Najčastejšie kladené otázky ohľadne využívania auta pri podnikaní ako aj pri uplatňovaní cestovných náhrad pre zamestnancov.

0
1897

Prinášame vám prehľad najčastejšie kladených otázok ohľadne využívania auta pri podnikaní ako aj pri uplatňovaní cestovných náhrad pre zamestnancov. 

Na vybrané príklady z praxe odpovedá Miloslav Jošt, Senior Tax Consultant spoločnosti Accace.

Príklad 1: Auto manžela užívané na podnikanie

Otázka: Som živnostníčka. Účtujem v jednoduchom účtovníctve. Často využívam osobné motorové vozidlo môjho manžela, ktoré bolo nadobudnuté počas trvania manželstva v bezpodielovom spoluvlastníctve. Môj manžel mi udelil súhlas v súlade s §148a Občianskeho zákonníka pri začatí podnikania na využívanie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve na  účely  mojej činnosti. Môžem si tieto pracovné cesty zahŕňať do daňových výdavkov? Ak áno, akým spôsobom? Mám ešte nejaké iné povinnosti?

Riešenie: Výdavky na vlastné vozidlo môžete uplatniť do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky a za každý km

V súlade s §19 ods. 2 písm. e) ZDP je možné u daňovníka s príjmami podľa §6 ods. 1 a 2 ZDP uplatniť ako daňový výdavok výdavky vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto v ktorom činnosť pravidelne vykonáva,  najviac však do výšky ako je upravená suma cestovných náhrad pre zamestnancov v ZCN.

Ak daňovník na cestovanie využije vlastné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase  ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa ZCN. Vozidlo obstarané v rámci BSM, je považované za vaše vlastné vozidlo rovnako a z tohto dôvodu predmetné náhrady je možné považovať za váš daňový výdavok. Vašou povinnosťou je platiť daň z motorových vozidiel a to z dôvodu uvádzaného použitia na služobné cesty.

Príklad 2: Cestovné náhrady na motorové vozidlo

Otázka:

Popri SZČO mám aj Zmluvu o finančnom sprostredkovaní. Na DÚ mám pridelené DIČ a zmluvu mám nahlásenú pod rodným číslom. Môžem si uplatniť vo výdavkoch k zmluve o sprostredkovaní  cestovné náhrady na auto, ktoré mám zahrnuté v obchodnom majetku ako SZČO?

Riešenie: Ak je vozidlo zaradené v obchodnom majetku fyzickej osoby, nemožno si uplatniť ako daňový výdavok cestovné náhrady, ale všeobecné výdavky ako  daňové odpisy, výdavky na spotrebované pohonné látky a ostatné výdavky

Vychádzame z predpokladu, že dosahujete príjmy zo živnosti v súlade s §6 ods. 1 písm. b) ZDP a príjmy z činnosti sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou v súlade s §6 ods. 2 písm. d) ZDP. Oba vyššie uvedené príjmy netvoria samostatné čiastkové základy dane, ale tvoria jeden spoločný čiastkový základe dane z príjmov podľa §6 ods. 1 a 2 ZDP.

V súlade s §9 ods. 2 písm. b) Zákona o účtovníctve môže v sústave jednoduchého účtovníctva účtovať fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa ZDP s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu. Vychádzame z predpokladu, že vediete jednoduché účtovníctvo za účelom preukazovania skutočných výdavkov na obe vyššie uvedené činnosti. Berte prosím na vedomie, že Zákon o účtovníctve v žiadnom zo svojich ustanovení neupravuje povinnosť dvojitého vedenia účtovníctva za obe vyššie uvedené činnosti, t.j. zastávame názor, že všetky Vami dosahované príjmy a i tak výdavky by mali byť vedené v rámci jedného peňažného denníka v takom potrebnom členení, aby sa dala výška príjmov a výdavkov určiť na obe vyššie uvedené Vami vykonávané činnosti samostatne.

Čo sa týka motorového vozidla rozumieme, že sa jedná o motorové vozidlo zaradené v obchodnom majetku Vás ako fyzickej osoby. Zastávame názor, že v danom prípade nie je možné si uplatniť základnú sadzbu náhrad za každý km jazdy. Berte prosím ale na vedomie, že si môžete uplatniť ako daňový výdavok daňové odpisy, výdavky na spotrebované pohonné látky a ostatné výdavky vynaložené v súvislosti s prevádzkovaným motorového vozidla na dosahovanie príjmov podľa §6 ods. 1 a 2 ZDP. Chceli by sme Vás ale upozorniť, že tieto výdavky by ste mali vedieť alikvotne rozdeliť medzi obe činnosti v závislosti od rozsahu použitia motorového vozidla na tú konkrétnu vyššie uvedenú činnosť.

Príklad 3: Využívanie motorového vozidla na súkromné účely

Otázka: Zamestnanec platí daň a odvody z 1 % z obstarávacej ceny vozidla a vykázaných pohonných hmôt na súkromné účely. Je v tomto prípade pravidlom, že si firma musí odpočítavať aj nejakú paušálnu čiastku za opotrebovanie vozidla?

Riešenie: Daňové odpisy sa pri poskytnutí vozidla na súkromné účely nekrátia

V prípade príjmu zamestnanca upraveného v §5 ods. 3 ZDP vo výške 1 % všeobecne zo vstupnej ceny vozidla ide o zdanenie  „bezplatne“ poskytnutého motorového vozidla zamestnávateľa zamestnancovi na používanie aj na súkromné účely.

To znamená, že nám nie je známy dôvod, prečo by mal zamestnávateľ v takomto prípade požadovať ešte nejakú paušálnu čiastku ako náhradu za opotrebenie vozidla. V súlade s názorom MF SR sa výška daňových odpisov pri motorovom vozidle v prípade jeho poskytnutia aj na súkromné účely z takéhoto dôvodu nekráti.

Príklad 4: Vyradenie firemného vozidla darovaním

Otázka: Za účelom podnikania som kúpil auto, ktoré som už na lízing splatil a odpisoval 5 rokov v účtovníctve. Auto nebolo predmetom bezpodielového vlastníctva a chcel by som ho teraz darovať manželke, ktorá nie je u mňa zamestnaná. Ako ho vyradiť z majetku firmy? Budem pri darovaní platiť daň?

Riešenie: Ak ste platiteľom DPH, pozor na možnosť dodanenia vozidla

Príjem získaný darovaním nie je predmetom jej dane z príjmov fyzických osôb. Z pohľadu daní vidíme riziko možného dodania v situácii, ak by ste sa považovali za platiteľa DPH v prípade ak bola daň z daného vozidla úplne alebo čiastočne odpočítateľná.

Z dôvodu, že sa vaša manželka považuje v súlade s §22 ods. 9 Zákona o DPH za osobu s osobitným vzťahom k platiteľovi a sama nie je platiteľom dane, musela by výška základu dane pri takomto bezodplatnom dodaní v súlade s §22 ods. 8 Zákona o DPH rešpektovať trhovú hodnotu vozidla na voľnom trhu.

Príklad 5: Kedy platí zamestnávateľ miestnu daň za motorové vozidlo?

Otázka: Ak použijem na služobnú cestu súkromné motorové vozidlo a chcem na vyúčtovanie cestovných náhrad uplatniť §7, odsek 10, zákona 283/2002 o cestovných náhradách a nechať si preplatiť „použitie cestného motorového vozidla v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy“, musí zamestnávateľ aj v tomto prípade zaplatiť cestnú daň za použité vozidlo? Alebo mu táto povinnosť vzniká iba vtedy, ak vyúčtuje kilometrovné a spotrebu?

Riešenie: Ak firma vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie jeho vozidla, musí platiť miestnu daň za motorové vozidlo

V súlade s §85 ods. 2 písm. a) Zákona o miestnych daniach sa daňovníkom dane z motorových vozidiel rozumie aj zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla v súlade so ZCN.

Náhrada za používanie cestného vozidla iného ako vozidla poskytnutého zamestnávateľom v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy podľa §7 ods. 10 ZCN je len jednou z foriem tejto náhrady, ktorú nemožno dohodnúť v prípade, že zamestnanec použije dané cestné motorové vozidlo na žiadosť zamestnávateľa.

V danom prípade sa zamestnávateľ bude považovať za daňovníka na účely dane z motorových vozidiel aj v prípade tohto vozidla. Ak pri pracovnej ceste použijete predmetné vozidlo na žiadosť zamestnávateľa, tak výplata predmetnej formy náhrady nie je oprávnená.