Auto v biznise – Cestovné náklady a využívanie auta na podnikanie

0
1789

Najdôležitejšími predpismi, ktoré upravujú používanie motorových vozidiel v podnikaní z daňového hľadiska, je zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“), zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) a zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách (ďalej len „ZCN“). Pri využívaní vozidla na podnikanie nesmieme zabúdať ani na platenie dane z motorových vozidiel, ktoré je upravené zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Z hľadiska dane z príjmov je pre podnikateľa najdôležitejšie správne posúdenie spôsobu obstarávania, resp. využívania vozidla, s čím potom súvisí najmä rozsah výdavkov, ktoré je možné daňovo uznať. Najčastejšie prichádza do úvahy využívanie vlastného vozidla zahrnutého do obchodného majetku spoločnosti alebo podnikateľa, vozidla obstarávaného formou finančného prenájmu, vozidla prenajatého formou operatívneho prenájmu, alebo vozidla nezahrnutého do obchodného majetku. Kým pri vozidle zahrnutom v obchodnom majetku, ako aj pri finančnom prenájme je možné uplatňovať daňové odpisy vozidla, pri operatívnom prenájme a pri vozidle nezahrnutom do obchodného majetku to nie je možné. Podobné rozdiely v daňovej uznateľnosti sú aj pri uplatňovaní výdavkov na PHM a ostatných nákladov súvisiacich s prevádzkou vozidiel. Radi by sme v tejto súvislosti upozornili najmä na problematiku finančného prenájmu, ktorý musí spĺňať zákonnú definíciu podľa ZDP, aby mohli byť uplatňované zvýhodnené lízingové odpisy. Pre vozidlá patriace do 1 odpisovej skupiny to je najmä podmienka doby nájmu, ktorá musí byť min. 3 roky.

Z problematiky DPH by sme radi poukázali na krátenie odpočtu dane pri využívaní vozidla na podnikanie, ako aj na iné (najmä súkromné) účely. Daň na vstupe je pri takomto využití vozidiel potrebné krátiť, a to nielen v súvislosti s pohonnými hmotami alebo samotným obstaraním vozidla, ale aj v súvislosti s vedľajšími nákladmi súvisiacimi s prevádzkou vozidiel, ako napr. nákladmi na opravy, na čo mnoho podnikateľov zabúda.

Častým problémom býva využívanie vozidla nezahrnutého do obchodného majetku, napr. vozidla zamestnanca pri pracovnej ceste. Tu by sme radi upozornili na viaceré obmedzenia, najmä na to, že zákon o dani z príjmov neumožňuje výber z troch metód na uplatňovanie výdavkov na PHM, ale pripúšťa daňovo uznať iba náklad do výšky náhrady v zmysle ZCN, t.j. podľa cien pohonných látok prepočítaných podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze.