Zmeny v zákone o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

0
1405

Upozornenie pre firmy, ktoré podnikajú v oblasti tabakových výrobkov. Novela zákona zavádza od 1. marca nový predmet dane, ktorým je tabaková surovina. Potvrdenie o zaradení do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou podľa starých pravidiel zaniká k 1. marcu 2014. Do 15. marca je potrebné, aby obchodníci s tabakovou surovinou oznámili colnému úradu stav zásob na sklade k 1. marcu.

Hlavným cieľom novely zákona je ochrana zdravia obyvateľov elimináciou nelegálne vyrobených tabakových výrobkov a obmedzenie daňových únikov na predmetnej spotrebnej dani.

Nové pravidlá prinášajú komplexnú úpravu sledovania obehu tabakovej suroviny (sušených tabakových listov) a jej zdaňovanie v prípade, že sa použije na konečnú spotrebu. V praxi to znamená, že od 1. marca sa zavádza nový premet dane, ktorým je tabaková surovina. Základom dane je množstvo tabakovej suroviny vyjadrené v kilogramoch a sadzba dane sa stanovuje vo výške 71,11 eur/kg.

Zároveň sa upravujú podmienky obchodovania s tabakovou surovinou. Osoba, ktorá chce obchodovať s tabakovou surovinou, požiada colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou. Potvrdenie o zaradení do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou vydané podľa zákona účinného do 28. februára 2014 zaniklo k 1. marcu 2014. Doterajší obchodníci s tabakovou surovinou sú povinní do 15. marca 2014 oznámiť colnému úradu stav zásob na sklade k 1. marcu 2014.

V prípade nesplnenia tejto povinnosti colný úrad udelí pokutu od 60 do 20 000 eur.

Od 1. januára 2014 platí, že spotrebiteľské balenie tabaku nie je možné do 30. septembra 2014 predať na konečnú spotrebu za cenu nižšiu ako je výška dane pripadajúca na spotrebiteľské balenie tabaku a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto spotrebiteľské balenie tabaku.

Foto:sxc.hu