Do projektu Mestské zásahy – Vylepšenie mesta Bratislava 2015 prispel aj Inštitút urbánneho rozvoja

0
1010

Stará tržnica v Bratislave dnešným dňom sprístupnila odbornej i širokej verejnosti projekt Mestské zásahy, ktorý združuje návrhy a riešenia architektov, dizajnérov a iných profesií a záujmových skupín. Pod heslom „aj malé zmeny môžu mať veľký vplyv na urbanistický kontext“ prispievajú svojimi návrhmi a riešeniami, s úsilím zmeniť verejný priestor v Bratislave k lepšiemu. Iniciatívu podporil aj Inštitút urbánneho rozvoja (IUR), ktorý verejnosti predstavuje dve unikátne riešenia. 

Myšlienka projektu Mestské zásahy zaujala aj IUR. O priazeň verejnosti sa bude uchádzať vďaka dvom jedinečným riešeniam, ktoré budú od 24. apríla do 31. mája 2015 odprezentované spolu s ďalšími 93 návrhmi.

NÁVRH č. 1: Online softvér na automatizáciu vydávania územno-plánovacích informácií.  

Viete si predstaviť, že z domova, z práce, alebo z iného miesta s prístupom na internet, si budete môcť jednoducho vyhľadať a získať informácie čo na vami vybranom pozemku môžete stavať?  Viete si predstaviť, že ste od územno-plánovacích informácií (ÚPI) vzdialení len niekoľko kliknutí? Toto sa môže stať realitou! Riešenie, ktoré IUR navrhuje, využíva existujúce dáta v novom online prostredí.

Navrhovaná aplikácia umožní verejnosti bezplatný online prístup k ÚPI (obdobne ako výpis z katastra nehnuteľností), zároveň by bolo možné požiadať cez internet o vydanie ÚPI v papierovej podobe.

Automatizácia vydávania ÚPI by výrazne redukovala požiadavky na personálne zdroje na bratislavskom Magistráte, čím by sa uvoľnili kapacity na iné aktivity (napríklad na skvalitnenie posudzovania investičných zámerov). Na druhej strane, občania by rýchlo získali potrebné informácie kedykoľvek cez svoj počítať a pri vydávaní ÚPI v tlačenej podobe by sa skrátili čakacie lehoty.

NÁVRH č. 2: Štandardizácia posudzovania investičných zámerov

Potrebovali ste už niekedy stanovisko mesta k vašej stavbe, alebo prestavbe? Stretli ste sa aj vy s dlhými lehotami a nejasnými postupmi pri vydaní stanoviska? Chcete vedieť v akom štádiu sa nachádza vaša žiadosť o stanovisko k investičnej činnosti?  Táto problematika je opísaná v návrhu IUR, ktorý ponúka riešenia na vydávanie záväzných stanovísk k investičnej činnosti Magistrátom hlavného mesta SR. IUR navrhuje štandardnú schému a transparentný proces postupov, výsledkom čoho by bolo definovanie zodpovedných osôb a určenie lehôt.

Štandardizácia procesu konzultácie štúdií a posudzovania investičných zámerov by znamenala nielen skvalitnenia a sprehľadnenie činnosti Magistrátu, ale prostredníctvom kvalitných projektov by prospela aj mestu a jeho obyvateľom.

„Navrhované riešenia sú postavené na zdravom sedliackom rozum, ako aj na príkladoch zo zahraničia. Veríme, že sa ujmú a budú sa môcť čoskoro implementovať do praxe. Tieto návrhy majú za cieľ zlepšiť fungovanie interných procesov v rámci bratislavského Magistrátu, eliminovať byrokraciu a skrátiť úkony spojené s dokumentáciou potrebnou pre územné a stavebné konanie pre fyzické a právnické osoby,“ uviedol Juraj Suchánek, Výkonný riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja.