Počet firiem v úpadku sa v treťom štvrťroku výrazne znížil

0
1405

Z aktuálnej analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau vyplýva, že v treťom štvrťroku 2014 bolo vyhlásených 82 konkurzov, čo je iba o 1 viac ako v rovnakom období roku 2013 (81), ale o 29 menej ako v druhom štvrťroku 2014 (111). Do konkurzu sa dostalo aj 7 firiem, ktorým bola najskôr povolená reštrukturalizácia, táto ale nebola úspešná.

Z celkového počtu 82 konkurzov ich bolo 68 vyhlásených na majetok právnických osôb a 14 na majetok fyzických osôb – živnostníkov. Najvyšší počet bankrotov bol opätovne vo veľkoobchode a maloobchode; oprave motorových vozidiel a motocyklov a v Bratislavskom kraji. Naopak najmenej konkurzov bolo v treťom štvrťroku 2014 vyhlásených v Nitrianskom kraji a v rovnakom období minulého roku v Košickom kraji.

V treťom štvrťroku 2014 bolo začaté konkurzné konanie, pričom do 30. 9. 2014 súdy nerozhodli ani o vyhlásení konkurzu ani o povolení reštrukturalizácie, voči viacerým verejnosti známym firmám: VÁHOSTAV – SK, a.s., Amera Slovakia Kremnica, s.r.o.,BUČINA ZVOLEN, a.s.,DARNE cestovná kancelária, s.r.o.

Počet povolených reštrukturalizácií (24) medziročne poklesol o 7 a oproti druhému štvrťroku 2014 o 13. Právnickým osobám bolo povolených 21 a fyzickým osobám – živnostníkom 3 reštrukturalizácie. Najviac ich bolo vo veľkoobchode a maloobchode; oprave motorových vozidiel a motocyklov a v Trnavskom kraji, najmenej reštrukturalizácií v treťom štvrťroku 2014 aj 2013 bolo povolených v Košickom kraji.

Konkurz bol v treťom štvrťroku 2014 vyhlásený na majetok dvoch väčších zamestnávateľov. Dubnický Metalurgický Kombinát, s. r. o. zamestnával od 250 do 499 pracovníkov a ABC KLÍMA s.r.o. od 150 do 199 pracovníkov. Na rozdiel od predchádzajúcich analyzovaných období nebola reštrukturalizácia povolená väčším zamestnávateľom.

Do analýzy vstupovali podnikateľské subjekty a fyzické osoby – živnostníci, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz (vrátane subjektov, kde bola najskôr povolená reštrukturalizácia, ale následne bolo reštrukturalizačné konanie zastavené a bol vyhlásený konkurz), resp. ktorým bola povolená reštrukturalizácia (a reštrukturalizačné konanie trvá).

Vývoj počtu vyhlásených konkurzov

V treťom štvrťroku 2014 bolo vyhlásených 82 konkurzov, čo je iba o 1, t. j. o 1,2 % viac ako v rovnakom období roku 2013 (81)ale o 29 menej ako v druhom štvrťroku 2014 (111). Pokles ich počtu v tretích kvartáloch nie je neobvyklý, určitý vplyv na tendenciu vývoja môžu mať letné dovolenkové mesiace. Do konkurzu sa dostalo aj 7 firiem, ktorým bola najskôr povolená reštrukturalizácia (dvom v roku 2013, piatim počas roka 2014), táto ale nebola úspešná.

Z celkového počtu 82 konkurzov ich bolo 14, t. j. 17,1 % vyhlásených na majetok fyzických osôb – živnostníkov. Z nich 10 (71,4 %) nemalo žiadnych zamestnancov, 2 (14,3 %) mali menej ako 4 zamestnancov a u 2 živnostníkov (14,3 %) nebol počet pracovníkov zistený.

Väčšina bankrotov, 68, t. j. 82,9 % sa týkala právnických osôb. Z nich 34 (50,0 %) zamestnávalo menej ako 10 pracovníkov, 12 (17,7 %) malo od 10 do 149 pracovníkov, 2 (2,9 %) mali od 150 – 499 pracovníkov, 17 (25,0 %) nemalo žiadnych zamestnancov a v 3 firmách (4,4 %) nebol ich počet zistený.

Najväčšími zamestnávateľmi boli priemyselný podnik Dubnický Metalurgický Kombinát, s. r. o., s intervalom počtu pracovníkov 250 – 499, ktorý vyrábal surové železo, oceľ a ferozliatiny a stavebná firma ABC KLÍMA s.r.o., podnikajúca v oblasti inštalácie kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení, so 150 – 199 zamestnancami.

V treťom štvrťroku 2014 bolo začaté konkurzné konanie, pričom do 30. 9. 2014 súdy nerozhodli ani o vyhlásení konkurzu ani o povolení reštrukturalizácie, voči viacerým verejnosti známym firmám: VÁHOSTAV – SK, a.s., Amera Slovakia Kremnica, s.r.o.,BUČINA ZVOLEN, a.s. aDARNE cestovná kancelária, s.r.o.

Vývoj počtu vyhlásených konkurzov bol v jednotlivých sekciách ekonomických činností (odvetviach) a v jednotlivých krajoch rozdielny tak v treťom štvrťroku 2014, ako aj medzi porovnávanými kvartálmi navzájom. V treťom štvrťroku 2014 bol aspoň 1 konkurz vyhlásený v 11 z 21 sekcií ekonomických činností (graf č. 1). Rovnako ako vo väčšine analyzovaných období bol najvyšší počet bankrotov (29) vo veľkoobchode a maloobchode; oprave motorových vozidiel a motocyklov (sekcia G), kde sme zároveň zaznamenali ich najväčší medziročný nárast o 7, t. j. o 31,8 % (22 v treťom štvrťroku 2013).

Viac konkurzov, ako v obvykle druhej sekcii v poradí – v priemyselnej výrobe, bolo vyhlásených v stavebníctve (12), ktoré malo druhý najväčší medziročný nárast bankrotov o 4, t. j. o 50,0 % (8 v treťom štvrťroku 2013). Opätovne zdôrazňujeme, že stavebníctvo je potrebné vnímať komplexne. Je potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že medzi bankrotujúcimi firmami sa nachádzajú aj podniky z nadväzujúcich odvetví a problémy, ktoré stavebníctvo v posledných rokoch má, sa na ne prenášajú. Medzi nadväzujúcimi zbankrotovanými firmami sme v treťom štvrťroku 2014 identifikovali 3 priemyselné podniky (sekcia C), z toho 2 vyrábajúce výrobky z dreva (okrem nábytku), 1 výrobky z plastu pre stavebníctvo a 6 podnikov zo sekcie odborné, vedecké a technické činnosti (sekcia M), z toho 3 podnikajúce v oblasti architektonických činností a 3 v oblasti ostatných inžinierskych činností a súvisiaceho technického poradenstva.

Treťou sekciou v poradí bola s 11 konkurzmi priemyselná výroba (sekcia C), v ktorej sme zároveň zaznamenali ich najväčší medziročný pokles o 9, t. j. o 45,0 % (druhá v treťom štvrťroku 2013 s 20 bankrotmi).

Graf č. 1_Vývoj počtu vyhlásených konkurzov v sekciách za 3. Q 2013 a 2014

*Sekcie (zoskupenia) ekonomických činností podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (sekcia G); stavebníctvo (sekcia F); priemyselná výroba (sekcia C); odborné, vedecké a technické činnosti (sekcia M); administratívne a podporné služby (sekcia N); doprava a skladovanie (sekcia H); ubytovacie a stravovacie služby (sekcia I); činnosti v oblasti nehnuteľností (sekcia L); informácie a komunikácia (sekcia J); ostatné činnosti (sekcia S); finančné a poisťovacie činnosti (sekcia K); poľnohospodárstvo, poľovníctvo a rybolov (sekcia A); zdravotníctvo a sociálna pomoc (sekcia Q); umenie, zábava a rekreácia (sekcia R).

V siedmych sekciách ekonomických činností nebol v obidvoch porovnávaných štvrťrokoch súčasne vyhlásený ani 1 konkurz: ťažba a dobývanie (sekcia B); dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (sekcia D); dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov (sekcia E); verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie (sekcia O); vzdelávanie (sekcia P); činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie (sekcia T) a činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení (sekcia U).

Tak v rámci jednotlivých odvetví, ako aj v rámci regiónov, sme v obidvoch porovnávaných štvrťrokoch ako aj v samotnom treťom kvartáli 2014, zaznamenali rozdielne tendencie vo vývoji počtu vyhlásených konkurzov (graf č. 2).

Rovnako ako vo väčšine analyzovaných období najviac subjektov (19) zbankrotovalo v Bratislavskom kraji, v ktorom bol (rovnako ako v Nitrianskom kraji) zároveň ich najvyšší medziročný pokles o 5, t. j. o 20,8 % (24 v treťom štvrťroku 2013). Najnižší počet vyhlásených konkurzov bol v treťom štvrťroku 2014 v Nitrianskom kraji, ktorý bol v rovnakom období minulého roku krajom s ich druhým najvyšším počtom (10).

Najväčšie medziročné tempo rastu počtu bankrotov, o 9, t. j. o 180 % sme zaznamenali v Košickom kraji (14 bankrotov), ktorý bol po Žilinskom kraji tretím krajom s ich najvyšším počtom, zatiaľ čo v treťom štvrťroku 2013 v ňom bolo vyhlásených najmenej, iba 5 konkurzov.

Graf č. 2_Vývoj počtu vyhlásených konkurzov v krajoch za 3. Q 2013 a 2014

Vývoj počtu povolených reštrukturalizácií

V treťom štvrťroku 2014 bolo povolených 24 reštrukturalizácií, čo je o 7, t. j. o 22,6 % menej ako v treťom štvrťroku 2013 (31) a o 13 menej ako v druhom štvrťroku 2014 (37).

Z celkového počtu 24 reštrukturalizácií boli 3 (12,5 %) povolené fyzickým osobám – živnostníkom, ktorí nemali žiadnych zamestnancov.

Z 21 (87,5 %) reštrukturalizácií povolených právnickým osobám 5 (23,8 %) nemalo žiadnych zamestnancov, 8 (38,1 %) zamestnávalo menej ako 10 pracovníkov, 8 (38,1 %) malo od 10 do 149 zamestnancov. Najväčšími zamestnávateľmi, s počtom pracovníkov v intervale od 50 do 99, boli priemyselný podnik LUXOR a. s., vyrábajúci ostatné vrchné ošatenie, a dopravná firma VADUAL LOGISTIK, spol. s r.o., podnikajúca v nákladnej cestnej doprave.

Obdobne ako u konkurzov sme zaznamenali odvetvové a regionálne rozdiely v počte povolených reštrukturalizácií tak v rámci tretieho štvrťroku 2014, ako aj medzi porovnávanými kvartálmi navzájom. V obidvoch štvrťrokoch súčasne bola aspoň 1 reštrukturalizácia povolená iba v 5 sekciách z 21 (graf č. 3), pričom poradie prvých troch sekcií sa medziročne zmenilo.

Najviac reštrukturalizácií (8) bolo v treťom štvrťroku 2014 povolených vo veľkoobchode a maloobchode; oprave motorových vozidiel a motocyklov (sekcia G, druhá v treťom štvrťroku 2013 s rovnakým počtom 8 reštrukturalizácií). V rovnakom období minulého roku ich bolo najviac v priemyselnej výrobe (sekcia C), v ktorej sme zároveň zaznamenali najväčší medziročný pokles povolených reštrukturalizácií o 7 (z 11 na 4, t. j. o 63,6 %) v dôsledku čoho bola táto sekcia v treťom štvrťroku 2014 až tretia v poradí.

Druhý najvyšší počet reštrukturalizácií bol povolený stavebným firmám. Ak opätovne ako pri konkurzoch odvetvie stavebníctva vnímame komplexne, je potrebné zohľadniť, že medzi reštrukturalizovanými firmami sa nachádzajú aj podniky z odvetví, ktoré na stavebníctvo bezprostredne nadväzujú. V treťom štvrťroku 2014 to bol 1 priemyselný podnik vyrábajúci betónové výrobky na stavebné účely.

Najmenej reštrukturalizácií bolo v obidvoch porovnávaných štvrťrokoch povolených v doprave a skladovaní (sekcia H) a v činnostiach v oblasti nehnuteľností (sekcia L).

Graf č. 3_Vývoj počtu povolených reštrukturalizácií v sekciách za 3. Q 2013 a 2014

V 11 sekciách ekonomických činností nebola v treťom kvartáli roku 2013 a 2014 súčasne povolená ani 1 reštrukturalizácia: poľnohospodárstvo, poľovníctvo a rybolov (sekcia A); ťažba a dobývanie (sekcia B); ubytovacie a stravovacie služby (sekcia I); informácie a komunikácia (sekcia J); finančné a poisťovacie činnosti (sekcia K); povinné sociálne zabezpečenie (sekcia O); vzdelávanie (sekcia P); zdravotníctvo a sociálna pomoc (sekcia Q); ostatné činnosti (sekcia S); činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie (sekcia T); činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení (sekcia U).

Poradie krajov podľa počtu povolených reštrukturalizácií sa medziročne s výnimkou Košického kraja, v ktorom bolo v obidvoch porovnávaných štvrťrokoch najmenej povolených reštrukturalizácií, výrazne odlišovalo (graf č. 4).

Najviac povolených reštrukturalizácií (6) v treťom štvrťroku 2014 bolo v Trnavskom kraji, v ktorom sme zaznamenali najväčší medziročný nárast ich počtu (rovnako ako Žilinskom kraji) o 2, t. j. o
50 %. Druhým v poradí bol Nitriansky kraj (s rovnakým počtom povolených reštrukturalizácií bol v treťom štvrťroku 2013 štvrtý).

Najväčší medziročný pokles počtu povolených reštrukturalizácií o 5, t. j. o 62,5 % sme zaznamenali v šiestom v poradí, v Prešovskom kraji, v ktorom bolo v treťom štvrťroku 2013 povolených najviac reštrukturalizácií (8).

Graf č. 4_Vývoj počtu povolených reštrukturalizácií v krajoch za 3. Q 2013 a 2014ilustracne foto: shutterstock.com