Príjem samospráv z podielových daní sa aj v roku 2014 zvýšil

0
928

Z aktuálnej analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau vyplýva, že rozpočtované príjmy samospráv a nimi zriadených rozpočtových organizácií sa v roku 2014 podieľali na celkovom objeme ich príjmov 95,5 %. Zvyšných 4,5 % predstavovali nerozpočtované príjmy (z podnikateľskej činnosti, zariadení školského stravovania a iné nerozpočtované príjmy). Z celkového objemu výdavkov tvorili rozpočtované výdavky 95,2 % a nerozpočtované výdavky 4,8 %. Celkové rozpočtované príjmy dosiahnuté k 31. 12. 2014 vo výške 3 847,4 mil. eur boli o 1,53 % vyššie ako príjmy očakávané v rozpočtoch schválených zastupiteľstvami miest a obcí. Na celkových príjmoch sa 80,75 % podieľali bežné príjmy, 8,89 % kapitálové príjmy a 10,36 % príjmy z finančných operácií.

Pozitívnym javom v oblasti príjmov bol nárast daňových príjmov v porovnaní s rokom 2013 o 4,43 % a v rámci nich medziročné zvýšenie objemu výnosov dane z príjmov fyzických osôb poukázaného samosprávam (tzv. podielových daní)o 6,03 %. Zatiaľ čo v roku 2013 pripadalo na 1 obyvateľa SR 226,45 eur podielových daní, v roku 2014 to bolo 239,86 eur,“ uvádza Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti.Napriek zvýšeniu podielu samospráv na vybranej dani z príjmov fyzických osôb v roku 2014 na
67 %
(v rokoch 2012 – 2013 to bolo 65,4 %) a v roku 2015 na 68,5 %, považujú obce a mestá za jednu z podmienok svojho rozvoja a stabilizácie príjmov vrátenie podielových daní na úroveň spred roka 2012, t. j. na 70,3 %. Bankové úvery, ostatné úvery a pôžičky tvorili v roku 2014 takmer 56 % z finančných príjmov samospráv, ale žiadna z nich neemitovala komunálne dlhopisy.

Celkové rozpočtované výdavky dosiahnuté k 31. 12. 2014 vo výške 3 669,4 mil. eur boli o 2,42 % nižšie ako výdavky očakávané v schválených rozpočtoch. Na celkových výdavkoch sa 77,86 % podieľali bežné výdavky, 15,99% kapitálové výdavky a 6,15 % finančné výdavky. „Vývoj objemu kapitálových výdavkov municipalít za SR celkom potvrdil, že nie všetky samosprávy vo volebnom roku výrazne investovali a celkové kapitálové výdavky boli dokonca nižšie ako v roku 2012. Na 1 obyvateľa SR pripadali v roku 2014 kapitálové výdavky vo výške 108,22 eur,“ vysvetľuje Jana Marková.

Z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau ďalej vyplýva, že rozpočtové hospodárenie samospráv (rozdiel príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu) skončilo celkovo k 31. 12. 2014 s prebytkom 5,1 mil. eur. Po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií bol účtovný prebytok samospráv vo výške 178 mil. eur. Pri vyčíslení výsledku hospodárenia nebola použitá metodika ESA 2010 (úpravy schodku alebo prebytku rozpočtu o zmenu stavu vybraných položiek záväzkov a pohľadávok, časové rozlíšenie daní a úrokov). V roku 2014 bol zavedený ozdravný režim iba v obci Jabloň, nútená správa zavedená nebola. Hospodárenie mestskej časti Bratislava – Devín pokračovalo v režime nútenej správy aj v roku 2014, pričom kompetencie prešli z Ministerstva financií SR na Bratislavu hlavné mesto.

Podkladom pre analýzu boli údaje o príjmoch a výdavkoch k 31. 12. 2014 za 2 911 municipalít
(Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy nepredložilo v stanovenom termíne 15 samospráv) a nimi zriadených 2 221 rozpočtových organizácií. K 31. 12. 2013 boli spracované údaje za 2 921 municpalít a 2 186 rozpočtových organizácií.

Rozpočtované príjmy samospráv.

Rozpočtované príjmy samospráv a nimi zriadených rozpočtových organizácií tvorili v roku 2014 až 95,5 % z celkového objemu ich príjmov. Zvyšných 4,5 % predstavovali nerozpočtované príjmy (z podnikateľskej činnosti, zariadení školského stravovania a iné nerozpočtované príjmy). Vzhľadom k prvému spracovaniu údajov za municipality s možnosťou identifikovať rozpočtované príjmy neboli analyzované medziročné zmeny celkových príjmov, nedaňových príjmov, grantov a transferov (za rok 2013 boli k dispozícii vrátane nerozpočtovaných príjmov).

V rozpočtoch schválených zastupiteľstvami miest a obcí sa očakávali pre rok 2014 celkové rozpočtované príjmy (bežné, kapitálové, z finančných operácií) vo výške 3 789,4 mil. eur. V priebehu roka sa síce zmenami v rozpočtoch tieto očakávania zvýšili na 4 141 mil. eur, avšak v skutočnosti dosiahli 3 847,4 mil. eur.

V bežných rozpočtoch schválené rozpočtované príjmy vo výške 2 923,3 mil. eur boli počas roka zvýšené na 3 094,4 mil. eur a sumou dosiahnutou k 31. 12. 2014 vo výške 3 106,9 mil. eur sa podieľali na celkových rozpočtovaných príjmoch 80,75 %. V kapitálových rozpočtoch očakávané príjmy v objeme 543,8 mil. eur boli zmenami v rozpočtoch znížené na 533,3 mil. eur. Skutočne dosiahnutým objemom 342 mil. eur boli o cca 200 mil. eur nižšie oproti plánovej výške a na celkových rozpočtovaných príjmoch sa podieľali 8,89 %. Predpokladané príjmy z finančných operácií vo výške 322,3 mil. eur sa počas roka korekciami zvýšili na 513,2 mil. eur a
k 31. 12. 2014 dosiahli 398,5 mil. eur a podiel na celkových príjmoch 10,36 %.

Na 1 obyvateľa SR (k 31. 12. 2014 ŠÚ SR uvádza 5 421 349 obyvateľov) pripadalo v priemere 709,67 eur celkových rozpočtovaných príjmov, z toho 573,09 eur tvorili bežné príjmy, 63,08 eur kapitálové príjmy a 73,50 eur finančné príjmy. Objem celkových príjmov (za rok 2013 vrátane nerozpočtovaných príjmov) a jednotlivých druhov príjmov (daňové príjmy a v rámci nich podielové dane z príjmov fyzických osôb, nedaňové príjmy, granty a transfery, finančné príjmy) obsahuje tabuľka č. 1.

Tabuľka č. 1: Výška a štruktúra celkových príjmov municipalít (vrátane ich rozpočtových organizácií)

Objem a štruktúra celkových príjmov municipalít v SR rok 2013 rok 2014 rok 2014/ rok 2013 v %
v € v % v € v %
Daňové 1 721 500 773 44,56 1 797 688 088 46,72 4,43
– výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 226 436 142 31,75 1 300 385 198 33,80 6,03
Nedaňové 618 645 795,02* 16,01 457 358 257 11,89 /
Granty a transfery 1 261 738 682,62* 32,66 1 193 874 826 31,03 /
Finančné 261 363 792 6,77 398 467 387 10,36 52,46
Príjmy spolu 3 863 249 042* 100,00 3 847 388 558 100,00 /

zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.; *príjmy vrátane nerozpočtovaných príjmov

Najväčší podiel na celkových rozpočtovaných príjmoch majú dlhodobo daňové príjmy (sú primárne určené na financovanie originálnych kompetencií municipalít a tvoria ich podiely na daniach v správe štátu a miestne dane). Ich objem sa v roku 2014 zvýšil oproti roku 2013 o 4,43 % a na 1 obyvateľa SR pripadalo 331,59 eur (v roku 2013 to bolo 317,86 eur). Zároveň medziročne vzrástol podiel daňových príjmov na celkových príjmoch o 2,16 percentuálnych bodov, na 46,72 %.

Zmeny v objeme daňových príjmov rovnako ako predchádzajúcich rokoch v rozhodujúcej miere ovplyvnil vývoj tzv. podielových daní, t. j. výnosu dane z príjmov fyzických osôb poukázaného územnej samospráve. Suma podielových daní medziročne vzrástla o 6,03 % a ich podiel na daňových príjmoch (72,34 %) sa oproti roku 2013 (71,24 %) zvýšil o 1,10 percentuálnych bodov. Zatiaľ čo v roku 2013 pripadalo na 1 obyvateľa SR 226,45 eur podielových daní, v roku 2014 to bolo 239,86 eur. Podielové dane nerástli rovnomerne v samosprávach všetkých krajov (podrobnejšie v tabuľke č. 2), najväčším tempom sa zvýšili v Meste Košice (o 9,68 %) a v Banskobystrickom kraji (o 7,41 %), najpomalším tempom v Nitrianskom kraji (o 3,58 %) a v Bratislave hlavnom meste (o 4,25 %). Napriek zvýšeniu podielu samospráv na vybranej dani z príjmov fyzických osôb v roku 2014 na 67 % (v rokoch 2012 – 2013 to bolo 65,4 %) a v roku 2015 na 68,5 %, považujú obce a mestá za jednu z podmienok svojho rozvoja a stabilizácie príjmov vrátenie podielových daní na úroveň spred roka 2012, t. j. na 70,3 %.

Tabuľka č. 2: Vývoj objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb za samosprávy podľa krajov

Príjmy municipalít z podielových daní v krajoch rok 2013 rok 2014 rok 2014/ rok 2013 v %
v € v €
Bratislavský kraj 85 896 201 91 738 643 6,80
Trnavský kraj 117 285 084 123 856 180 5,60
Trenčiansky kraj 127 311 812 135 054 933 6,08
Nitriansky kraj 141 464 336 146 524 103 3,58
Žilinský kraj 163 470 111 172 737 846 5,67
Banskobystrický kraj 139 660 346 150 009 198 7,41
Prešovský kraj 187 292 567 199 913 578 6,74
Košický kraj 123 231 665 130 978 093 6,29
Bratislava hlavné mesto 89 912 918 93 734 535 4,25
Mesto Košice 50 911 102 55 838 089 9,68

zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

Druhý najvyšší podiel na celkových príjmoch, 31,03 %, mali v roku 2014 granty a transfery (tvoria ich najmä príjmy zo štátneho rozpočtu určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy a prostriedky z Európskej únie), z ktorých na 1 obyvateľa SR pripadalo 220,22 eur.

S väčším odstupom, s podielom 11,89 %, nasledovali nedaňové príjmy (tvoria ich najmä príjmy z podnikania, vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky a platby, kapitálové príjmy – najmä príjmy z predaja majetku a úroky z vkladov), z ktorých na 1 obyvateľa SR pripadalo 84,36 eur.

Oproti roku 2013 najviac, o 52,46 %, vzrástli finančné príjmy (tvoria ich predovšetkým prostriedky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, prevody prostriedkov z peňažných fondov, zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov), čo bolo sprevádzané aj zvýšením ich podielu na celkových príjmoch o 3,59 percentuálnych bodov. Na 1 obyvateľa SR pripadalo 73,50 eur. Podiel bankových úverov, ostatných úverov a pôžičiek sa na objeme finančných príjmov zvýšil z 53,35 % v roku 2013 na 55,67 % v roku 2014. Žiadna zo samospráv neemitovala komunálne dlhopisy za účelom získania finančných prostriedkov.

Rozpočtované výdavky samospráv.

Rozpočtované výdavky samospráv a nimi zriadených rozpočtových organizácií tvorili v roku 2014 až 95,2 % z celkového objemu ich výdavkov. Zvyšných 4,8 % predstavovali nerozpočtované výdavky (z podnikateľskej činnosti, zariadení školského stravovania a iné nerozpočtované výdavky). Vzhľadom k prvému spracovaniu údajov za municipality s možnosťou identifikovať rozpočtované výdavky neboli analyzované medziročné zmeny celkových výdavkov, bežných a kapitálových výdavkov (za rok 2013 boli k dispozícii vrátane nerozpočtovaných výdavkov).

V rozpočtoch schválených zastupiteľstvami miest a obcí sa očakávali pre rok 2014 celkové rozpočtované výdavky (bežné, kapitálové, z finančných operácií) vo výške 3 760,6 mil. eur. V priebehu roka sa síce zmenami v rozpočtoch tieto očakávania zvýšili na 4 082,4 mil. eur, avšak v skutočnosti dosiahli 3 669,4 mil. eur. Na 1 obyvateľa SR pripadalo 676,85 eur celkových výdavkov. Objem celkových výdavkov (za rok 2013 vrátane nerozpočtovaných výdavkov) a jednotlivých druhov výdavkov (bežné výdavky, kapitálové výdavky, výdavky z finančných operácií) obsahuje tabuľka č. 3.

V bežných rozpočtoch schválené rozpočtované výdavky vo výške 2 753 mil. eur boli počas roka zvýšené na 2 938,4 mil. eur a sumou dosiahnutou k 31. 12. 2014 vo výške 3 669,4 mil. eur sa podieľali na celkových rozpočtovaných výdavkoch 77,86 %. Bežné výdavky zahŕňajú najmä platby za mzdy, platy, tovary a služby, poistné a bežné transfery – najmä príspevky a dotácie jednotlivcom, neziskovým právnickým osobám, príspevkovým organizáciám, rozpočtovým organizáciám, splátky úrokov a ostatné platby (nie istinu) súvisiace s úvermi. Na 1 obyvateľa SR pripadalo 527,01 eur bežných výdavkov.

Tabuľka č. 3: Výška a štruktúra celkových výdavkov municipalít (vrátane ich rozpočtových organizácií)

Objem a štruktúra celkových výdavkov municipalít v SR rok 2013 rok 2014 rok 2014/ rok 2013 v %
v € v % v € v %
Bežné 2 926 117 406* 79,74 2 857 127 568 77,86 /
Kapitálové 576 945 534* 15,72 586 666 011 15,99 /
Finančné 176 771 738 4,82 225 651 851 6,15 27,65
Výdavky spolu 3 679 834 677* 100,28 3 669 445 430 100,00 /

zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.; *výdavky vrátane nerozpočtovaných výdavkov

V kapitálových rozpočtoch očakávané výdavky v objeme 781,2 mil. eur boli zmenami v rozpočtoch zvýšené na 881,9 mil. eur. Skutočne dosiahnutým objemom 586,7 mil. eur boli ale o cca 200 mil. eur nižšie oproti plánovej výške (obdobne ako kapitálové príjmy) a na celkových rozpočtovaných výdavkoch sa podieľali 15,99%. Kapitálové výdavky zahŕňajú napr. výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku a kapitálové transfery jednotlivcom, neziskovým právnickým osobám, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám na nadobudnutie kapitálových aktív alebo kompenzáciu ich poškodenia. Vývoj ich objemu za municipality v SR celkom potvrdil, že nie všetky samosprávy vo volebnom roku výrazne investovali a celkové kapitálové výdavky boli dokonca nižšie ako v roku 2012. Na 1 obyvateľa SR pripadali v roku 2014 kapitálové výdavky vo výške 108,22 eur a v grafe č. 1 je zobrazená výška kapitálových výdavkov na 1 obyvateľa za samosprávy podľa krajov.

Graf č. 1: Kapitálové výdavky na 1 obyvateľa za samosprávy podľa krajov v roku 2014 v eurách

Graf c. 1

zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

Predpokladané výdavky z finančných operácií vo výške 226,5 mil. eur sa počas roka korekciami zvýšili na 262,2 mil. eur a k 31. 12. 2014 dosiahli 225,7 mil. eur a podiel na celkových výdavkoch 6,15 %. Finančné výdavky (zahŕňajú najmä splácanie istiny z úverov, finančného lízingu a iné finančné operácie) sa medziročne zvýšili o 27,65 %, čo bolo sprevádzané aj zvýšením ich podielu na celkových výdavkoch o 1,35 percentuálnych bodov. V rokoch 2013 a 2014 cca
91 % z ich objemu tvorili výdavky určené na splácanie istiny z úverov. Na 1 obyvateľa SR pripadalo 41,62 eur finančných výdavkov.

Výsledok rozpočtového hospodárenia samospráv.

Rozpočtové hospodárenie samospráv (rozdiel príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu), ktoré v stanovenom termíne predložili Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy (15 samospráv ho nepredložilo) skončilo celkovo k 31. 12. 2014 s prebytkom 5,1 mil. eur. Po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií bol účtovný prebytok samospráv vo výške 178 mil. eur (tabuľka č. 4). Pri vyčíslení výsledku hospodárenia nebola použitá metodika ESA 2010 (úpravy schodku alebo prebytku rozpočtu o zmenu stavu vybraných položiek záväzkov a pohľadávok, časové rozlíšenie daní a úrokov). V roku 2014 bol zavedený ozdravný režim iba v obci Jabloň, nútená správa zavedená nebola. Hospodárenie mestskej časti Bratislava – Devín pokračovalo v režime nútenej správy aj v roku 2014, pričom kompetencie prešli z Ministerstva financií SR na Bratislavu hlavné mesto.

V súhrne sme za samosprávy ani jedného kraja nezaznamenali schodok rozpočtového hospodárenia. Výsledok bežného rozpočtu (rozdielu bežných príjmov a bežných výdavkov) municipalít bol prebytkový vo výške 249,8 mil. eur a z dôvodu výrazne vyšších kapitálových výdavkov v porovnaní s kapitálovými príjmami bol výsledok kapitálového rozpočtu schodkový v čiastke -244,7 mil. eur. Vyšší príjem v porovnaní s výdavkami o 172,8 mil. eur mali samosprávy z finančných operácií.

Tabuľka č. 4: Výška salda celkového rozpočtu a jednotlivých častí rozpočtov za municipality v SR

saldo rozpočtov za municipality spolu v € rok 2013 rok 2014 rok 2014/ rok 2013 v %
SR celkom 183 414 365* 177 943 128 /
bežný rozpočet 259 804 271* 249 800 276 /
kapitálový rozpočet -160 981 961* -244 672 684 /
finančné operácie 84 592 054 172 815 536 104,29

zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.; *príjmy a výdavky vrátane nerozpočtovaných výdavkov