IUR odkazuje Magistrátu: Okamžité zmeny v mechanike posudzovania investičných zámerov sú nevyhnutné!

0
1055

Posudzovanie investičných zámerov a vydávanie záväzných stanovísk spadajú do kompetencie Magistrátu Bratislavy. Na to, že v praxi existujú závažné nedostatky pri posudzovaní investičných zámerov, poukazuje aj Inštitút urbánneho rozvoja. Svoje právo upozorniť na zlyhanie Magistrátu využívajú i občania, ktorí na zasadnutiach zastupiteľstva hlavného mesta Bratislava poukazujú na konkrétne prípady, keď pripravené rozhodnutia čakajú mesiace na „podpis“.

Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) je občianske združenie, ktoré združuje profesionálov pôsobiacich v oblasti urbánneho rozvoja a tvorby krajiny. Cieľom IUR je vyvážený a dobre naplánovaný rozvoj miest a obcí, podpora ústretovej a efektívnej stavebnej činnosti, kvalitný rezidenčný, komerčný a priemyselný development. IUR, už od svojho vzniku v roku 2010, apeluje na kompetentných a navrhuje konkrétne riešenia ako možno zefektívniť proces posudzovania investičných zámerov.

„Kľúčovým problémom procesu vydávania záväzného stanoviska hlavným mestom SR Bratislavy k investičnej činnosti je, že neexistujú žiadne lehoty a rovnako nie sú stanovené ani postupy predkladania zámerov na jednotlivé útvary magistrátu v rámci procesu prípravy záväzných stanovísk. V praxi sa ukazuje, že priemerná doba na vydanie stanoviska je asi 90 dní, pri veľkých investičných zámeroch je potrebné čakať aj 6 a viac mesiacov“, uviedol Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ IUR.

Iniciatíva a angažovanosť IUR v tejto téme viedli už v minulom volebnom období k spolupráci IUR s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava. Na základe viacerých rokovaní s bývalým primátorom, ako aj s príslušnými oddeleniami magistrátu vypracoval IUR materiál, ktorý by po doplnení niektorých detailov jasne upravoval posudzovanie investičných zámerov. Žiaľ, vedenie Magistrátu žiadny z predložených zámerov nezaviedlo do praxe.

„Dodnes absentujú pravidlá a štandardy, ktoré by vydávanie záväzných stanovísk Magistrátu zjednodušili a vyriešili reálne problémy týkajúce sa dlhých čakacích lehôt, na ktoré dlhodobo poukazujú stavebníci (či už fyzické, ale právnické osoby). Naše úsilie a angažovanosť v tejto veci nás podnietila rokovať s primátorom mesta Bratislavy Ivanom Nesrovnalom, ktorému sme zasielali výzvu na spoločné rokovanie. Žiaľ, do dnešnej doby sa nám nepodarilo získať návrh termínu na stretnutie, ktorý by bolo pre Magistrát vyhovujúci,“ dodal Juraj Suchánek.

Na zlyhanie Magistrátu bolo taktiež poukázané počas posledného mestského zastupiteľstva dňa 26. februára 2015 . Je smutné, keď musí žiadateľ o záväzné stanovisko po 7 mesiacoch urgovať jeho vydanie až v rámci vystúpenia občanov na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Príklad z praxe
Jedným z návrhov IUR, ktorý bol zaslaný Magistrátu, je doplniť zverejnený zoznam požadovanej dokumentácie aj konkrétnym príkladom vzorového projektu (ktorý spracoval IUR) a požadovať od predkladateľa predloženie zámeru aj v elektronickej podobe v PDF. Na prvý pohľad banálna záležitosť môže znamenať skvalitnenie predkladaných žiadostí, ako aj ľahšiu a súbežnú distribúciu žiadosti na viaceré oddelenia v elektronickej podobe, čo výrazne optimalizuje celý proces. Táto drobná zmena môže byť obojstranne nápomocná pri posudzovaní žiadostí – pre občana i pre Magistrát.

„Naše návrhy sú komplexné, odborné a vychádzajú z praxe. Je to problém nielen podnikateľskej sféry, ale i našich občanov, o ktorých by mal pán primátor Nesrovnal vedieť. Tento problém vnímame za časovanú bombu. Verím, že v krátkom čase budeme môcť o tejto problematike rokovať s pánom primátorom hlavného mesta Bratislava.“

uviedol Juraj Suchánek.