Historicky najvyšší počet osobných bankrotov z druhého štvrťroka 2014 bol prekonaný

0
1145

Z aktuálnej analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau vyplýva, že doposiaľ historicky najvyšší počet osobných bankrotov z druhého štvrťroka 2014 bol prekonaný. V treťom kvartáli zbankrotovalo 115 občanov, čo je o 5 viac ako v druhom kvartáli (110) a o 26 viac ako v rovnakom období minulého roka (89).

Ako dôvod podania žiadosti o osobný bankrot pretrváva bezvýchodisková situácia, do ktorej sa niektorí občania dostali z dôvodu neschopnosti splácať svoje finančné záväzky. Spúšťačom problémov je najčastejšie strata zamestnania, zníženie pracovnej schopnosti pre chorobu, resp. nedostatočná výška príjmov v pomere k výške dlhov a ďalším životným nákladom.

V priemere pripadalo na jeden mesiac 38 osobných bankrotov, čo je o 8 viac ako v rovnakom období minulého roku (30). Doposiaľ najvyšší mesačný počet osobných bankrotov (45) z mája 2014 nebol v treťom štvrťroku prekonaný. Najviac osobných bankrotov v rámci tretieho štvrťroka bolo vyhlásených v septembri (44).

Regionálne rozdiely medzi krajmi pretrvávajú dlhodobo. Najviac vyhlásených osobných bankrotov bolo kvartálne od roku 2009 do prvého štvrťroku 2014 v Banskobystrickom kraji. V druhom kvartáli bol rovnaký počet bankrotov (19) vyhlásený v Banskobystrickom aj v Bratislavskom kraji a v treťom štvrťroku 2014 bol krajom s ich najvyšším počtom (21) Bratislavský kraj. Obidva kraje sa podieľali na celkovom počte vyhlásených osobných bankrotov 31,3 %. Najmenej osobných bankrotov (11) bolo vyhlásených v Nitrianskom kraji, v rovnakom období minulého roku v Žilinskom kraji (5).

Napriek tomu, že počty osobných bankrotov kvartálne narastajú, nemôže tento inštitút oddlženia využiť každý dlžník. Postup oddlženia je v podmienkach SR finančne aj časovo „náročnejší“ ako napr. v ČR, kde ho, ako vyplýva z dlhodobejšieho porovnania, využíva výrazne viac občanov. Zatiaľ čo v treťom štvrťroku 2014 pripadali v SR na 100 000 obyvateľov iba 2 osobné bankroty, v ČR ich bolo takmer 45. Počet osobných bankrotov v ČR v treťom štvrťroku 2014 (4 686) takmer dvojnásobne (o 97,8 %) prevyšoval počet bankrotov právnických osôb a fyzických osôb – živnostníkov (2 369), zatiaľ čo v SR ich bolo o 33 menej (82 vyhlásených konkurzov).

Tendencie vo vývoji celkového počtu osobných bankrotov.

V treťom štvrťroku 2014 bolo vyhlásených 115 osobných bankrotov, čo je o 26, t. j. o 29,2 % viac ako v rovnakom období minulého roku (89) a o 5, t. j. o 4,55 % viac ako v druhom kvartáli 2014 (110). Kvartálne doposiaľ historicky najvyšší počet osobných bankrotov za celé obdobie, počas ktorého spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. analyzuje vývoj konkurzov, t. j. od roku 2006, z druhého štvrťroka 2014, bol prekonaný. Vývoj počtu osobných bankrotov v tretích štvrťrokoch od roku 2006 zobrazuje graf č. 1.

Doposiaľ rekordne mesačne najvyšší počet osobných bankrotov (45) z mája 2014 nebol v treťom štvrťroku prekročený. V priemere pripadalo na jeden mesiac 38 osobných bankrotov, čo je o 8 viac ako v rovnakom období minulého roku (30) a najviac ich bolo v rámci tretieho štvrťroka vyhlásených v septembri (44).

Dôvodom vysokého počtu osobných bankrotov aj v treťom štvrťroku 2014 naďalej zostáva bezvýchodisková situácia, do ktorej sa niektorí občania dostali z dôvodu neschopnosti splácať svoje finančné záväzky. Spúšťačom problémov je najčastejšie strata zamestnania, zníženie pracovnej schopnosti pre chorobu, resp. nedostatočná výška príjmov v pomere k výške dlhov a ďalším životným nákladom.

Graf č. 1_Vývoj počtu vyhlásených osobných bankrotov za tretie štvrťroky od roku 2006

V počtoch vyhlásených osobných bankrotov naďalej pretrvávajú regionálne rozdiely.

Najviac osobných bankrotov (21) bolo v treťom štvrťroku 2014 vyhlásených v Bratislavskom kraji, ktorý vystriedal na pozícii kraja s ich najväčším počtom Banskobystrický kraj (druhý v poradí s 19 osobnými bankrotmi). V Banskobystrickom kraji sme zaznamenávali najväčšie počty vyhlásených osobných bankrotov od roku 2009 až do prvého kvartálu 2014. V druhom štvrťroku 2014 bol v oboch krajoch vyhlásený rovnaký počet osobných bankrotov (19).

Počet vyhlásených osobných bankrotov medziročne poklesol v jedinom, v Banskobystrickom kraji. Zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka bol s 19 osobnými bankrotmi krajom s ich najvyšším počtom, pokles o 4 na 15 osobných bankrotov, t. j. o 21,1 %, ho zaradil v treťom štvrťroku 2014 na druhé miesto. Napriek tomu sa spolu s Bratislavským krajom podieľali na celkovom počte vyhlásených osobných bankrotov 31,3 % (graf č. 2).

Najväčší medziročný nárast vyhlásených osobných bankrotov sme rovnako ako v druhom štvrťroku 2014 zaznamenali v Žilinskom kraji. Počet bankrotov vzrástol z 5 v treťom štvrťroku 2013, kedy bolo v tomto kraji najmenej osobných bankrotov, o 8, t. j. o 160 % a v treťom štvrťroku 2014 bol už krajom s ich tretím najväčším počtom (13). V jedinom kraji, v Prešovskom, zostal počet vyhlásených osobných bankrotov medziročne nezmenený (14). Najmenej osobných bankrotov (11) bolo vyhlásených v Nitrianskom kraji.

Graf č. 2_Vývoj počtu vyhlásených osobných bankrotov za 3. Q 2013 a 2014 v krajoch

Osobný bankrot je neporovnateľne viac využívaný v ČR

Napriek tomu, že počty osobných bankrotov kvartálne narastajú, nemôže tento inštitút oddlženia využiť každý dlžník. Postup oddlženia je v podmienkach SR finančne aj časovo „náročnejší“ ako napr. v ČR. Z porovnania počtu osobných bankrotov na 100 000 obyvateľov v SR a ČR (tabuľka č. 1) vyplýva mnohonásobne väčšie využitie inštitútu osobného bankrotu občanmi v Čechách. Zatiaľ čo v treťom štvrťroku 2014 pripadali v SR na 100 000 obyvateľov iba 2 osobné bankroty, v ČR ich bolo takmer 45. V priemere za mesiac pripadalo na 100 000 obyvateľov v SR iba 0,7 osobného bankrotu (rovnako ako v druhom štvrťroku 2014), v ČR to bolo 14,8.

Tabuľka č.1: Porovnanie vývoja počtu osobných bankrotov v SR a ČR v 3. Q 2014

mesiace a tretí štvrťrok 2014 júl august september 3. Q 2014
počet osobných bankrotov v SR 39 32 44 115
počet obyvateľov v SR* 5 417 750 5 417 750 5 417 750 5 417 750
podiel na 100 000 obyvateľov v SR 0,7 0,6 0,8 2,1
počet osobných bankrotov v ČR 1 603 1 534 1 549 4 686
počet obyvateľov v ČR* 10 521 646 10 521 646 10 521 646 10 521 646
podiel na 100 000 obyvateľov v ČR 15,2 14,6 14,7 44,5

Zdroj: Cribis Univerzálny register, CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. a vlastné výpočty, Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., Český statistický úřad, Štatistický úrad Slovenskej republiky

*Najaktuálnejší zverejnený počet obyvateľov v SR a v ČR k 30. 6. 2014

Osobné bankroty sú v ČR dokonca početnejšie ako bankroty podnikateľských subjektov. V treťom štvrťroku 2014 takmer dvojnásobne (o 97,8 %) prevyšovali počet bankrotov právnických osôb a fyzických osôb – živnostníkov (2 369), zatiaľ čo v SR ich bolo o 33 menej (82 vyhlásených konkurzov).