnosti od 1. januára 2014. Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania účtovníctva, miezd, pracovnoprávneho a daňového poradenstva, Vám prináša hlavné zmeny a ich dopad ako aj aktuálny prehľad hlavných mzdových veličín pre rok 2014.

Garančné poistenie

Novela zákona priniesla zmenu v garančnom poistení pre štatutárne orgány. Po novom sa na účely garančného poistenia nepovažuje zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom alebo jeho členom a má najmenej 50% účasti na majetku zamestnávateľa. Takéhoto zamestnanca bolo potrebné odhlásiť na registračnom liste k 31.12.2013.

Ako uvádza Katarína Bugriová, Payroll Manager spoločnosti Accace „znamená to, že takýto zamestnanec nemá nárok na vyplatenie dávky garančného poistenia, v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa.“

Automaticky zánik sociálneho poistenia

Doteraz bolo potrebné na zánik dobrovoľného poistenia podať odhlášku. Od 1.1.2014 zanikne dobrovoľné poistenie nie len odhláškou, ale aj automaticky, ak dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace nebude poistné zaplatené.

Zmäkčenie podmienok nároku  na nemocenskú dávku

Do 31.12.2013 nesmel poberať zamestnanec na materskej dovolenke respektíve zamestnanec na PN príjem, ktorý je vymeriavacím základom.

Po novom sa nemocenská dávka nevyplatí len v prípade, ak príjem vyplatený za mesiac, v ktorom bol zamestnanec na PN, súvisel s prácou, ktorú vykonával v čase, kedy poberal nemocenské (materské, ošetrovné).

Napríklad počas materskej dostane zamestnankyňa príspevok zo sociálneho fondu. Ako uvádza Bugriová „tento príjem nesúvisí s výkonom práce počas materskej a preto mamička nestráca nárok na materskú dávku.“

Dávky v nezamestnanosti

Po novom sa porovnáva denný vymeriavací základ počas materskej a rodičovskej dovolenky (ak zamestnankyňa pracovala za nižšiu mzdu) s vymeriavacím základom pred nástupom na materskú dovolenku a pri výpočte dávky v nezamestnanosti sa použije vyšší vymeriavací základ.

Tento problém vznikol hlavne zavedením odvodov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. Dôvodom je, že ak si napríklad mamičky na materskej alebo rodičovskej dovolenke chceli privyrobiť na dohodu vznikol im vymeriavací základ, ktorý bol výrazne nižší ako počas trvania riadneho pracovného pomeru,“ dodala Bugriová.

Zmeny v zákone o náhrade príjmu pri dlhodobej pracovnej neschopnosti 

Aj zamestnanec, ktorý nie je nemocensky poistený (osoba predtým dlhodobo nezamestnaná), má nárok na čerpanie náhrady príjmu za prvých 10 dní.

Mzdové veličiny 2013 vs. 2014

Zvýšenie priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky prinieslo aj zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu z 3 930 eur na 4 025 eur ako aj zmenu hranice príjmu pri uplatnení výnimky z dôchodkového poistenia. S účinnosťou od 1.januára 2014 sa zvýšila aj minimálna mzda na 352 eur za mesiac, čo predstavuje 2,023 eur za hodinu.

Zmena výšky minimálnej mzdy ovplyvní najmä pracovnú pohotovosť, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce.

  • Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy.
  • Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada vo výške najmenej 20% minimálnej mzdy.
  • Zamestnancovi patrí za nočnú prácu alebo za sťažený výkon práce mzdové zvýhodnenie vo výške 20% minimálnej mzdy.

Rovnako Vám prinášame aj prehľad výšky ostatných dôležitých mzdových veličín v roku 2014 a zmeny oproti predošlému roku:

Snímka obrazovky 2014-03-12 o 18.49.47