V 2. štvrťroku 2014 zbankrotovalo historicky najviac občanov

0
991

Z aktuálnej analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau vyplýva, že okrem medziročného nárastu počtu konkurzov vyhlásených na majetok právnických osôb a fyzických osôb – živnostníkov (bol v druhom štvrťroku 2014 najvyšší v porovnaní s druhými kvartálmi od roku 2006) vzrástol aj počet osobných bankrotov, ktorý bol kvartálne historicky najvyšší. V druhom štvrťroku 2014 bolo vyhlásených 110 osobných bankrotov, čo je o 26, t. j. o 31 % viac ako v rovnakom období minulého roku (84) a o 21, t. j. o 23,6 % viac ako v prvom štvrťroku 2014 (89).

Dôvodom podania žiadosti o osobný bankrot je bezvýchodisková situácia, do ktorej sa niektorí občania dostali z dôvodu neschopnosti splácať svoje finančné záväzky. Spúšťačom problémov je najčastejšie strata zamestnania, zníženie pracovnej schopnosti pre chorobu, resp. nedostatočná výška príjmov v pomere k výške dlhov.

V priemere pripadalo na jeden mesiac 37 osobných bankrotov, čo je o 9 viac ako v rovnakom období minulého roku. Prekonaný bol aj doposiaľ najvyšší mesačný počet osobných bankrotov z januára 2014 (36 bankrotov), nakoľko v máji sme zaznamenali ich nový mesačný rekord – 45 osobných bankrotov a v júni bolo vyhlásených 39 bankrotov.

Regionálne rozdiely medzi krajmi pretrvávajú dlhodobo. Najviac osobných bankrotov sme kvartálne od roku 2009 do konca roku 2013 zaznamenávali v Banskobystrickom kraji. V druhom štvrťroku 2014 bol ale rovnaký počet bankrotov (19) vyhlásený aj v Bratislavskom kraji a na každý z týchto krajov pripadal 17,3 % podiel z ich celkového počtu. Naopak najmenej osobných bankrotov bolo v obidvoch porovnávaných štvrťrokoch vyhlásených v Košickom kraji.

Proces osobného bankrotu je v podmienkach SR legislatívne a finančne náročnejší ako napr. v ČR, kde ho, ako vyplýva z dlhodobejšieho porovnania, využíva výrazne viac občanov. Zatiaľ čo v SR na 100 000 obyvateľov pripadali v druhom štvrťroku 2014 iba 2 osobné bankroty, v ČR ich bolo takmer 46. Počet osobných bankrotov v ČR (4 799) viac ako dvojnásobne (o 103,3 %) prevyšoval počet bankrotov právnických osôb a fyzických osôb – živnostníkov (2 360), zatiaľ čo v SR ich bolo o 1 bankrot menej (111 vyhlásených konkurzov na majetok podnikateľských subjektov).

Tendencie vo vývoji celkového počtu osobných bankrotov.

V druhom štvrťroku 2014 bolo vyhlásených 110 osobných bankrotov, čo je o 26, t. j. o 31 % viac ako v druhom štvrťroku 2013 (84 bankrotov) a o 21, t. j. o 23,6 % viac ako v prvom štvrťroku 2014 (89 bankrotov). Počet osobných bankrotov bol kvartálne historicky najvyšší za celé obdobie, počas ktorého spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. analyzuje vývoj konkurzov, t. j. od roku 2006 (graf č. 1). Prekonaný bol aj doposiaľ najvyšší mesačný počet osobných bankrotov z januára 2014 (36 bankrotov), nakoľko v máji sme zaznamenali ich nový mesačný rekord – 45 osobných bankrotov a v júni bolo vyhlásených 39 bankrotov. V priemere pripadalo na jeden mesiac 37 osobných bankrotov, čo je o 9 viac ako v druhom štvrťroku 2013 (28 bankrotov).

Dôvodom vysokého počtu osobných bankrotov aj v druhom štvrťroku 2014 zostáva bezvýchodisková situácia, do ktorej sa niektorí občania dostali z dôvodu neschopnosti splácať svoje finančné záväzky. Spúšťačom problémov je najčastejšie strata zamestnania, zníženie pracovnej schopnosti pre chorobu, resp. nedostatočná výška príjmov v pomere k výške dlhov.

Graf č. 1: Vývoj počtu vyhlásených osobných bankrotov za druhé štvrťroky od roku 2006

graf01

V počtoch vyhlásených osobných bankrotov stále pretrvávajú regionálne rozdiely.

Najviac osobných bankrotov sme kvartálne od roku 2009 do konca roku 2013 zaznamenávali v Banskobystrickom kraji. Už v prvom štvrťroku 2014 v ňom bol vyhlásený iba o 1 osobný bankrot viac (15) ako v Trenčianskom a Žilinskom kraji (po 14) a v druhom štvrťroku 2014 bol rovnaký počet bankrotov (19) vyhlásený aj v Bratislavskom kraji a na každý z nich pripadal 17,3 % podiel z ich celkového počtu (graf č. 2). Najväčší medziročný nárast, o 9 osobných bankrotov, t. j. o
150 % sme zaznamenali v treťom v poradí, v Žilinskom kraji. Na tieto 3 kraje pripadalo spolu 53, t. j. 48,2 % zo všetkých osobných bankrotov.

Graf č. 2: Vývoj počtu vyhlásených osobných bankrotov za 2. Q 2013 a 2014 v krajoch

graf02

V žiadnom kraji počet osobných bankrotov medziročne neklesol a v jedinom kraji, Prešovskom, zostal nezmenený (12 bankrotov). Medziročne si rovnakú pozíciu piateho kraja v poradí udržal Trnavský kraj a najmenej osobných bankrotov, 5 v druhom štvrťroku 2013 a 8 v druhom štvrťroku 2014, bolo vyhlásených v Košickom kraji.

Osobný bankrot je neporovnateľne viac využívaný v ČR

Osobný bankrot aj napriek kvartálnym nárastom ich počtu nie je vhodný pre každého dlžníka. Postup oddlženia je v podmienkach SR finančne aj časovo „náročnejší“ ako napr. v ČR. Z porovnania počtu osobných bankrotov na 100 000 obyvateľov v SR a ČR (tabuľka č. 1) vyplýva mnohonásobne väčšie využitie inštitútu osobného bankrotu občanmi v Čechách. Zatiaľ čo v druhom štvrťroku 2014 pripadali v SR na 100 000 obyvateľov iba 2 osobné bankroty, v ČR ich bolo takmer 46. V priemere za mesiac pripadalo na 100 000 obyvateľov v SR iba 0,7 osobného bankrotu, v ČR to bolo 15,2.

Tabuľka č.1: Porovnanie vývoja počtu osobných bankrotov v SR a ČR v 2. Q 2014

mesiace a druhý štvrťrok 2014 apríl máj jún 2. Q 2014
počet osobných bankrotov v SR 26 45 39 110
počet obyvateľov v SR* 5 415 949 5 415 949 5 415 949 5 415 949
podiel na 100 000 obyvateľov v SR 0,5 0,8 0,7 2,0
počet osobných bankrotov v ČR 1 764 1 414 Začiatok formulára

1 621Spodná časť formulára

4 799
počet obyvateľov v ČR* 10 517 408 10 517 408 10 517 408 10 517 408
podiel na 100 000 obyvateľov v ČR 16,8 13,4 15,4 45,6

Zdroj: Cribis Univerzálny register, CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. a vlastné výpočty, Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., Český statistický úřad, Štatistický úrad Slovenskej republiky

*Najaktuálnejší zverejnený počet obyvateľov v SR k 31. 12. 2013 a v ČR k 31. 3. 2014

Osobné bankroty sú v ČR dokonca početnejšie ako bankroty podnikateľských subjektov. V druhom štvrťroku 2014 viac ako dvojnásobne (o 103,3 %) prevyšovali počet bankrotov právnických osôb a fyzických osôb – živnostníkov (2 360), zatiaľ čo v SR ich bolo o 1 bankrot menej (111 vyhlásených konkurzov na majetok podnikateľských subjektov).