Vekom podmienená degenerácia makuly

2
2352

Rizikové faktory

Jeden z hlavných rizikových faktorov je vek (nad 50 rokov). Najväčší vplyv na vývoj a vznik VPDM majú celkové ochorenia ako arteriálna hypertenzia, ischemická choroba srdca, resp. celková ateroskleróza, hypercholesterolémia, alebo diabetes mellitus. Nemožno zabudnúť na veľmi dôležitý rizikový faktor – fajčenie. Je dokázané, že fajčiari majú 3-krát vyššie riziko vzniku suchej formy VPDM a 2-krát vyššie riziko vzniku vlhkej formy VPDM. Ochorením častejšie trpia ženy, belosi, u Japoncov a černochov sa takmer nevyskytuje. Z očných faktorov je najčastejšia modrá farba dúhovky, ďalekozrakosť a stavy po operácii šedého zákalu, po ktorých má významný vplyv na ochorenie nadmerná expozícia modrého spektra svetla na sietnicu.

Všetky tieto rizikové faktory spôsobujú postupné zhoršovanie prietoku krvi v cievovke, ktorá vyživuje sietnicu. Následne sa uvoľňujú a hromadia voľné kyslíkové radikály, ktoré spôsobujú apoptózu – smrť buniek pigmentového epitelu sietnice a fotoreceptorov. VPDM začína ako takzvaná suchá forma , spôsobená postupnou dlhodobou ischémiou sietnice. Pri vyšetrení môžeme vidieť v makule atrofiu pigmentového epitelu, s výtrusmi pigmentu , tvrdé alebo mäkké drúzy. Suchá forma predstavuje asi 90% všetkých foriem VPDM. Ak ochorenie progreduje, organizmus sa bráni prirodzenou cestou pomocou vaskulárneho endoteliálneho faktora – VEGF, ktorý je zodpovedný za neoangiogenézu – tvorbu nových ciev. Vzniká takzvaná VPDM vlhká forma. V makule môžeme vidieť opuch, resp. nadvihnutie sietnice, alebo sietnicové krvácania .V klinickom obraze môžeme pozorovať deformácie obrazov, neskôr postupnú stratu zrakovej ostrosti, až úplný centrálny výpadok zorného poľa. V poslednom štádiu ochorenia, ak sa nelieči, vzniká v centrálnej časti sietnice plošná jazva, ktorá sa už nedá odstrániť.

Ako mu predísť a liečiť ho?

Liečba suchej formy VPDM doteraz neexistuje. Dá sa jej predísť správnou životosprávou a celkovým dobrým zdravotným stavom organizmu, pri počínajúcom ochorení preventívnym užívaním vazodilatačných a vitamínových preparátov. Efektívna liečba vlhkej formy VPDM ešte pred 5 rokmi neexistovala žiadna. Pokusy s operačným riešením ochorenia, alebo laserovou liečbou sietnice neboli efektívne a pacienti postupne slepli. Výskum bol zameraný cielene na blokádu VEGF, ktorý spôsobuje neoangiogenézu. Keďže v organizme je angiogenéza prirodzený a potrebný proces, bolo potrebné nájsť molekulu, ktorá by blokovala iba neoangiogenézu cielene v sietnici.

Prevrat v liečbe vlhkej formy VPDM prichádza v roku 2006, kedy aj na náš trh prichádzajú molekuly, takzvané antirastové faktory. Aplikujú sa priamo do oka, kde sa naviažu na prirodzené rastové faktory, čím sa zabráni naviazaniu rastového faktora na receptory endotelových buniek v cievach sietnice a zastaví sa rast novootvorených ciev. Liečba je ambulantná, dlhodobá, môže trvať až niekoľko rokov. Lieky sa aplikujú injekciou intravitreálne (do sklovca) každých 4-6 týždňov. Tri dni pred každou aplikáciou sa do oka kvapkajú antibiotické kvapky a samotná aplikácia sa realizuje za prísne sterilných podmienok na operačnom sále, tak ako každá iná vnútroočná operácia. Veľmi dôležité sú pravidelné kontroly dva dni po injekcii, alebo každých 4-6 týždňov. Na verifikáciu a následné sledovanie ochorenia sú potrebné vyšetrenia na OCT a angiografické vyšetrenia sietnicových ciev. Za 5 rokov liečby týmto preparátom na Slovensku máme dosť skúseností nato, aby sme mohli povedať, že liečba je veľmi úspešná. Až 90% liečených pacientov sa zastavilo zhoršovanie zraku a u polovice z nich pozorujeme viac či menej aj zlepšenie videnia.

Vzhľadom na závažnosť a často krát aj rýchlosť ochorenia je veľmi dôležité, aby pacienti pri akomkoľvek náznaku zhoršovania zraku rýchlo navštívili svojho očného lekára. V prípade podozrenia na VPDM, odošle pacienta na špecializované pracovisko, aby mohla byť prípadná liečba zahájená čím skôr.