Obchodovanie mimo územia Slovenska v praxi

0
1475

Máte zahraničných obchodných partnerov? Prinášame vám odpovede na najčastejšie otázky, s ktorými sa môžete stretnúť počas obchodovania mimo územia Slovenskej republiky.

Miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu

Pri obchodovaní mimo Slovenska často vznikajú otázky najmä pri vystavovaní objednávok a faktúr pre zahraničného partnera ako i správne uvádzanie fakturačných údajov a otázky ohľadom odpočtu DPH.

Odpočet DPH

V súlade s rozsudkom v spojených veciach C-536/08 a C-539/08 spoločnosť nemá právo na odpočet DPH z „nadobudnutia“ tovaru v SR a to z dôvodu že tento tovar nebol použitý na dodávky tovarov a služieb ako platiteľom.

„Ak by sa priznalo právo na odpočet dane v SR, t.j. v členskom štáte, v ktorom bolo vydané IČ DPH číslo, neexistovala by motivácia na preukázanie zdanenia dotknutého nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva a to v členskom štáte, v ktorom došlo skutočne k ukončeniu odoslania alebo prepravy tovaru, t.j. napríklad v ČR,“ uviedol Peter Pašek, Head of Advisory spoločnosti Accace.

Toto by ohrozilo uplatnenie základného pravidla, podľa ktorého sa pokiaľ ide o nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva miesto nadobudnutia nachádza v členskom štáte ukončenia odoslania alebo prepravy, t.j. v členskom štáte konečnej spotreby.

Možnosti opravy základu dane

Naproti tomu bola prijatá možnosť opravného mechanizmu, ktorý je práve upravený v § 17 ods. 3 Zákona o DPH (ďalej len „ZDPH“) a síce v možnosti opravy základu dane a to po preukázaní, že nadobudnutie tovaru z iného členského štátu bolo predmetom dane v členskom štáte, v ktorom sa skončilo odoslanie alebo preprava tovaru.

Daň odvodenú v SR z predmetného „nadobudnutia“ si subjekt bude mať právo nárokovať a to prostredníctvom opravy základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom budete vedieť preukázať, že nadobudnutie tovaru z iného členského štátu bolo predmetom dane v členskom štáte (napríklad v ČR).

Príklad: Dodávanie tovaru slovenským platiteľom pre zahraničného partnera v rámci členských krajín EÚ

Ako správne postupovať, ak odoslanie tovaru končí v inom členskom štáte ako je SR (napríklad v ČR)?

V súlade s Čl. 40 Smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „Smernica“) sa za miesto nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva považuje miesto, kde sa končí odoslanie alebo preprava tovaru nadobúdateľovi. Súčasne je v Čl. 41 Smernice upravené, že bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 40 Smernice sa za miesto nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva považuje miesto na území členského štátu, ktorý pridelil identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým nadobúdateľ uskutočnil toto nadobudnutie, ak nadobúdateľ nepreukáže, že nadobudnutie sa zdanilo v súlade s článkom 40 Smernice.

Ak slovenská spoločnosť zasiela tovar do Českej Republiky, miesto nadobudnutia sa v tomto prípade bude nachádzať tak v ČR ako v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie tovaru resp. preprava tovaru končí a v ktorom v čase nadobudnutia neviete preukázať jeho zdanenie a súčasne v SR a to z dôvodu pridelenia IČ DPH čísla.