Klientov členských realitných kancelárií NARKS bude po novom chrániť GARANČNÝ FOND

0
1343

Na základe uznesenia z XX. Konferencie NARKS, ktorá sa konala 27. 3. 2015 v Bratislave, bol oficiálne schválený významný dokument – Štatút Garančného fondu NARKS. Garančný fond definuje pravidlá a postupy pri vybavovaní sťažností i sporov a ponúka priestor na odškodnenie klientov, v prípade, že zo strany členský realitných kancelárií NARKS preukázateľne došlo k pochybeniu.

Dnešná XX. Konferencia NARKS mala po prvý raz príležitosť predstaviť širokej i odbornej verejnosti a realitným profesionálom Štatút Garančného fondu. V porovnaní s minulosťou získava NARKS vďaka Garančnému fondu väčšie kompetencie a rozhodovacie práva, vďaka ktorým obchodný vzťah klient verzus realitná kancelária získava ochranný status.

„Ochrana klientely je pre nás prvoradá. Za posledné obdobie smerovalo naše úsilie k hľadaniu riešení, ktoré by maximálne zohľadnili bezpečnú spoluprácu v rámci spolupráce s členskou základňou realitných kancelárií NARKS. Pred piatimi rokmi sme zaviedli pre všetkých členov NARKS povinné poistenie realitnej činnosti. Dnes nás opäť čaká významná udalosť  – do praxe zavádzame Garančný fond NARKS,“ uviedol Ján Pálenčár, Prezident NARKS.

Cieľom Garančného fondu je:

  • Zvyšovanie profesijnej úrovne členov NARKS a kvality služieb poskytovaných členmi NARKS
  • Dodržiavanie právnych noriem členmi NARKS, profesijnej etiky a morálky
  • Zvyšovanie ochrany a presadzovania práv a právom chránených záujmov klientov členov NARKS.

„Vyriešením sporu už nebude len vylúčenie realitnej kancelárie z NARKS, ktoré spotrebiteľovi v konečnom dôsledku nepomôže, ale reálne uspokojenie jeho finančných pohľadávok voči realitnej kancelárií. Výhodou Garančného fondu NARKS bude pre klientov aj rýchlosť konania a rozhodovania v sporoch,“ uviedol Martin Čapo, viceprezident NARKS pre vzťahy s verejnosťou a médiami.

Financovanie Garančného fondu NARKS

  • Garančný fond NARKS je pri svojom zriadení vytvorený z finančných rezerv NARKS, a to vo výške 50.000 €
  • Každoročne sa bude zvyšovať o členské príspevky členov NARKS v objeme 10 %
  • Maximálna výška Garančného fondu je 100.000 € a do Garančného fondu môžu účelovo prispieť aj sponzori, a to spôsobom nenávratného finančného príspevku
  • V prípade ak disponibilný zostatok v Garančnom fonde klesne pod sumu 40.000 €, predsedníctvo NARKS podá NARKS Konferencii návrh na mimoriadny príspevok členov NARKS do Garančného fondu.

Použitie Garančného fondu

Garančný fond sa bude používať v tých prípadoch, keď orgány NARKS zistia pochybenie v postupe členskej realitnej kancelárie, a tá i napriek výzve na nápravu nebude ochotná rešpektovať toto rozhodnutie. Spor o časť provízie, keď služba realitnej kancelárie nebola dodaná s najvyššou kvalitou, alebo spor o rezervačný poplatok, keď nie vinou klienta neprišlo k podpisu zmlúv, bude môcť prebrať na seba Garančný fond, a klientovi vrátiť jeho finančné prostriedky. Klient môže byť uspokojený z prostriedkov Garančného fondu len do výšky jeho pohľadávky voči členovi NARKS,  v jednom spore však maximálne vo výške 5.000 €.