IUR apeluje na MDVRR SR: Navrhované znenie pripravovaného stavebného zákona je potrebné stiahnuť z rokovania

0
1171

Dňa 1. apríla 2015 predložilo MDVRR SR návrh nového stavebného zákona na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktoré sa uskutoční už v pondelok 13. apríla 2015.Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) upozorňuje na závažné nedostatky v návrhu pripravovanej novelizácie stavebného zákona.

Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) je jedným s odborných subjektov, ktorý sa aktívne spolupodieľa na príprave stavebného zákona iniciovaný pracovnou skupinou na MDVRR SR. IUR sa aktívne zúčastňoval aj rozporových konaní k zákonu s úsilím vypracovať kvalitný zákon, ktorý bude prínosný pre občanov SR.

Bude nový stavebný zákon v neprospech občanov?

Po medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK), ktoré sa konalo v januári tohto roka a po následných masívnych úpravách sa v návrhu zákona neodstránili všetky pripomienky. Stalo sa tak bez racionálneho odôvodnenia a niektoré problémy sa navyše prehĺbili (napr. inštitút zastavovacieho plánu). Nové znenie obsahuje tiež nové zásadné koncepčné nedostatky, ku ktorým nemohli byť v MPK ani vznesené pripomienky.

„Vo zverejnenom návrhu zákona došlo v jeho štruktúre, ako aj v jednotlivých ustanoveniach, k viacerým podstatným zmenám. Bolo pozmenených viac ako 130 paragrafov, viaceré boli premiestnené v rámci častí zákona. Doplnená bola príloha a pribudlo aj niekoľko ďalších súvisiacich noviel iných zákonov (článkov). Zverejnené znenie návrhu stavebného zákona po medzirezortnom pripomienkovom konaní je odlišné v zásadných inštitútoch zákona,“ uviedol Juraj Suchánek, Výkonný riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja.

Príklad v praxi

Platný stavebný zákon dnes definuje, že pri stavbe malého rodinného domu stačí jedno zlúčené konanie, ktoré vedie jeden stavebný úrad. Podľa návrhu nového stavebného zákona si bude musieť stavebník pri jednoduchej stavbe (napr. rodinný dom) najprv vybaviť obstaranie zastavovacieho plánu a jeho prijatie zastupiteľstvom vo forme všeobecne záväzného nariadenia. Až po jeho prijatí mu bude stačiť stavebný súhlas.

Podľa IUR ide o absolútne nemysliteľné sťaženie postupu výstavby najmä u malých stavebníkov. Zmienený príklad je dôsledkom nedostatku času a možností nové znenie zákona dôkladne preštudovať a pripomienkovať. Možno predpokladať, že zákon obsahuje viacero takýchto vecných nedostatkov a nepresností.

„Vzhľadom na objem a rozsah pripomienok, ako aj požadovaných zmien v stavebnom zákone, apelujeme na to, aby sa uvedený návrh stavebného zákona vrátil na dopracovanie, poprípade opäť prebehlo pripomienkové konanie,“ uviedol Juraj Suchánek.

O pripomienkach k návrhu stavebného zákona informoval Inštitút urbánneho rozvoja listom aj ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, pána Jána Počiatka.

Kompletné pripomienky IUR k návrhu zákona nájdete TU.