Od januára nastanú zmeny pri daňových licenciách, zdaňovaní kapitálového príjmu a iné – zavádza ich novela zákona o dani z príjmov

0
961

V septembri schválila Národná rada SR novelu zákona o dani z príjmov. V prípade, že novelu podpíše aj prezident SR, zmeny budú platné ku 1.1.2016. Poradenská spoločnosť Accace, ktorá poskytuje služby v oblasti účtovníctva, miezd a daní, prináša popis najdôležitejších zmien, ktoré by ste nemali prehliadnuť.

Zavádza sa osobitý základ na kapitálové príjmy

Od roku 2016 sa zavádza osobitný základ dane na príjmy z kapitálového majetku. Ako vysvetľuje Katarína Balogová, Tax Manager spoločnosti Accace, „znamená to, že príjmy z kapitálového majetku sa už nebudú zahŕňať pod spoločný základ dane z príjmov fyzickej osoby spolu s príjmami zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z použitia diela a umeleckého výkonu a ostatnými príjmami. Kapitálové príjmy sa budú zdaňovať v rámci osobitného základu dane samostatne, a to sadzbou dane vo výške 19 % bez ohľadu na skutočnosť, či plynú zo zdrojov v zahraničí alebo zo zdrojov na území Slovenskej republiky.“

V súčasnosti sú predmetné príjmy (za predpokladu, že nespadajú pod režim 19% zrážkovej dane) súčasťou jedného základu dane a výška dane sa odvíja od dosiahnutého základu dane zo všetkých zdaniteľných príjmov, t.j. buď 19% resp. 25%.

Oslobodenie príjmu pri predaji cenných papierov

Novela zavádza od 1.januára 2016 oslobodenie príjmu fyzických osôb:

  • z predaja cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne 1 rok za podmienky, že daňovník ich nemal zahrnuté v obchodnom majetku.
  • z predaja cenných papierov, opcií a príjmu z derivátových operácií plynúci z dlhodobého investičného sporenia vrátane príjmu vyplateného po uplynutí 15 rokov od začiatku dlhodobého investičného sporenia (ak sa nejedná o obchodný majetok daňovníka).

Nezdaňovanie sociálnej výpomoci poskytnutej zo sociálneho fondu

Od 1. januára 2016 bude oslobodená od dane z príjmov fyzických osôb sociálna výpomoc zo strany zamestnávateľa vyplatená z prostriedkov sociálneho fondu, a to v prípade:

  • úmrtia blízkej osoby zamestnanca,
  • odstraňovania následkov živelných udalostí,
  • dlhodobej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorá bez prerušenia presiahne prevažnú časť zdaňovacieho obdobia.

Oslobodená od dane bude vyplatená suma sociálnej výpomoci v úhrnnej výške max. 2 000 eur za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa. Do konca roka 2015 sa predmetný príjem považuje za zdaniteľný príjem.

Ako upozorňuje K. Balogová, „ak sociálna výpomoc presiahne v zdaňovacom období sumu 2 000 eur, do základu dane sa zahrnie len sociálna výpomoc nad takto ustanovenú hodnotu. Zároveň, ak prvý zamestnávateľ poskytne plnenie v sume nižšej ako 2 000 eur, nie je možné, aby ďalší možní zamestnávatelia zamestnanca doplatili plnenie do ustanovenej maximálnej sumy.“

Daň zo stravy zdravotníkov

Od roku 2016 bude oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb aj nepeňažný príjem od držiteľa lieku vo forme hodnoty stravy poskytnutej poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na akomkoľvek odbornom podujatí určenom na vzdelávanie, avšak len do výšky hodnoty stravného určenej pre zamestnancov podľa Zákona o cestovných náhradách. Ak bude strava poskytnutá vo vyššej sume, presahujúca časť bude zdaniteľným príjmom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Ak by poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti súčasne vznikol nárok na stravné u zamestnávateľa v súlade s ustanoveniami Zákona o cestovných náhradách, potom strava poskytovaná držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na odbornom vzdelávaní nie je od dane oslobodená,“ dodáva K. Balogová.

Zmena periodicity pri zdaňovaní nepeňažných príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Od roku 2016 sa mení periodicita na zrazenie dane a súčasne aj na oznamovacie povinnosti pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti i pre držiteľov lieku zo štvrťroka na kalendárny rok. Táto zmena sa uplatní až na nepeňažné plnenia poskytnuté po 31.12.2015.

Daň z príjmov autorov

Aj po účinnosti novely bude platiť, že príjmy podľa Autorského zákona sa rozdeľujú na tzv. aktívne a pasívne. Avšak od 1.1.2016 sa zavádza, že v prípade vyplácania takýchto príjmov sa bude daň vyberať zrážkou, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide napríklad len o príspevky do novín a časopisov alebo ide o prednáškovú činnosť alebo umelecký výkon.

Avšak, pokiaľ sa daňovník (napr. umelec) písomne dohodne s používateľom diela, že sa daň vyberaná zrážkou neuplatní, umelec si daň odvedie sám prostredníctvom podaného daňového priznania. Takúto dohodu bude mať platiteľ dane povinnosť oznámiť správcovi dane, a to najneskôr do 15. dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzatvorená.

Treba však upozorniť, že na príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady samotným autorom sa daň vyberaná zrážkou nebude uplatňovať,“ spresňuje K. Balogová.

Do konca roku 2015 zrážkovej dani podliehajú len príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie, ak nejde o umelecký výkon a daňovník neuzatvoril príslušnú písomnú dohodu o nezrážaní zrážkovej dani.

Príslušenstvo k pohľadávke

Tvorba opravnej položky k príslušenstvu pohľadávky bude považovaná za daňový výdavok, ak toto príslušenstvo bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov a od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní.

Odpis príslušenstva k pohľadávke bude považovaný sa daňový výdavok, ak budú naplnené vyššie uvedené podmienky pre daňovú tvorbu opravnej položky k príslušenstvu pohľadávky.

V prípade postúpenia pohľadávky vrátane príslušenstva, daňovým výdavkom je hodnota príslušenstva, ak bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, najviac do výšky príjmu plynúceho z jeho postúpenia.

Predmetné pravidlá sa uplatnia pri podávaní daňových priznaní po 31.12.2015,“ dodáva K.Balogová.

Záväzky po splatnosti

Od 1.1.2016 bude možné, aby si daňovník, ktorému súd potvrdil reštrukturalizačný plán, znížil základ dane o sumu záväzkov, o ktorú v minulosti zvyšoval základ dane z dôvodu, že sa jednalo o záväzky po splatnosti a to v zdaňovacom období, v ktorom bol tento plán potvrdený. Rovnako postupuje daňovník, na ktorého bol vyhlásený konkurz, pričom si zníži základ dane v zdaňovacom období, ktoré končí ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu. Daňovník, ktorému bol potvrdený reštrukturalizačný plán súdom, zároveň nemusí zvyšovať svoj základ u tých záväzkov, ktoré sú uvedené v reštrukturalizačnom pláne.

Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti

Novelou sa ruší povinnosť krátenia zostatkovej ceny technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na prenajatej nehnuteľnosti zaradenej do odpisovej skupiny 6 do výšky príjmov z predaja tohto technického zhodnotenia. Rovnako sa novelou zavádza, že v prípade ak nájomca vykoná na prenajatej budove technické zhodnotenie, pričom budova je používaná na niekoľko účelov, zaradí nájomca toto technické zhodnotenie do príslušnej odpisovej skupiny podľa účelu využitia nájomcom.

Tieto zmeny sa uplatnia prvý krát pri podaní daňového priznania po 31.12.2015, t.j. už za zdaňovacie obdobie roku 2015.

Ocenenie vybraného majetku

V nadväznosti na zrušenie možnosti oceňovať majetok v reprodukčnej obstarávacej cene s účinnosťou od 1.1.2016 v Zákone o účtovníctve sa pre účely daní bude za vstupnú cenu od 1.1.2016 považovať u hmotného a nehmotného majetku nadobudnutého dedením a darovaním a finančného majetku nadobudnutého bezodplatne, cena stanovená znalcom, resp. cena uvedená v uznesení o dedičstve. Novelou sa súčasne upravuje definícia daňového výdavku pri predaji akcií, ostatných cenných papierov a obchodných podielov.

Nové pravidlá sa uplatnia pri majetku obstaranom po 31.12.2015.

Normy a certifikáty

Výdavky na získanie noriem a certifikátov sa s účinnosťou od 1.1.2015 zahŕňajú do základu dane rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli zaplatené. Novelou sa upravuje, že toto pravidlo sa uplatní len v prípade, že obstarávacia cena je vyššia ako 2 400 eur. Inak sa výdavky zahrnú do základu dane jednorázovo.

Toto sa uplatní pri podaní daňového priznania po 31.12.2015, t.j. i pre zdaňovacie obdobie roku 2015.

Dividendy

Príjmy z dividend plynúcich zo ziskov vykázaných po 1.1.2004 naďalej nebudú predmetom dane.

V rámci implementácie novely Smernice EÚ o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností sa však do zákona zavádza, že ak u daňovníka vyplácajúceho podiel na zisku bola celá suma alebo časť sumy vyplácaného podielu na zisku zahrnutá do daňových výdavkov, potom zodpovedajúca suma podielu na zisku u príjemcu – právnickej osoby ostáva súčasťou základu dane.

Cieľom uvedeného je postihnúť najmä hybridné finančné nástroje, ktoré sú v štáte výplaty považované za úverový finančný nástroj a v SR za dividendu.

Rozšírenie okruhu osôb oslobodených od platenia daňovej licencie

Od platenia daňovej licencie budú oslobodené i pozemkové spoločenstvá, ktoré vykonávajú poľnohospodársku prvovýrobu, hospodária v lesoch a na vodných plochách a ich ročný obrat zároveň nepresiahne sumu 10 000 eur.

Od platenia daňovej licencie sa oslobodzuje i daňovník, ktorý podal návrh na zrušenie spoločnosti bez likvidácie, okrem situácie, keď prechádza imanie na právneho nástupcu, a to počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom tento návrh podal.

Oslobodenie sa uplatní prvýkrát pri podávaní daňových priznaní po 31.12.2015.

Oslobodenie sa vzťahuje i na daňovníka, ktorý podal spomínaný návrh na zrušenie spoločnosti bez likvidácie v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.

Asignácia dane na podporu neziskového sektoru

S cieľom podpory neziskového sektoru prostredníctvom inštitútu poukazovania podielu zaplatenej dane sa zamedzuje postupnému poklesu percenta asignácie dane.

Pri poukazovaní podielu zaplatenej dane po 31.12.2015 právnická osoba bude oprávnená poukázať 2% zaplatenej dane na osobitný účel, ak sama darovala neziskovému sektoru finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane. V opačnom prípade bude oprávnená poukázať len 1% zaplatenej dane.

Účinnosť asignácie dane zamestnancami prostredníctvom zamestnávateľa sa posúva na 1.1.2018. Pri poukazovaní podielu zaplatenej dane na osobitné účely sa v období od 1.1.2016 do 31.12.2017 použije doterajší postup.