Do 31. januára je potrebné podať daňové priznanie za daň z motorových vozidiel za rok 2013

0
1414

Daňové priznania na daň z motorových vozidiel za rok 2013 sú už k dispozícii v tlačenej podobe na každom daňovom úrade. Využiť to môžu všetky subjekty, ktoré nie sú platcami DPH. Ak je podnikateľ platca DPH, priznanie už podáva elektronicky prostredníctvom nového portálu finančnej správy.

Termín na podanie daňového priznania je do 31. januára 2014.

Podľa informácií Finančnej správy SR, v daňovom priznaní na daň z motorových vozidiel za rok 2013 je viacero noviniek oproti roku 2012.

Predmet dane – vozidlo, ktoré je evidované v SR a používa sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých príjmy sú predmetom dane z príjmov. V zdaňovacom období roku 2013 je predmetom dane len auto, ktoré je evidované v SR, bez ohľadu na jeho používanie na podnikanie v zahraničí alebo v SR.  Vozidlá, ktoré majú pridelené zahraničné evidenčné čísla v zdaňovacom období roku 2013, nepodliehajú dani z motorových vozidiel, a to i napriek tomu, že  sa  budú používať na podnikanie na území SR.

Daňovník – pri vyplácaní cestovných náhrad zamestnancovi za používanie vozidla na pracovné cesty je daňovníkom zamestnávateľ bez ohľadu na to, či zamestnanec je držiteľom auta alebo nie je.      

Oslobodenie a zníženie dane je rozšírené o vozidlá s limitom úrovne EEV a EURO 6.

Vznik a zánik daňovej povinnosti – od 1. januára 2013 je pre vznik, ako aj pre zánik daňovej povinnosti rozhodujúci deň, ktorým sa vozidlo začalo alebo prestalo používať na podnikanie.

Výpočet pomernej časti dane – súčin jednej tristošesťdesiatpätiny a v priestupnom roku jednej  tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie. Daňovník je povinný pomernú časť dane zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania.

Oznamovacia povinnosť – daňovník už nemá oznamovaciu povinnosť pri vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel, ale iba pri jej zániku.

Osobitná úprava podania – pre firmu, ktorá sa ruší bez likvidácie, likvidáciou, daňovníka na ktorého bol vyhlásený konkurz a pri úmrtí daňovníka.

Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacie obdobie pre právneho nástupcu daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie  sa začína  1. januára  a končí sa dňom, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie.

Zdaňovacie obdobie pre likvidátora daňovníka, ktorý sa zrušuje likvidáciou  sa začína  1. januára  a končí sa dňom, ktorý predchádza dňu, kedy došlo k vstupu spoločnosti do likvidácie.

Zdaňovacie obdobie pre správcu v konkurznom konaní daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz sa začína 1. januára a končí  sa dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu.