Grafton Recruitment prináša nový prieskum zameraný na SSC/BPO centrá v regióne CEE

0
1258

Región CEE patrí už niekoľko rokov k najatraktívnejším destináciám centier podporných a zdieľaných služieb (SSC/BPO). Spoločnosť Grafton Recruitment realizovala už šiesty rok za sebou SSC/BPO prieskum, ktorý bol adresovaný spoločnostiam z daného sektora, predovšetkým v regióne V4, ale aj v Rumunsku či v Litve. Cieľom prieskumu bolo zistiť aktuálnu situáciu v danom sektore, porovnať ju s výsledkami predchádzajúcich ročníkov, ako aj s inými dostupnými štúdiami a na základe toho pomenovať trendy špecifické pre tento sektor a odhadnúť budúci vývoj.

V prieskume spoločnosti Grafton Recruitment, ktorý bol realizovaný v druhom kvartáli roku 2014, bolo dopytovaných 250 spoločností, ktoré majú svoje pôsobisko v regióne CEE. Zaujímavosťou je, že až 50 % spoločností, ktoré odpovedali, sú etablované mimo hlavných miest, v Českej republike a v Poľsku je to až 70 %. Tento fakt potvrdzuje trend umiestňovania centier zdieľaných služieb aj mimo hlavných miest jednotlivých krajín.

Graf 1: Ktoré krajiny a v akej miere sa zapojili do 6. prieskumu SSC/BPO

PRILOHA_Graf 1_Ktoré krajiny a v akej miere sa zapojili do 6. prieskumu SSC_BPO

 

Štúdia ukázala, že viac než 70 % spoločností, ktoré sa do prieskumu zapojili vznikli v regióne CEE v rokoch 2004 až 2010, pričom neskôr vznikali centrá najmä v Poľsku.

Pri rozhodovaní o umiestnení centra v danej krajine boli pre prichádzajúce spoločnosti relevantné najmä 3 faktory: cena práce, dostupnosť pracovnej sily a lokalita. Na  Slovensku zohrala najdôležitejšiu úlohu lokalita, v Českej republike a Poľsku to bola cena práce a v Maďarsku dostupnosť pracovnej sily. Nezanedbateľným faktorom pri rozhodovaní sa o umiestnení centra v danej krajine bola aj existencia inej prevádzky spoločnosti investujúcej v danej krajine.

Prieskum porovnával aj súvislosť medzi veľkosťou centra a počtom jeho funkčných oblastí, ktoré centrum zastrešuje. Analýza ukázala, že s rastom veľkosti centra stúpa aj rozptyl funkčných oblastí. Kým centrá do 200 zamestnancov uvádzali zastúpenie tradičných funkčných oblastí transakčnejšieho charakteru až na úrovni 70 % (prevažne finančných a účtovníckych oblastí, IT a administratíva), s nárastom centra (1000 a viac FTE) však rastie aj zastúpenie menej tradičných funkcií (nákup, obchod, marketing, ľudské zdroje, a iné). Trend však ukazuje, že centrá, ktoré vznikali v posledných rokoch už od svojho začiatku zastupujú viac funkčných oblastí ako tomu bolo v minulosti.

Graf 2: Aké veľké sú dopytované centrá?

PRILOHA_Graf 2_Aké veľké sú dopytované centrá

Akým výzvam čelia etablované a novovzniknuté SSC/BPO centrá

„Tak ako po minulé roky, aj v poslednom prieskume, nás zaujímali aktuálne HR výzvy, s ktorými sa spoločnosti v poslednom období pasovali. Kým na Slovensku je najväčšou výzvou získanie správnych talentov (attracting the right skill set), v Českej republike a Maďarsku je to práve čas, za ktorý spoločnosť nájde vhodného uchádzača (time to hire),“ uviedla Katarína Bobotová, Country manažérka Grafton Recruitment Slovakia.

Najvyšší nárast SSC centier z krajín V4 bol zaznamenaný práve v Poľsku, tento fakt sa podpísal aj pod hlavné výzvy, ktorým čelia personalisti centier v tejto krajine: motivácia a fluktuácia zamestnancov. Aj na základe predchádzajúcich prieskumov, ktoré sa realizovali v predošlých 5 rokoch, môžeme konštatovať, že spoločnosti sa už nepasujú s kvalitou prijímaných kandidátov ako aj ich zapadnutím do kultúry spoločnosti v takej miere ako tomu bolo pred tromi či piatimi rokmi. Naďalej však zostáva veľkou výzvou čas náboru a dostupnosť tých správnych ľudí.  Do popredia záujmu personalistov sa stále viac dostáva motivácia zamestnancov a dôraz na manažment talentov, ktorými centra disponujú.

Aké jazyky vyžaduje trh SSC/BPO centier

Centrá zdieľaných služieb vyžadujú perfektnú znalosť minimálne jedného svetového jazyka, pričom k anglickému jazyku sa pridávajú tzv. „core“ a „non core“ jazyky. Medzi najdopytovanejšie jazyky patrí okrem angličtiny aj nemčina, francúzština či španielčina.

Tabuľka 01: Percentuálne zastúpenie jazykových skupín v jednotlivých krajinách

PRILOHA_Tabuľka 01_Percentuálne zastúpenie jazykových skupín v jednotlivých krajinách

Fluktuácia v rámci SSC/BPO centier

Sektor SSC/BPO centier sa vyznačuje pomerne vysokou fluktuáciou, ktorá je až u 42 % opýtaných spoločností viac ako 13 %. Viacerí predstavitelia centier však deklarujú, že tento trend zväčša neovplyvňuje chod spoločnosti a berú ho ako fakt, ktorý je potrebné brat do úvahy. Najvyššie čísla dosahujú spoločnosti, ktoré sú práve v procese rastu. Napriek pomerne vysokej fluktuácií až 25 % respondentov dosiahlo v minulom roku fluktuáciu pod 5 %, pričom v roku 2012 túto hodnotu deklarovalo len 10 % z nich. Prieskum ukázal, že nízkou fluktuáciou sa vyznačujú najmä centrá umiestnené v menších mestách, respektíve mimo hlavných miest daných krajín.

Zamestnanci a ich motivácia

Najčastejšie uvádzaným dôvodom odchodu zamestnancov je „Lepšia ponuka práce v inej spoločnosti“ a to vo všetkých dopytovaných krajinách. Hneď za ňou nasleduje „Nedostatočná možnosť kariérneho rastu“ a následne „Monotónna práca“. Zaujímavosťou je i to, že ako 4. najčastejší dôvod, ktorý sa v minulosti v prieskume neobjavoval, uviedli personalisti „Nespokojnosť spoločnosti s výkonnosťou zamestnanca“.

Aj keď často najväčšou motiváciou zamestnancov je najmä finančné ohodnotenie, firmy sa snažia zvýšiť angažovanosť svojich zamestnancov predovšetkým cez ponúkané tréningové možnosti a vzdelávanie (82 %), individuálny prístup spolu s  pozitívnou spätnou väzbu  (59 %) a implementáciu nefinančných benefitov (29 %).

Prieskum ukazuje, že trh SSC/BPO centier je stále rastúci. Svedčí o tom fakt, že až 80 % opýtaných spoločností zaznamenalo v posledných 12 mesiacoch nárast počtu zamestnancov.

Napriek neustálemu rastu tohto sektora v regióne CEE sa existujúce centrá stretávajú aj s nepríjemnejšou časťou tohto biznisu, a to s presunom niektorých funkcií centier do iných krajín. Ukázalo sa, že za posledný rok má skúsenosť s tzv. transition out až 30 % firiem. Dôvodmi presunu sú nižšie operatívne náklady v novej destinácii, outsourcing funkcií inej spoločnosti, ale aj nespokojnosť s výkonnosťou v danej krajine. Až 60 % centier, ktoré čelili v posledných 12 mesiacoch presunu funkcií, využili pre svojich zamestnancov odbornú pomoc formou služby outplacement. Podľa prieskumu tento krok zlepšil imidž spoločnosti tak medzi jej zamestnancami, ako aj na pracovnom trhu.

Vývoj v nasledujúcom období

Sektor SSC/BPO centier bude v regióne CEE aj naďalej rásť. Existujúce centrá sa budú viac zameriavať na zlepšenie svojich interných procesov a efektivity, ako aj na kontinuálnu prácu s talentami, ktorými disponujú, a ktoré sú kľúčové pre stabilizáciu tímov a prevzatie nových funkcií. Rozsah funkcií sa bude u väčšiny centier rozrastať, zároveň však je veľký predpoklad, že existujúce centrá budú čoraz viac čeliť presunu niektorých oddelení do iných krajín, či už z finančných, alebo operatívnych dôvodov. SSC/BPO sektor je aj naďalej jedným z najdynamickejších sektorov regiónu CEE s dlhodobo veľkým potenciálom a vplyvom na zamestnanosť daného regiónu.