Od 1.4.2016 je v platnosti nový vzor kontrolného výkazu

0
1060

Od 1. januára 2014 bol v rámci novely Zákona o DPH zavedený  kontrolný výkaz k DPH, ktorý slúži ako nástroj v boji proti daňovým podvodom. Kontrolný výkaz musí podávať platiteľ DPH za každé zdaňovacie obdobie (t.j. kalendárny mesiac alebo štvrťrok), za ktoré je povinný podať aj daňové priznanie. S účinnosťou od 1. apríla 2016 je v platnosti nový formulár kontrolného výkazu. Daňová poradkyňa spoločnosti Accace vysvetľuje, aké zmeny prináša nový vzor kontrolného výkazu a prečo boli zmeny prijaté.

Kontrolný výkaz bol zavedený ako nástroj na zníženie únikov na DPH. Slúži na spárovanie vzájomných operácií medzi daňovníkmi a pomáha tak obmedziť daňové úniky spôsobené nezahrnutím daňovej povinnosti u dodávateľa pri uplatnení nároku na odpočet DPH u odberateľa. Daňovníci uvádzajú v kontrolnom výkaze podrobné údaje o daňovej povinnosti a odpočtoch DPH.

V časti B.3 sa uvádzajú informácie zo zjednodušených faktúr, t.j. napríklad z bločkov z ERP, parkovacích lístkov, cestovných lístkov a iných. Tieto informácie sa do 31.3.2016 uvádzali kumulatívne za zdaňovacie obdobie, pričom sa neuvádzali identifikačné údaje dodávateľa, ako je to pri riadnych faktúrach. Znamená to, že v časti B.3 sa vykazovala len celková suma základov dane,  celková suma dane a celková suma odpočítanej dane zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr, z ktorých si za príslušné zdaňovacie obdobie platiteľ uplatnil odpočítanie dane, a to bez ohľadu na celkovú sumu odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr. Z tohto dôvodu vyplynula vyššia rizikovosť neoprávnených odpočtov DPH pri zjednodušených faktúrach, nakoľko finančná správa nebola schopná spárovať zjednodušené faktúry, z ktorých bol uplatnený odpočet s odvedením DPH na výstupe u konkrétneho dodávateľa, resp. identifikovať prípadné odpočty z tých istých dokladov u viacerých odberateľov.

Mnohé daňové podvody sa páchali práve cez nadmerné odpočty z hotovostných transakcií z registračných pokladníc a iných zjednodušených faktúr. Aby sa obmedzili neoprávnené odpočty na DPH zo zjednodušených faktúr, zaviedla novela Zákona o DPH platná od 1.1.2016 nové povinnosti pri vykazovaní zjednodušených faktúr v kontrolnom výkaze. Dôsledkom tejto zmeny bolo ustanovenie nového vzoru kontrolného výkazu, ktorý sa použije po prvýkrát za zdaňovacie obdobie apríl 2016, resp. 2. štvrťrok 2016.

Aké zmeny nastali pri vykazovaní zjednodušených faktúr?

S účinnosťou od 1.4.2016 platí, že ak bude vaša celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za príslušné zdaňovacie obdobie 3 000 eur a viac, musíte údaje v časti B.3. detailnejšie rozpísať, t.j. musíte osobitne uviesť:

  • celkovú sumu základov dane,
  • celkovú sumu dane,
  • a celkovú sumu odpočítanej dane

a to v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich identifikačného čísla pre daň. Tieto údaje sa budú uvádzať konkrétne v časti B.3.2 kontrolného výkazu.

V prípade, že celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr bude nižšia ako 3 000 eur, členenie podľa dodávateľov sa nevyžaduje. V tomto prípade sa bude vykazovať len celková suma základov dane, celková suma dane a celková suma odpočítanej dane zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr, z ktorých si platiteľ uplatnil odpočítanie dane za príslušné zdaňovacie obdobie. Tieto údaje sa budú uvádzať v časti B.3.1 kontrolného výkazu.

Predmetná zmena predstavuje ďalšiu administratívnu záťaž pre podnikateľov. Do akej miery pomôže práve táto zmena efektívne zamedziť daňovým únikom je však otázne,“ uvádza Katarína Balogová, daňová poradkyňa spoločnosti Accace.

Nakoľko za nesprávne alebo neúplné uvedenie informácií v kontrolnom výkaze hrozí podnikateľom pokuta až do výšky 10 000 eur, odporúčame podnikateľom venovať tejto zmene zvýšenú pozornosť,“ dopĺňa K. Balogová.