Návrh nového stavebného zákona zaradený na prvé čítanie v Národnej rade

0
964

Návrh nového stavebného zákona bol zaradený do programu 53. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 16. 6. 2015. Žiaľ, návrh stavebného zákona nie je ani po dlhej príprave dokonalý a obsahuje viac komplikácii a nezrovnalostí, ktoré bude nutné v najbližších mesiacoch upraviť. Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) na tieto problémy opakovane upozornil nielen MDVRR SR, ktoré zákon predložilo na Vládu SR, ale aj ďalšie dotknuté subjekty ako MŽP SR, MV SR a MF SR.

IUR si cení snahu a vynaložené úsilie predkladateľa pripraviť kvalitný zákon, najmä rozsiahlu odbornú diskusiu počas prípravy zákona a jeho pripomienkovania. Do prípravy zákona vstupovalo množstvo subjektov, často s protichodnými požiadavkami, preto je zrejmé, že niektoré riešenia sú kompromismi.

IUR od začiatku pristupovalo k problematike nového stavebného zákona zodpovedne, nechalo si spracovať analýzu so zameraním na inštitúty, ktoré odstránia administratívne prieťahy ako aj iné inštitúty, ktoré vychádzajú z prípadových štúdií v zahraničí s cieľom zlepšiť rozvoj výstavby na Slovensku.  Analýzu a jej závery poskytol IUR aj MDVRR SR, a na ich základe IUR koncipoval aj svoje pripomienky k návrhu stavebného zákona.

Napriek rozsiahlej diskusii nebola akceptovaná dôležitá pripomienka IUR zmeniť povinnosť obstarať zastavovací plán na možnosť.  Zastavovací plán prešiel viacerými zmenami počas prípravy a nie je jasné jeho praktické využitie.  Po zmenách sa nevzťahuje na vyhradené stavby, ale reálne sa bude musieť obstarať pri rozsiahlej plánovanej výstavbe rodinných domov a menších ako vyhradených stavieb. Pre praktické použitie pri povoľovaní výstavby rodinných domov je ale nevyhovujúca jeho platnosť obmedzená na 4 roky, s možnosťou predĺženia o maximálne 2 roky.

V praxi hrozia absurdné prípady, keď obec vypracuje nákladný zastavovací plán na územie 4 ha, do 6 rokov sa v súlade s ním zastavia 2 ha a zastavovací plán stratí zo zákona platnosť. Obec už nebude mať financie a ani povinnosť obstarať plán na zvyšné dva ha, takže tie sa zastavajú „len“ v súlade s územným plánom obce, ale nie už v súlade so zastavovacím plánom. Účelnosť zastavovacieho plánu a s tým spojené využívanie verejných zdrojov pri jeho obstaraní,  je v tomto prípade značne diskutabilná.

„Napriek tomu, že MDVRR SR veľa z našich pripomienok akceptovalo, považujeme za nešťastné, že zákon neobsahuje progresívnejšie zmeny voči súčasnému stavu,“ uviedol Juraj Suchánek, Výkonný riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja.

Dôležitý problém zákon vôbec nerieši

Významný problém, na ktorý IUR opakovane upozorňoval, a ktorý zatiaľ stavebný zákon vôbec nerieši, je vytvorenie priestoru na zlúčenie konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie s územným konaním (v súlade s možnosťami, ktoré dáva európska legislatíva). Zákon sa touto problematikou nezaoberá. S ohľadom na náročnosť potrebných zmien považuje IUR za málo pravdepodobné, že sa zmeny podaria zrealizovať do mája 2017, kedy uplynie transpozičná lehota novej smernice.