Hospodárenie samospráv bolo v prvom štvrťroku 2015 plusové

0
1147

Z aktuálnej analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau vyplýva, že rozpočtované príjmy samospráv a nimi zriadených rozpočtových organizácií sa v prvom štvrťroku 2015 podieľali na celkovom objeme ich príjmov 96,75 %. Zvyšných 3,25 % predstavovali nerozpočtované príjmy (z podnikateľskej činnosti, zariadení školského stravovania a iné nerozpočtované príjmy). Z rozpočtovaných príjmov 84,66 % tvorili bežné príjmy, 4,89 % kapitálové príjmy a 10,45 % príjmové finančné operácie. Na 1 obyvateľa Slovenskej republiky (SR) pripadalo v priemere 182,52 eur celkových rozpočtovaných príjmov, z toho 154,52 eur tvorili bežné príjmy, 8,93 eur kapitálové príjmy a 19,07 eur príjmové finančné operácie.

Daňové príjmy, ktoré majú dlhodobo najvyšší podiel na celkových rozpočtovaných príjmoch samospráv, z nich tvorili 50,08 % a medziročne vzrástli o 9,13 %. V rámci daňových príjmov sa výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) poukázaného municipalitám (tzv. podielových daní) zvýšil o 13,05 % a jeho podiel na celkových rozpočtovaných príjmoch dosiahol 41,99 %. „Pre mieru samofinancovania samospráv je pozitívom, že podľa údajov zverejnených Ministerstvom financií Slovenskej republiky je prognózovaný podiel na výnose DPFO pre rok 2015 vrátane zúčtovania za rok 2014 v objeme 1 442,032 mil. eur, t. j. o 10,79 % vyšší, ako v predchádzajúcom roku (1 301,596 mil. eur). Jedným z dôvodov nárastu tejto sumy je zvýšenie podielu samospráv na vybranej DPFO v roku 2015 na 68,5 %, oproti 67 % v roku 2014,“ vysvetľuje Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti. Zatiaľ čo v prvom štvrťroku 2015 pripadalo na 1 obyvateľa SR v priemere 28,79 eur podielových daní, rok predtým to bolo 28,21 eur. V prvom štvrťroku 2015 bolo samosprávam poukázaných 28,79 % z prognózovaného ročného objemu podielových daní (28,21 % v prvom štvrťroku 2014).

Z celkového objemu výdavkov tvorili rozpočtované výdavky 88,84 % a nerozpočtované výdavky 11,16 %. Na rozpočtovaných výdavkoch sa 79,90 % podieľali bežné výdavky, 9,88 % kapitálové výdavky a 10,22 % výdavkové finančné operácie. „Medziročný nárast výdavkových finančných operácií o 126,04 % bol spôsobený predovšetkým splácaním bankových úverov (splátky tvorili 96,89 % z finančných výdavkov), ktoré obce čerpali v predchádzajúcich obdobiach na financovanie svojich aktivít pri nedostatku vlastných zdrojov,“ uvádza Jana Marková. Na 1 obyvateľa SR pripadalo v priemere 138,68 eur celkových rozpočtovaných výdavkov, z toho 110,80 eur tvorili bežné výdavky, 13,71 eur kapitálové výdavky a 14,17 eur výdavkové finančné operácie.

Z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau ďalej vyplýva, že rozpočtové hospodárenie samospráv (rozdiel príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu) skončilo celkovo k 31. 3. 2015 s prebytkom takmer 211 mil. eur. Po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií bol účtovný prebytok samospráv vo výške viac ako 237 mil. eur. Výsledok bežného rozpočtu municipalít bol prebytkový vo výške takmer 237 mil. eur, výsledok z finančných operácií dosiahol prebytok takmer 27 mil. eur a výsledok kapitálového rozpočtu bol schodkový v čiastke takmer 26 mil. eur. Pri vyčíslení výsledku hospodárenia nebola použitá metodika ESA 2010 (úpravy schodku alebo prebytku rozpočtu o zmenu stavu vybraných položiek záväzkov a pohľadávok, časové rozlíšenie daní a úrokov).

Podkladom pre analýzu boli údaje o príjmoch a výdavkoch k 31. 3. 2015 za 2 913 municipalít
a nimi zriadených 2 204 rozpočtových organizácií. K 31. 3. 2014 boli spracované údaje za 2 920 municpalít a 2 203 rozpočtových organizácií.

Rozpočtované príjmy samospráv.

Rozpočtované príjmy samospráv a nimi zriadených rozpočtových organizácií tvorili v 1. štvrťroku 2015 až 96,75 % z celkového objemu ich príjmov. Zvyšných 3,25 % predstavovali nerozpočtované príjmy (z podnikateľskej činnosti, zariadení školského stravovania a iné nerozpočtované príjmy). Nakoľko údaje o príjmoch samospráv k prvému štvrťroku 2014 sme nemali k dispozícii v štruktúre, ktorá by umožňovala identifikovať rozpočtované príjmy, neanalyzovali sme medziročné zmeny celkových príjmov, nedaňových príjmov, grantov a transferov (ich súčasťou boli v prvom štvrťroku 2014 aj nerozpočtované príjmy).

Z rozpočtovaných príjmov 84,66 % tvorili bežné príjmy, 4,89 % kapitálové príjmy a
10,45 % príjmové finančné operácie. Na 1 obyvateľa SR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky vychádzalo pri prognózovaní podielu samospráv na výnose DPFO pre rok 2015 z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky /ŠÚ SR/ o počte obyvateľov k 1. 1. 2014, t. j. z počtu
5 415 684 obyvateľov) pripadalo v priemere 182,52 eur celkových rozpočtovaných príjmov. Z toho 154,52 eur tvorili bežné príjmy, 8,93 eur kapitálové príjmy a 19,07 eur príjmové finančné operácie. Objem celkových príjmov a jednotlivých druhov príjmov (celkové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery v prvom štvrťroku 2014 aj vrátane nerozpočtovaných príjmov) obsahuje tabuľka č. 1.

Tabuľka č. 1: Výška a štruktúra celkových príjmov municipalít (vrátane ich rozpočtových organizácií)

Objem a štruktúra celkových príjmov municipalít v SR 1. Q 2014 1. Q 2015 1. Q 2015/ 1. Q 2014 v %
v € v % v € v %
Daňové 453 650 274 48,71 495 053 397 50,08 9,13
– výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 367 165 565 39,42 415 092 510 41,99 13,05
Nedaňové 144 224 384* 15,48 94 735 036 9,58 /
Granty a transfery 275 990 848* 29,63 295 412 126 29,89 /
Finančné 57 548 454 6,18 103 252 787 10,45 79,42
Príjmy spolu 931 413 961* 100,00 988 453 346 100,00 /

zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.; *príjmy vrátane nerozpočtovaných príjmov

Najväčší podiel (50,08 % v prvom štvrťroku 2015) na celkových rozpočtovaných príjmoch majú dlhodobo daňové príjmy (sú primárne určené na financovanie originálnych kompetencií municipalít a tvoria ich podiely na daniach v správe štátu a miestne dane). Ich objem medziročne vzrástol o 9,13 % a zároveň sa zvýšil aj podiel daňových príjmov na celkových príjmoch o 1,37 percentuálnych bodov.

Zmeny v objeme daňových príjmov rovnako ako predchádzajúcich rokoch v rozhodujúcej miere ovplyvnil vývoj tzv. podielových daní, t. j. výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) poukázaný územnej samospráve. Podľa údajov zverejnených Ministerstvom financií Slovenskej republiky je prognózovaný podiel na výnose DPFO pre rok 2015 vrátane zúčtovania za rok 2014 v objeme 1 442,032 mil. eur, t. j. o 10,79 % vyšší, ako v predchádzajúcom roku (1 301,596 mil. eur). Jedným z dôvodov nárastu objemu podielových daní je zvýšenie podielu samospráv na vybranej DPFO v roku 2015 na 68,5 %, oproti 67 % v roku 2014. Podielové dane medziročne vzrástli o 13,05 % a ich podiel na daňových príjmoch (83,85 %) sa medziročne zvýšil o 2,91 percentuálnych bodov (80,94 % v prvom štvrťroku 2014). Podielové dane dosiahli 41,99 % podiel z celkových rozpočtovaných príjmov. Zatiaľ čo v prvom kvartáli 2015 pripadalo na 1 obyvateľa SR v priemere 28,79 eur podielových daní, rok predtým to bolo 28,21 eur (počet obyvateľov
k 1. 1. 2013 bol podľa ŠÚ SR 5 410 836). V prvom štvrťroku 2015 bolo samosprávam poukázaných 28,79 % z prognózovaného ročného objemu podielových daní (28,21 % v prvom štvrťroku 2014).

Podielové dane nerástli rovnomerne v samosprávach všetkých krajov (podrobnejšie v tabuľke č. 2).

Najväčším tempom sa zvýšili v Bratislave hlavnom meste (o 15,45 %) a v Meste Košice
(o 14,52 %), naopak najpomalším tempom vzrástli v municipalitách Košického kraja (o 11,98 %).

Tabuľka č. 2: Vývoj objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb za samosprávy podľa krajov

Príjmy municipalít z podielových daní v krajoch 1. Q 2014 1. Q 2015 1. Q 2015/ 1. Q 2014 v %
v € v €
Bratislavský kraj 25 883 716 29 320 108 13,28
Trnavský kraj 34 926 826 39 492 091 13,07
Trenčiansky kraj 38 053 280 42 925 270 12,80
Nitriansky kraj 42 034 251 47 342 047 12,63
Žilinský kraj 48 626 834 54 888 508 12,88
Banskobystrický kraj 42 127 260 47 482 192 12,71
Prešovský kraj 56 609 393 63 966 050 13,00
Košický kraj 36 540 859 40 917 058 11,98
Bratislava hlavné mesto 26 373 158 30 447 705 15,45
Mesto Košice 15 989 988 18 311 482 14,52

zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

Druhý najvyšší podiel na celkových rozpočtovaných príjmoch, 29,89 %, mali v prvom štvrťroku 2015 granty a transfery (tvoria ich najmä príjmy zo štátneho rozpočtu určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy a prostriedky z Európskej únie), z ktorých na 1 obyvateľa SR pripadalo v priemere 54,55 eur.

S väčším odstupom, s podielom 10,45 %, sa na rozdiel od predchádzajúcich analyzovaných období, kedy tretí najväčší podiel na celkových rozpočtovaných príjmoch mávali nedaňové príjmy, podieľali príjmové finančné operácie (tvoria ich predovšetkým prostriedky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, prevody prostriedkov z peňažných fondov, zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov). Ich objem medziročne vzrástol až o 79,42 % a podiel na celkových príjmoch sa zvýšil o 4,27 percentuálnych bodov. Na 1 obyvateľa SR pripadalo v priemere 19,07 eur príjmových finančných operácií.

Najnižší podiel (9,58 %) mali na celkových rozpočtovaných príjmoch nedaňové príjmy (tvoria ich najmä príjmy z podnikania, vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky a platby, kapitálové príjmy – najmä príjmy z predaja majetku a úroky z vkladov) a z ich objemu na 1 obyvateľa SR pripadalo v priemere 17,49 eur.

Rozpočtované výdavky samospráv.

Rozpočtované výdavky samospráv a nimi zriadených rozpočtových organizácií tvorili v prvom štvrťroku 2015 88,84 % z celkového objemu ich výdavkov. Zvyšných 11,16 % predstavovali nerozpočtované výdavky (z podnikateľskej činnosti, zariadení školského stravovania a iné nerozpočtované výdavky). Nakoľko údaje o výdavkoch samospráv k prvému štvrťroku 2014 sme nemali k dispozícii v štruktúre, ktorá by umožňovala identifikovať rozpočtované výdavky, neanalyzovali sme medziročné zmeny celkových výdavkov, bežných a kapitálových výdavkov (ich súčasťou boli v prvom štvrťroku 2014 aj nerozpočtované výdavky).

Na rozpočtovaných výdavkoch sa 79,90 % podieľali bežné výdavky, 9,88 % kapitálové výdavky a 10,22 % výdavkové finančné operácie. Na 1 obyvateľa SR pripadalo v priemere 138,68 eur celkových rozpočtovaných výdavkov, z toho 110,80 eur tvorili bežné výdavky, 13,71 eur kapitálové výdavky a 14,17 eur výdavkové finančné operácie. Objem celkových výdavkov a jednotlivých druhov výdavkov (celkové výdavky, bežné a kapitálové výdavky v prvom štvrťroku 2014 aj vrátane nerozpočtovaných výdavkov) obsahuje tabuľka č. 3.

Tabuľka č. 3: Výška a štruktúra celkových výdavkov municipalít (vrátane ich rozpočtových organizácií)

Objem a štruktúra celkových výdavkov municipalít v SR 1. Q 2014 1. Q 2015 1. Q 2015/ 1. Q 2014 v %
v € v % v € v %
Bežné 678 239 087* 86,49 600 068 148 79,90 /
Kapitálové 71 984 195* 9,18 74 234 853 9,88 /
Finančné 33 943 285 4,33 76 726 590 10,22 126,04
Výdavky spolu 784 166 566* 100,00 751 029 590 100,00 /

zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.; *výdavky vrátane nerozpočtovaných výdavkov

 

Dlhodobo najvyšší podiel na celkových rozpočtovaných výdavkoch majú bežné výdavky (zahŕňajú najmä platby za mzdy, platy, tovary a služby, poistné a bežné transfery – najmä príspevky a dotácie jednotlivcom, neziskovým právnickým osobám, príspevkovým organizáciám, rozpočtovým organizáciám, splátky úrokov a ostatné platby (nie istinu) súvisiace s úvermi). Ich podiel v prvom štvrťroku 2015 dosiahol 79,90 %.

Výdavkové finančné operácie, ktoré mávali v predchádzajúcich analyzovaných obdobiach najmenší podiel na celkových rozpočtovaných výdavkoch, boli objemovo vyššie ako kapitálové výdavky. Medziročný nárast objemu výdavkových finančných operácií (zahŕňajú najmä splácanie istiny z úverov, finančného lízingu a iné finančné operácie) až o 126,04 % bol spôsobený predovšetkým splácaním bankových úverov (tvorili 96,89 % z finančných výdavkov), ktoré samosprávy čerpali v predchádzajúcich obdobiach na financovanie svojich aktivít pri nedostatku vlastných zdrojov. Zvýšenie objemu výdavkových finančných operácií bolo zároveň sprevádzané nárastom ich podielu na celkových rozpočtovaných výdavkoch o 5,89 percentuálnych bodov.

Podiel kapitálových výdavkov (zahŕňajú napr. výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku a kapitálové transfery jednotlivcom, neziskovým právnickým osobám, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám na nadobudnutie kapitálových aktív alebo kompenzáciu ich poškodenia) na celkových rozpočtovaných výdavkoch dosiahol iba 9,88 %.

Výsledok rozpočtového hospodárenia samospráv.

Rozpočtové hospodárenie samospráv (rozdiel príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu), ktoré v stanovenom termíne predložili Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy skončilo celkovo k 31. 3. 2015 s prebytkom takmer 210,898 mil. eur. Po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií bol účtovný prebytok samospráv vo výške takmer 237,424 mil. eur (tabuľka č. 4). Pri vyčíslení výsledku hospodárenia nebola použitá metodika ESA 2010 (úpravy schodku alebo prebytku rozpočtu o zmenu stavu vybraných položiek záväzkov a pohľadávok, časové rozlíšenie daní a úrokov). V súhrne sme za samosprávy ani jedného kraja nezaznamenali schodok rozpočtového hospodárenia.

Tabuľka č. 4: Výška salda celkového rozpočtu a jednotlivých častí rozpočtov za municipality v SR

saldo rozpočtov za municipality spolu v € 1. Q 2014 1. Q 2015 1. Q 2015/ 1. Q 2014 v %
v € v €
Účtovný prebytok samospráv v SR celkom 147 247 395* 237 423 755 /
bežný rozpočet 129 165 494* 236 786 081 /
kapitálový rozpočet -5 523 269* -25 888 523 /
finančné operácie 23 605 170 26 526 198 12,37

zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.; *príjmy a výdavky vrátane nerozpočtovaných príjmov a výdavkov

Výsledok bežného rozpočtu (rozdielu bežných príjmov a bežných výdavkov) municipalít bol prebytkový vo výške 236,786 mil. eur. Nakoľko kapitálové výdavky boli o 53,5 % vyššie ako kapitálové príjmy, výsledok kapitálového rozpočtu bol schodkový v čiastke takmer 25,889 mil. eur. Vyšší príjem v porovnaní s výdavkami o 26,526 mil. eur mali samosprávy z finančných operácií. Nerozpočtované príjmy boli nižšie ako nerozpočtované výdavky, v dôsledku čoho zaznamenali samosprávy z podnikateľských a iných nerozpočtovaných činností stratu vo výške takmer 61,134 mil. eur.