Viete kedy od obchodníka nemusíte dostať bloček z registračnej pokladne?

0
1788

Povinnosť evidovať prijaté tržby v pokladni majú všetky subjekty, ktoré sú uvedené v zákone č. 289/2008 Z. z. príloha č. 1. Ak podnikateľ vykonáva činnosť, ktorá v tejto prílohe nie je – nemusí za prijatú hotovosť vystaviť pokladničný blok (ktorý sa dá prihlásiť do Národnej bločkovej lotérie), môže použiť napríklad príjmový pokladničný doklad. Elektronickú registračnú pokladňu však môže mať dobrovoľne.

Medzi najčastejšie príklady podnikateľskej činnosti, kedy podnikateľ nemusí mať podľa zákona pokladňu, patrí:

Ubytovacie služby – tržby prijaté v hotovosti za poskytovanie tejto služby nepodliehajú evidencii v  pokladnici.   Ak sú reštauračné služby alebo aj iné doplnkové služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v  pokladnici  (napr. parkovanie, čistenie šatstva)  poskytované v rámci ubytovacích služieb, t. j. tieto  tvoria súčasť ceny za ubytovanie, prijaté tržby za takto poskytnuté doplnkové služby nemusia byť evidované v pokladnici.

Ak ale doplnkové služby sú poskytované samostatne, t. j. bez ubytovania,  v tomto prípade na prijatie tržby v hotovosti už musí byť použitá pokladnica.

Lekárske a zubárske služby – pri ich poskytovaní nie je potrebné používať pokladnicu. Ak by lekár  pacientom predával  na základe oprávnenia na podnikanie doplnkový tovar, napr. vitamínové tabletky, zubné kefky a pod., išlo by už o predaj tovaru a pokladnicu je v takomto prípade povinný používať.

Notárske služby – činnosť notára sa v prílohe zákona nenachádza, preto používať pokladnicu  ani v tomto prípade nie je potrebné.

Predaj vstupeniek – predaj vstupeniek napr. na rôzne kultúrne, spoločenské a športové podujatia (zápasy)  nepodlieha povinnosti evidencie v  pokladnici.

Prepravné služby – prepravné služby, t.j. služby súvisiace s prepravou osôb (taxislužba a pod.) nie sú medzi službami uvedenými v prílohe, preto tržby prijaté v hotovosti za poskytnutie tejto služby podnikateľ nie je povinný evidovať v pokladnici.

Vyšetrenia špeciálnymi prístrojmi zamerané na zdravie – v tomto prípade ide o poskytnutie ostatnej zdravotnej starostlivosti,  ktorá nie je uvedená v prílohe, preto  tržby prijaté v hotovosti za poskytovanie tejto služby nepodliehajú povinnosti evidencie v  pokladnici.

Služby technickej kontroly (STK) – ide o službu, ktorá tiež nie je uvedená v prílohe, preto prijaté tržby
za poskytnutie tejto služby nepodliehajú povinnosti evidencie v pokladnici.

Predaj  remeselníckych výrobkov – za podmienky, že predaj remeselníckych výrobkov je predmetom autorského práva v zmysle zákona  č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve, pri predaji uvedených výrobkov nevzniká povinnosť používať pokladnicu. Tvorba autorských diel chránených  autorským zákonom a ich následné rozširovanie predajom alebo inou formou prevodu práva sa nepovažuje za podnikanie a autor sa nepovažuje za podnikateľa. Ak ale predaj remeselníckych výrobkov sa realizuje na základe živnostenského oprávnenia, ide o predaj tovaru podnikateľom a vzniká povinnosť používať pokladnicu.

Prenájom nehnuteľností služby súvisiace s prenájmom nehnuteľností nepatria medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici.

Prevádzkovanie výherných hracích automatov – prevádzkovanie výherných hracích automatov nepodlieha povinnosti evidencie v pokladnici, nakoľko ide o službu, ktorá nie je v prílohe.

Predaj tovaru a poskytovanie služieb prostredníctvom predajných automatov – predaj tovaru a poskytovanie služieb prostredníctvom predajných automatov, napr. parkovacie automaty, automaty na predaj časopisov, občerstvenia a pod. nepodlieha povinnosti evidencie v  pokladnici.

Predaj tovaru alebo poskytovanie služby držiteľom preukazu ZŤP povinnosť evidovať tržbu v pokladnici sa nevzťahuje na predaj tovaru a ani na poskytovanie služieb občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím (aj keď by išlo o službu uvedenej v prílohe).

Foto:shutterstock.com