Finančné vzdelávanie vďaka OTP READY Nadácii

0
1059

Slovenskí študenti sa môžu od dnešného dňa prihlásiť do jedinečného vzdelávacieho projektu OTP READY Nadácie, ktorý má za cieľ podporiť vedomosti žiakov v oblasti finančnej gramotnosti a viesť ich k zodpovednému prístupu k financiám. Slávnostného aktu podpisu zmluvy o spolupráci sa zúčastnili Predsedníčka správnej rady OTP READY Nadácie, Ing. Zita Zemková a Dr. Vizi E. Szilveszter, Predseda správnej rady nadácie OTP Fáy András Alapítvány.

Cieľom OTP READY Nadácie je jednoduchou a hravou formou priblížiť dôležité poznatky z finančnej a ekonomickej oblasti, ktoré pomôžu mladým ľuďom viesť úspešný život. Mottom OTP READY Nadácie je: READY-MONEY-GO!

OTP READY Nadácia a nadácia OTP Fáy András Alapítvány

OTP READY Nadácia vznikla podľa vzoru materskej banky OTP Bank Nyrt a nadácie OTP Fáy András Alapítvány v Maďarsku, ktorá má bohaté skúsenosti s finančným vzdelávaním detí a mládeže. Cieľom nadácie je nadviazať na úspech a fungovanie maďarskej nadácie a podporiť rozvoj vzdelávania na Slovensku. Predsedníčka správnej rady OTP READY Nadácie, Ing. Zita Zemková, dnes slávnostne podpísala zmluvu OTP Ready Nadácie pre finančné vzdelávanie mládeže na Slovensku. Nadácia, založená v apríli tohto roku, v prvých mesiacoch svojho pôsobenia predstavila vzdelávací projekt s názvom „OK Projekt“, ktorý sa primárne zameriava na žiakov stredných škôl. V školskom roku 2015/ 2016 má OTP READY Nadácia ambície vzdelávať prvých 2.900 žiakov.

OTP READY Nadácia využíva unikátnu metodiku založenú na edutainmente

OK Projekt OTP READY Nadácie využíva unikátnu metodiku založenú na edutainmente. Je to princíp výučby zábavným spôsobom s inšpiratívnymi pedagogickými prvkami. Spája info-komunikačnú technológiu (najmodernejšie audiovizuálne nástroje) a získané poznatky. Projekt zaraďuje každý mesiac do vzdelávania nové témy a príkladné prípady, vrátane priebežného zapracovávania aktuálnych trendov do školiacich modulov. Vďaka tomu sa bude každé dva roky na 50 až 60 % inovovať takmer celé učivo.

Odbornosť a kvalifikácia školiteľov sú prioritou

„V rámci vzdelávania študentov a žiakov spolupracujeme s kvalifikovanými a odborne skúsenými lektormi. Naši školitelia sú povinní každoročne prejsť skúškou z celého učiva,“ uviedla Predsedníčka správnej rady OTP READY Nadácie, Ing. Zita Zemková. OK Vzdelávacie centrum periodicky realizuje aj tematické interné prieskumy zamerané napríklad na tému kariéry, zamestnanosti, spravovania vreckového, prvého zárobku z letnej brigády a podobne.

„Projekt je jedinečný v tom, že finančné vzdelávanie a odovzdávanie vedomostí prebieha v malých skupinách (max. 15 žiakov) interaktívnou formou. Pre každý ročník máme pripravený modul, ktorý zodpovedá veku a vedomostiam žiakov. Každá jedna myšlienka, vedomostný prvok je spájaný s každodenným životom, vlastnými zážitkami a skúsenosťami našich študentov. Naše moduly ponúkame školám zadarmo,“ uviedla Ing. Zita Zemková, Predsedníčka správnej rady OTP READY Nadácie. „Naše školiace moduly nadväzujú jeden na druhý, a tým sa OK Projekt stáva nadčasovým vzdelávacím a výchovným programom. Vzdelávacie tréningy na Slovensku sú zamerané na študentov vo veku 15 až 19 rokov.

Na základe prieskumu uskutočneného Štátnym pedagogickým ústavom v apríli minulého roku, sa takmer 21 % učiteľov základných a stredných škôl nevyzná v problematike finančnej gramotnosti a finančného vzdelávania. Alarmujúce je zistenie z výskumu, že až 70 % učiteľov sa k tejto problematike nepripravovalo v žiadnej forme vzdelávania.

Zabezpečenie informovanosti a finančnej gramotnosti žiakov a študentov je jednou z najdôležitejších úloh pre vývoj a vedenie ich úspešného budúceho života. Na základe dát Ústavu informácií a prognóz školstva vyplýva, že na Slovensku študuje 223.946 študentov v rámci 836 stredných škôl. OTP READY Nadácia svojimi aktivitami a prínosom v oblasti vzdelávania v budúcnosti plánuje vzdelávať aj žiakov základných škôl. Školy sa môžu do projektu prihlásiť prostredníctvom www.otpreadynadacia.sk.